Υδροστατική πίεση ονομάζεται η πίεση που ασκεί ένα ρευστό το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία με αντικείμενο ή επιφάνεια που βρίσκεται μέσα σ' αυτό. Η πίεση αυτή οφείλεται στην εξωτερική δύναμη της βαρύτητας και μόνο, δηλαδή στο βάρος του ρευστού που βρίσκεται υπεράνω του αντικειμένου ή της επιφάνειας.

Pυδρ =ρhg

όπου Pυδρ είναι η υδροστατική πίεση, ρ είναι η πυκνότητα, h είναι το βάθος και το g η επιτάχυνση της βαρύτητας

Επειδή κατά τις εφαρμογές της Υδραυλικής η μεν δύναμη μετριέται σε τόνους (t) ή χιλιόγραμμα (kg) και αντίστοιχα η δε επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (m2) ή τετραγωνικά εκατοστά (cm2), η υδροστατική πίεση ρυ θα εκφράζεται ανάλογα σε τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο (t/m2) ή χιλιόγραμμα ανά τετραγωνικό εκατοστό (kg/cm2). Έτσι μεταξύ αυτών θα ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:

1 t/m2 = 1/10 kg/cm2 = 1/10 At

Χαρακτηριστική πειραματική απόδειξη της υδροστατικής πίεσης αποτελεί ένα δοχείο γεμάτο με νερό και το οποίο φέρει οπές σε διαφορετικά καθ΄ ύψος επίπεδα (διαφορετικό στατικό ύψος) όπου και παρατηρούμε τη δύναμη της ροής του νερού από τις οπές να είναι αυξανόμενη από πάνω προς τα κάτω. Έτσι διαπιστώνεται πως όσο μεγαλύτερο είναι το στατικό ύψος τόσο μεγαλύτερη και η υδροστατική πίεση. Τούτο μπορούμε ακόμη όχι μόνο να το επαληθεύσουμε αλλά και να το μετρήσουμε προσαρμόζοντας στις καθ΄ ύψος οπές μανόμετρα.

Η αιτία αυτή, της αύξησης δηλαδή της υδροστατικής πίεσης ανάλογα με το βάθος, αποτελεί και τον κυριότερο λόγο της κατασκευής των υδατοφραγμάτων, ή λιμενικών έργων (κρηπίδωσης), με κλιμακωτή διάταξη, αυξάνοντας προοδευτικά προς τα κάτω το πάχος του φράγματος.

Δείτε επίσης Επεξεργασία