Συμμετοχική εταιρεία

επιχειρηματική οντότητα που ανήκει σε μετόχους