Η χρηματοδοτική μίσθωση (Αγγλικα: leasing) είναι μια σύγχρονη μέθοδος μεσομακροπρόθεσμης χρηματοδότησης επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την απόκτηση παγίων στοιχείων, δηλαδή εξοπλισμού και ακινήτων για επαγγελματική χρήση. Με αυτήν ο μισθωτής μισθώνει από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης πράγμα κινητό ή ακίνητο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλος της περιόδου αυτής μπορεί με μονομερή του δήλωση να το αγοράσει σε προσυμφωνημένο τίμημα (δικαίωμα προαίρεσης, option). Το μίσθωμα είναι έτσι υπολογισμένο, ώστε στο διάστημα της μίσθωσης να καλυφθούν τα έξοδα αγοράς και το κέρδος της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η επιχείρηση επιλέγει τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που θεωρεί κατάλληλο για τις ανάγκες του, η εταιρία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό αυτόν από τον προμηθευτή ή το ακίνητο από τον ιδιοκτήτη του και στη συνέχεια ενοικιάζει το μεν εξοπλισμό για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων, το δε ακίνητο τουλάχιστον για δέκα χρόνια. Στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής μπορεί είτε να εξαγοράσει το πάγιο (εξοπλισμός - ακίνητο) συνήθως έναντι συμβολικού τιμήματος είτε να ανανεώσει τη σύμβαση για ορισμένο χρόνο.

Οι διαδικασίες συνεργασίες μεταξύ του επενδυτή και της εταιρίας leasing είναι απλές και το κόστος αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η έγκριση μιας σύμβασης leasing εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του μισθωτή και το είδος της επένδυσης, αξιολογείται δε με τραπεζικά κριτήρια.

Η σύμβαση leasing για εξοπλισμό δεν επιβαρύνεται με χαρτόσημο. Η αντίστοιχη σύμβαση για ακίνητο καταρτίζεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Το κύριο πλεονέκτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σχέση με το απλό τραπεζικό δάνειο είναι ο μειωμένος κίνδυνος κακής χρήσης της πίστωσης: αντί ο πιστωτής να καταβάλει χρήματα, τα οποία μπορεί να σπαταληθούν από τον δανειολήπτη σε σκοπούς άσχετους με την επιχείρηση, διακινδυνεύοντας έτσι την επιβίωση και τη φερεγγυότητα της επιχείρησης, με τη χρηματοδοτική μίσθωση ο πιστωτής αγοράζει ο ίδιος τον εξοπλισμό και είναι εξασφαλισμένος ότι το δάνειο επενδύεται στην επιχείρηση με τρόπο παραγωγικό.

Είδη Χρηματοδοτικής Mίσθωσης Επεξεργασία

Απλή Χρηματοδοτική Μίσθωση (Direct Leasing) Επεξεργασία

Eίναι μια σύγχρονη υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν:

Κινητό Εξοπλισμό Καινούριο ή μεταχειρισμένο εξοπλισμό από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, όπως: μηχανήματα κάθε είδους, οχήματα επιβατηγά και φορτηγά, έπιπλα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τηλεφωνικά κέντρα και δίκτυα, κλιματιστικά, εξοπλισμό ιατρείων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, αγροτικά και οδοποιητικά μηχανήματα κ.λπ.

Επαγγελματική στέγη Γραφεία, καταστήματα, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια, εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, αποθήκες και άλλα ακίνητα για επαγγελματική χρήση. Η επαγγελματική στέγη μπορεί να αποτελείται από αυτοτελή ακίνητα, αλλά και οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.

Έτσι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν τα μέσα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους και συγχρόνως εκμεταλλεύονται όλα τα φορολογικά και λοιπά πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης, χωρίς να δεσμεύουν πλέον σημαντικά ίδια κεφάλαια.

Ευέλικτη Μίσθωση (Flexible Leasing) Επεξεργασία

Πρόκειται για μία νέα μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με την απλή μίσθωση είναι ότι δεν χρειάζεται να καταβληθεί κάποια προκαταβολή, ενώ δεν υπάρχει κλειστό συμβόλαιο. Ουσιαστικά, η επιχείρηση ή ο ιδιώτης μισθώνει τον εξοπλισμό, που στην περίπτωση του ευέλικτου leasing αφορά κυρίως οχήματα και απευθύνεται κατά βάση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καταβάλει ένα ποσό για την εγγραφή στην υπηρεσία και μία εγγύηση, παραλαμβάνει άμεσα το όχημα και έχει τη δυνατότητα να το αλλάξει, να το επιστρέψει ακόμη και να το εξαγοράσει όποτε θέλει, χωρίς έξτρα χρεώσεις. Παράλληλα, ισχύουν καλύψεις, που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα, όπως μικτή ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, συντήρηση και αλλαγή ελαστικών. Η πρώτη εταιρεία που έφερε το ευέλικτο leasing είναι το instacar, το 2018.

Πώληση και Επαναμίσθωση Παγίων Στοιχείων (Sale & Lease Back) Επεξεργασία

Η επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει τη ρευστότητά της με τη μετατροπή σε κεφάλαιο κίνησης των κεφαλαίων της που έχουν επενδυθεί σε εξοπλισμό και επιχειρηματικά ακίνητα, μπορεί να πωλήσει τα πάγια αυτά στοιχεία στην εταιρία leasing και στη συνέχεια να τα μισθώσει, κάνοντας χρήση του θεσμού του leasing. Με τη λύση αυτή δίνεται ακόμη η δυνατότητα στην επιχείρηση να βελτιώσει την εικόνα του ισολογισμού της μέσω της εξόφλησης τυχόν βραχυχρόνιου δανεισμού της που χρηματοδότησε την απόκτηση των παγίων. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν επιτρέπεται να πωλήσουν στην εταιρία leasing τα επαγγελματικά τους ακίνητα και στη συνέχεια να τα μισθώσουν. Επιτρέπεται όμως να πωλήσουν τον εξοπλισμό τους.

Συνεργασία Εταιρίας Leasing, Προμηθευτή και Μισθωτή (Vendor Leasing) Επεξεργασία

Η συνεργασία μεταξύ της εταιρίας leasing και του προμηθευτή εξοπλισμού, με διάφορα σχήματα, συμβάλλει στην αύξηση των πωλήσεων και των δύο μερών. Ο προμηθευτής πωλεί στην εταιρία leasing, σε τιμή τοις μετρητοίς, τον εξοπλισμό που επιθυμεί ο επενδυτής, ο οποίος στη συνέχεια τον αποκτά κάνοντας χρήση του θεσμού του leasing.

Ίδρυση Εταιρείας Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Επεξεργασία

Για να ιδρυθεί μία εταιρεία η οποία θα παρέχει χρηματοδοτική μίσθωση απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα:

Να τηρεί τις προϋποθέσεις σύστασης ως Ανώνυμη Εταιρεία.

Να καταβάλει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των 9.000.000 ευρώ.

Να γίνει η διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου σε ονομαστικές μετοχές.

Να λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα Ελλάδος.

Δες επίσης: Σκάνδαλο Enron

Πηγές Επεξεργασία

https://en.wikipedia.org/wiki/Lease

https://www.instacar.gr/