Ένα σύμβολο μετοχής,[1] κωδικός μετοχής ή χρηματιστηριακό σύμβολο είναι η συντομογραφία που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει επακριβώς τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ενός συγκεκριμένου αποθέματος σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή αγορά. Ένα σύμβολο μετοχής μπορεί να αποτελείται από γράμματα, αριθμούς ή ένα συνδυασμό και των δύο.

Παραπομπές Επεξεργασία