Άνοιγμα κυρίου μενού

Συζήτηση:Οδηγία Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

όχι, δε θα ήτανκαλή ιδέα να συγχωνευτουν αφούπρόκειται για άλλες ΕΕ Οδηγίες και έχει ενσωματώσει το κάθε λήμμα ανφορά στο άλλο συγγενές του

Επιστροφή στη σελίδα "Οδηγία Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών".