Άνοιγμα κυρίου μενού

Στα οικονομικά, συντελεστές παραγωγής είναι οι εισροές στην παραγωγική διαδικασία. Αποτελούν τη βάση της παραγωγικής διαδικασίας και περιλαμβάνουν υλικά και άλλα αγαθά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών (εκροές). Υπάρχουν τρεις βασικοί συντελεστές παραγωγής:

  • Γη (φύση): όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία, όπως είναι το έδαφος, το υπέδαφος, οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια, η ατμόσφαιρα κ.α.
  • Εργασία: Περιλαμβάνει το σύνολο των σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων του ατόμου, τις οποίες ενσυνείδητα παρέχει, για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
  • Κεφάλαιο: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλα τα υλικά μέσα και αγαθά από τα οποία μπορούμε να παράγουμε αγαθά και υπηρεσίες. Τέτοια υλικά μέσα είναι τα μεταφορικά μέσα, τα εργαλεία, τα μηχανήματα, τα κτήρια κ.α. και υλικά αγαθά όπως οι πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα κ.α.
  • Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει και ένας τέταρτος συντελεστής παραγωγής που το ονομάζουν επιχειρηματικότητα . Ως επιχειρηματικότητα εννοούν την ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις , για να γίνει η παραγωγή. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος εργασίας και , συνεπώς,περιλαμβάνεται στον ορισμό του δεύτερου παραγωγικού συντελεστή, που αναφέραμε ποιο πάνω.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Χρήστος Βασ. Ναούμ, Εισαγωγή στην χρηματοοικονομική λογιστική, Β΄ έκδοση, Αθήνα, 1994