Η Τσικουδιά είναι η γεωγραφική ένδειξη της ρακής στεμφύλων σταφυλής για την Κρήτη και για τα νησιά του Αιγαίου.

Ονομασία

Επεξεργασία

Ο όρος Τσικουδιά προκύπτει από την ονομασία των νησιωτικών διαλέκτων (κυρίως της κρητικής) για τα στέμφυλα, όπου στις περιοχές περιγράφονται ως τσίκουδα.

Νομοθεσία

Επεξεργασία

Από το απόσπασμα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 110/2008 για τα αλκοολούχα ποτά ορίζεται το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής:

Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής

α) Απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής είναι το αλκοολούχο ποτό που πληροί τους ακόλουθους όρους:

i) παράγεται αποκλειστικά με ζύμωση στεμφύλων, σταφυλής ακολουθούμενη από απόσταξη, είτε κατευθείαν με υδρατμούς, είτε ύστερα από προσθήκη νερού,
ii) στα στέμφυλα είναι δυνατόν να προστίθεται οινολάσπη σε αναλογία που δεν υπερβαίνει τα 25 χιλιόγραμμα οινολάσπης ανά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιηθέντων στεμφύλων σταφυλής,
iii) η ποσότητα της προερχόμενης από την οινολάσπη αλκοόλης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 % της συνολικής ποσότητας αλκοόλης που περιέχει το τελικό προϊόν,
iv) η απόσταξη συντελείται παρουσία των στεμφύλων, σε λιγότερο από 86 % vol.,
v) επιτρέπεται η επαναπόσταξη στον ίδιο αλκοολικό τίτλο,
vi) έχει περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες μεγαλύτερη ή ίση με 140 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol., και μέγιστη περιεκτικότητα σε μεθανόλη 1000 γραμμάρια ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.

β) Ο ελάχιστος κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος στεμφύλων σταφυλής είναι 37,5 %.

γ) Δεν μπορεί να προστίθεται αλκοόλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο 5, αραιωμένη ή μη.

Δείτε ακόμα

Επεξεργασία

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση: 08/06/2019 (*[1])