Στα μαθηματικά, συνέλιξη είναι μία πράξη μεταξύ δύο συναρτήσεων που δίνει μία καινούργια συνάρτηση.[1]

Για τις διακριτές συναρτήσεις με πεδίο ορισμού τους ακεραίους, η συνέλιξη των και , συμβολίζεται με και ορίζεται ως

για κάθε .

Για τις συνεχείς συναρτήσεις με πεδίο ορισμού τους πραγματικούς, η συνέλιξη των και , συμβολίζεται με και ορίζεται ως

για κάθε .

Ιδιότητες της συνέλιξης Επεξεργασία

Η συνέλιξη έχει τις ίδιες ιδιότητες με τον πολλαπλασιασμό:

  • Είναι προσεταιριστική, δηλαδή για κάθε τρεις συναρτήσεις  , ισχύει ότι:
 
  • Είναι αντιμεταθετική, δηλαδή για κάθε δύο συναρτήσεις  , ισχύει ότι:
 
  • Είναι επιμεριστική ως προς την πρόσθεση, δηλαδή για κάθε τρεις συναρτήσεις  , ισχύει ότι:
 
  • Έχει ένα ουδέτερο στοιχείο, την γενικευμένη συνάρτηση   (συνάρτηση του Ντιράκ), η οποία μηδενίζεται για κάθε  , εκτός από το σημείο μηδέν όπου τείνει στο θετικό άπειρο:
 

Εφαρμογές Επεξεργασία

Κατανομή αθροίσματος τυχαίων μεταβλητών Επεξεργασία

Έστω δύο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές   και   με διακριτές κατανομές   και  . Τότε η κατανομή   του αθροίσματός τους   είναι ίση με  .[2]

 

όπου στην δεύτερη ισότητα χρησιμοποιήσαμε τον νόμο της ολικής πιθανότητας και στην τρίτη ότι οι τυχαίες μεταβλητές   και   ειναι ανεξάρτητες.

Πηγές Επεξεργασία

  1. Γεώργιος Καραγιάννης. Πέτρος Α. Μαραγκός (2011). Βασικές Αρχές Σημάτων & Συστημάτων. Αθήνα: Παπασωτηρίου. σελίδες 91,105. ISBN 960-718-289-8. 
  2. Κολουντζάκης, Μιχαήλ· Παπαχριστόδουλος, Χρήστος (2015). Διακριτά Μαθηματικά. Αθήνα: Κάλλιπος. ISBN 978-960-603-361-2.