Ο EN 1993, γνωστός ως ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα, είναι μέρος μίας σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων, γνωστοί ως Ευρωκώδικες, που ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό κτιρίων και έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού από χάλυβα. Ασχολείται με τις αρχές και τις απαιτήσεις για ασφάλεια και λειτουργικότητα των κατασκευών, τις βασικές αρχές του σχεδιασμού και των ελέγχων επάρκειάς τους που περιλαμβάνονται στο Πρότυπο ΕΝ 1990: Βάσεις του σχεδιασμού των κατασκευών.

Ο EN 1993 ασχολείται μόνο με απαιτήσεις για αντοχή, λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα και πυρασφάλεια των κατασκευών από χάλυβα. Άλλες απαιτήσεις, που αφορούν π.χ. θερμικές ή ηχητικές μονώσεις δεν καλύπτονται.

Ο Ευρωκώδικας 3, απαρτίζεται γενικώς από τα ακόλουθα μέρη:

Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίριαΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-1 δίνει βασικούς κανόνες σχεδιασμού για κατασκευές από χάλυβα με πάχη υλικού t ≥ 3mm. Επίσης δίνει συμπληρωματικές προδιαγραφές για το σχεδιασμό χαλύβδινων κτιρίων.

ΠεριεχόμεναΕπεξεργασία

  1. Γενικά
  2. Βασικές αρχές σχεδιασμού
  3. Υλικά
  4. Ανθεκτικότητα
  5. Στατική ανάλυση
  6. Οριακές καταστάσεις αστοχίας
  7. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας

Τα Κεφάλαια 1 και 2 παρέχουν πρόσθετες παραγράφους σε αυτές που δίνονται στο EN 1990: Βάσεις του σχεδιασμού των κατασκευών. Το Κεφάλαιο 3 ασχολείται με ιδιότητες υλικών από κράμματα δομικού χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Το Κεφάλαιο 4 δίνει γενικούς κανόνες για την ανθεκτικότητα. Το Κεφάλαιο 5 αναφέρεται στο στατικό υπολογισμό κατασκευών, των οποίων τα μέλη μπορούν να προσομοιωθούν με ικανοποιητική ακρίβεια ως γραμμικά στοιχεία για στατική ανάλυση. Το Κεφάλαιο 6 δίνει λεπτομερειακούς κανόνες για το σχεδιασμό διατομών και μελών. Το Κεφάλαιο 7 δίνει κανόνες για λειτουργικότητα.

Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες - Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιάΕπεξεργασία

O ΕΝ 1993-1-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό κτηρίων που εκτίθενται σε πυρκαγιά. Aναφέρεται στο σχεδιασμό φορέων από χάλυβα για την τυχηματική κατάσταση σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς και προορίζεται προς χρήση μαζί με τα EN 1993-1-1 και EN 1991-1-2. Ο ΕΝ 1993-1-2 περιορίζεται στον εντοπισμό των διαφορών από, και ή στη συμπλήρωση του, σχεδιασμού έναντι συνήθων θερμοκρασιών δράσεων και αναφέρεται μόνον σε παθητικές μεθόδους πυροπροστασίας χωρίς να καλύπτει ενεργητικούς μεθόδους.

Μέρος 1-3: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασηςΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-3 δίνει βασικούς κανόνες σχεδιασμού για κατασκευές από χάλυβα με πάχη υλικού t < 3mm (λεπτότοιχα μέλη και μέλη από χαλυβδόφυλλα).

Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες - Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβεςΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-4 παρουσιάζει τις συμπληρωματικές διατάξεις που αφορούν το σχεδιασμό μελών από ανοξείδωτο χάλυβα.

Μέρος 1-5 Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματαΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-5 παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού για κατασκευές από επίπεδα ελάσματα.

Μέρος 1-6: Αντοχή και ευστάθεια κελυφωτών κατασκευώνΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-6 παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού για την εξασφάλιση της αντοχής και της ευστάθειας κελυφωτών κατασκευών από χάλυβα.

Μέρος 1-7: Κατασκευές από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια φόρτισηΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-7 παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού κατασκευών από επίπεδα ελάσματα υπό εγκάρσια (εκτός του επιπέδου) φόρτιση.

Μέρος 1-8: Σχεδιασμός κόμβωνΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-8 παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού κόμβων υποκείμενων σε στατική φόρτιση και με χρήση των υλικών χάλυβα S235, S275, S355 και S460.

Μέρος 1-9: ΚόπωσηΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-9 παρέχει μεθόδους για την εκτίμηση της αντοχής σε κόπωση μελών, συνδέσεων και κόμβων που υποβάλλονται σε φορτία κόπωσης. Οι μέθοδοι αυτές προέκυψαν από πειράματα κόπωσης σε δοκίμια μεγάλης κλίμακας, και περιλαμβάνουν επιρροές λόγω γεωμετρικών και κατασκευαστικών ατελειών κατά την παραγωγή και την εκτέλεση (π.χ. επιρροές λόγω ανοχών και παραμενουσών τάσεων λόγω συγκόλλησης).

Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχουςΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-10 περιέχει οδηγίες σχεδιασμού για την επιλογή χάλυβα με βάση την αντοχή σε ψαθυρή θραύση και τις ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους συγκολλητών στοιχείων της παραγωγής όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πλακοειδούς απόσχισης.

Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχείαΕπεξεργασία

Ο EN 1993-1-11 παρουσιάζει τους βασικούς κανόνες σχεδιασμού κατασκευών από χάλυβα με εφελκυόμενα στοιχεία που βάσει της συνδεσμολογίας τους εντός της κατασκευής είναι ρυθμιζόμενα και μπορούν να αντικατασταθούν. Οι διατάξεις καλύπτουν στοιχεία έτοιμα προς τοποθέτηση στο Εργοτάξιο. Εφελκυόμενα στοιχεία τα οποία δεν είναι ρυθμιζόμενα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν (π.χ. στοιχεία καλωδιωτών γεφυρών κ.λπ.) είναι εκτός του αντικειμένου του μέρους αυτού.

Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβαΕπεξεργασία

Ο EN 1993-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό γεφυρών από χάλυβα.

Μέρος 3-1: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - Πύργοι και ιστοίΕπεξεργασία

Ο EN 1993-3-1 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό πύργων και ιστών από χάλυβα.

Μέρος 3-2: Πύργοι, ιστοί και καπνοδόχοι - ΚαπνοδόχοιΕπεξεργασία

Ο EN 1993-3-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό καπνοδόχων από χάλυβα.

Μέρος 4-1: ΣιλόΕπεξεργασία

Ο EN 1993-4-1 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό σιλό από χάλυβα.

Μέρος 4-2: ΔεξαμενέςΕπεξεργασία

Ο EN 1993-4-2 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό δεξαμενών από χάλυβα.

Μέρος 4-3: ΑγωγοίΕπεξεργασία

Ο EN 1993-4-3 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό αγωγών από χάλυβα μεταφοράς αερίων και υγρών.

Μέρος 5: ΠάσσαλοιΕπεξεργασία

Ο EN 1993-5 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό πασσάλων και ομάδων πασσάλων για την έδραση κατασκευών, δομούμενων από χάλυβα.

Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανογεφυρώνΕπεξεργασία

Ο EN 1993-6 περιγράφει τις αρχές, τις απαιτήσεις και τους κανόνες για το δομοστατικό σχεδιασμό κατασκευών στήριξης γερανογεφυρών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από χάλυβα καθώς και των λοιπών δομικών τους στοιχείων.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία