Η Στερεοχημεία αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Χημείας με αντικείμενό τη μελέτη της δομής των μορίων και κυρίως τη διάταξη των ατόμων τους στο χώρο.

Το σχήμα των μορίων έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα όταν τα μόρια δύο διαφορετικών χημικών ενώσεων ενδέχεται να αποτελούνται από τα ίδια άτομα συγκροτούμενα με διαφορετικό συνδυασμό.

Οι γνώσεις για χωροταξική διάταξη των ατόμων προήλθε από την έρευνα των διαφόρων στερεοϊσομερών που αποτελούν ιδιαίτερο είδος των ισομερών ενώσεων. Τις βάσεις της στερεοχημείας έθεσε ο Παστέρ το 1849 σε μια σειρά ερευνών του σε τρυγικό οξύ.

  • Ο «στερεοχημικός τύπος» είναι αυτός που χαρακτηρίζει και δίνει το σχήμα ενός μορίου.