Τρίτος Κατάλογος ραδιοπηγών του Κέιμπριτζ

Ο Τρίτος Κατάλογος Ραδιοπηγών του Κέιμπριτζ ή 3C (Third Cambridge Catalogue of Radio Sources) είναι ένας αστρονομικός κατάλογος ουράνιων ραδιοπηγών, ανιχνευμένων αρχικά στα 159 MHz, και έπειτα στα 178 MHz. Δημοσιεύτηκε το 1959 από τα μέλη της Ομάδας Αστροφυσικής του Κείβεντις στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Οι αναφορές στα αντικείμενα αυτού του καταλόγου στην επιστημονική βιβλιογραφία έχουν το πρόθεμα 3C που ακολουθείται από τον αριθμό εισόδου του αντικειμένου με ένα κενό, π.χ. 3C 273. Ο κατάλογος παράχθηκε χρησιμοποιώντας το συμβολόμετρο του Κέιμπριτζ στη δυτική πλευρά του Κέιμπριτζ. (Το συμβολόμετρο είχε ξαναχρησιμοποιηθεί για να συνταχθεί ο Δεύτερος Κατάλογος Ραδιοπηγών του Κέιμπριτζ, ο οποίος δημοσιεύτηκε το 1955.)

Αυτός ο κατάλογος μετέπειτα αναθεωρήθηκε από τον Μπένετ το 1962 χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις στα 178 MHz, και για πολλά χρόνια ο '3CR' θεωρούταν ως ο απόλυτος κατάλογος των λαμπρότερων ραδιοπηγών στο Βόρειο Ημισφαίριο. Η αναθεώρηση είχε ως αποτέλεσμα ένας αριθμός ραδιοπηγών να αποκλειστούν από τον κατάλογο (επειδή ήταν κάτω από το όριο ροής των 9 Jy ή ως now-resolved blends κοντινών πηγών) και άλλες να προστεθούν. Για να αποφύγει την επαναρίθμηση των υπαρχόντων πηγών (οι οποίες ήταν καταταγμένες με βάση την ορθή αναφορά τους) οι καινούργιες πηγές προστέθηκαν χρησιμοποιώντας μία δεκαδική προέκταση. Π.χ. το 3C 323.1 ακολουθεί το 3C 323 στην ορθή αναφορά και προηγείται του 3C 324.

Μία περαιτέρω αναθεώρηση από τους Laing, Julia Riley και Malcolm Longair το 1983, αποκαλούμενη 3CRR ή 3CR², περιλαμβάνει γαλαξίες οι οποίοι δεν είχαν ανιχνευτεί στον αρχικό κατάλογο εξαιτίας προβλημάτων στις αρχικές παρατηρήσεις, αλλά παρ'όλα αυτά ικανοποιούν τα όρια απόκλισης και ροής. Αυτός ο νέος κατάλογος, που περιλαμβάνει όλες τις εξωγαλαξιακές ραδιοπηγές και πυκνότητα ροής > 10.9 Jy (στην κλίμακα του Baars et al.), απόκλιση μεγαλύτερη από 10 μοίρες, και γαλαξιακή απόκλιση μεγαλύτερη από 10 μοίρες ή μικρότερη από -10 μοίρες, είναι επισήμως ένα ολοκληρωμένο δείγμα ραδιογαλαξιών και ραδιοϊσχυρών κβάζαρ. Αποκλείει ένα αριθμό πολύ γνωστών 3C/3CR, όπως τα κατάλοιπα υπερκαινοφανών από τον 3C, αλλά και κάποιους πολύ γνωστούς ραδιογαλαξίες οι οποίοι δεν τηρούσαν τα κριτήρια της απόκλισης ή πυκνότητας ροής. Αντικείμενα τα οποία ανακαλύφθηκαν ότι αποτελούνται από πολλαπλά συστατικά που σχετίζονται με διαφορετικά αντικείμενα τους δόθηκε μία αλφαβητική κατάληξη (Α, Β...) για να γίνει σαφές πιο συστατικό ήταν μέρος του δείγματος: π.χ. ο ραδιογαλαξίας 3C 66B είναι μέρος του δείγματος, αλλά το αντικείμενο BL Lac 3C 66A δεν είναι.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  • Edge, D. O., Shakeshaft, J. R., McAdam, W. B., |Baldwin, J. E., & Archer, S. 1959, Mem. R. Astron. Soc., 68, 37, 'A survey of radio sources at a frequency of 159 Mc/s'
  • Bennett A. S., 1962, MNRAS, 125, 75-86
  • Laing R.A., Riley J.M., Longair M.S., 1983, MNRAS, 204, 151