Ανάκληση σηµαίνει κάθε µέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός ελαττωματικού προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανοµέας του έχει ήδη διαθέσει στους καταναλωτές. Σκοπός της ανάκλησης είναι η απόσυρση ή επισκευή του προϊόντος, για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή.