Στη Χημεία με τη χαρακτηριστική ονομασία αλογονίδια, φέρονται σε αντιδιαστολή με τους αλογονάνθρακες, οι χημικές ενώσεις που αποτελούνται από αλογόνα (δηλαδή Br, Cl, F και I). με χημικά στοιχεία εκτός του άνθρακα ή με οργανικές ρίζες, οπότε και πρόκειται για οργανικές ενώσεις.

Αλογονίδια που προέρχονται από ενώσεις αλογόνων και στοιχείων χαρακτηρίζονται με το όνομα του στοιχείου, π.χ. αλογονίδιο του φωσφόρου κ.λπ., ενώ εκείνα που προέρχονται με οργανική ένωση λαμβάνουν αυτή ως πρόθεμα π.χ. αλκυλαλογονίδια (αλκύλιο + αλογόνο)

Γενικότερα τα αλογονίδια κατατάσσονται στα αλογονοπαράγωγα.