Εμπρός!

Εγώ είμαι από Σόφια, Βουλγαρία.

Κύριε Ελέησον
Κύριε ἐλέησον
Κύριε ἐλέησον
Κύριε ἐλέησον
Χριστὲ ἐλέησον
Χριστὲ ἐλέησον
Χριστὲ ἐλέησον