Συμβολαιογραφικός τύπος

Συμβολαιογραφικός τύπος καλείται το εξωτερικό περίβλημα μιας δικαιοπραξίας που καταρτίζεται από τους δικαιοπρακτούντες ενώπιον συμβολαιογράφου.

Ο όρος συμβολαιογραφικός τύπος είναι νομικός όρος, του οποίου το περιεχόμενο δηλώνεται στην καθομιλουμένη ως "συμβολαιογραφικό έγγραφο" ή "συμβόλαιο".

Κατά κανόνα, μια δικαιοπραξία, για να είναι έγκυρη, δεν χρειάζεται να γίνει με συμβολαιογραφικό τύπο ούτε με άλλον τύπο π.χ. με έγγραφο. Όταν, όμως, ρητώς ο Νόμος επιβάλλει να καταρτίζεται μια δικαιοπραξία με ορισμένο τύπο, οπότε ο απαιτούμενος τύπος χαρακτηρίζεται ως συστατικός τύπος (ad solemnitatem), τότε, εφόσον η δικαιοπραξία δεν καταρτισθεί με τον απαιτούμενο τύπο, είναι άκυρη.

Ο συμβολαιογραφικός τύπος ως συστατικός τύποςΕπεξεργασία

Ο συμβολαιογραφικός τύπος είναι συστατικός τύπος για τις δικαιοπραξίες με τις οποίες επέρχεται σύσταση, αλλοίωση ή κατάργηση δικαιώματος σε ακίνητα. Αν οι δικαιοπραξίες αυτές δεν καταρτισθούν με συμβολαιογραφικό τύπο, τότε είναι άκυρες. Επίσης, συμβολαιογραφικός τύπος (ως "συστατικός τύπος") απαιτείται για την κατάρτιση σύμβασης δωρεάς, για την πώληση ακινήτου, για τη δημόσια διαθήκη κ.λπ.. Η παροχή πληρεξουσιότητας στον αντιπρόσωπο από αντιπροσωπευόμενο απαιτείται να γίνει με συμβολαιογραφικό τύπο, όταν στον αντιπρόσωπο παρέχεται η εξουσία να καταρτίσει δικαιοπραξία η οποία πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό τύπο. Έτσι, π.χ. εάν κάποιος θέλει να αγοράσει ακίνητο με αντιπρόσωπο πρέπει το πληρεξούσιο να καταρτισθεί ενώπιον συμβολαιογράφου.

Ο συμβολαιογραφικός τύπος ως αποδεικτικός τύποςΕπεξεργασία

Συμβολαιογραφικός τύπος μπορεί (αλλά δεν επιβάλλεται να τηρηθεί) σε κάθε δικαιοπραξία, για λόγους ευχερέστερης αποδείξεως του περιεχομένου της. Ο συμβολαιογραφικός τύπος, για τις δικαιοπραξίες που δεν απαιτείται από τον Νόμο επί ποινή ακυρότητας, είναι αποδεικτικός τύπος (ad probationem).