Ανακοπή ερημοδικίας είναι το ένδικο μέσο, με το οποίο ο διάδικος που δικάστηκε ερήμην, ζητεί από το ίδιο δικαστήριο να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη οριστική απόφαση, ώστε αφού αναβιώσει η εκκρεμο­δικία της αγωγής, να συζητηθεί εκ νέου η υπόθεση, με τη συμμετοχή του[1].

Έννοια Επεξεργασία

Η ανακοπή ερημοδικίας είναι τακτικό ένδικο μέσο με ανασταλτικό, αλλά όχι μεταβιβαστικό αποτέλεσμα[2].

Είδη Επεξεργασία

Η ανακοπή ερημοδικίας μπορεί να είναι αιτιολογημένη ή αναιτιολόγητη. Κριτήριο της διάκρισης είναι κατά πόσον είναι αναγκαίο το αίτημα της ανακοπής ερημοδικίας να στηρίζεται σε βάσιμο λόγο για να είναι η ανακοπή παραδεκτή. Τέτοιοι λόγοι είναι η παρά­λειψη κλήτευσης του ανακόπτοντος στη δίκη στην οποία είχε εκδοθεί η ερήμην απόφαση, ή η παράτυπη ή εκπρόθεσμη κλήτευσή του, όπως επίσης η ανυπαίτια παρεμπόδισή του να έρθει στη δίκη, παρόλο που είχε κλητευθεί νόμιμα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ακουστεί.

Άσκηση Επεξεργασία

Η ανακοπή ερημοδικίας απευθύνεται στο ίδιο δικαστήριο που είχε εκδώσει την ερήμην απόφαση και ασκείται με κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου, μέσα σε προθεσμία, βασικά, δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της κρίσιμης ερήμην απόφασης.

Αποτελέσματα Επεξεργασία

Η προθεσμία και η άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας αναστέλλουν αυτοδίκαια την εκτελεστότητα της προσβαλλόμενης απόφασης. Στο διάστημα της αναστολής απαγορεύεται να εκτελεστεί η απόφαση. Μόνο ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να ζητη­θούν και να διαταχθούν. Εξάλλου η προθεσμία και η άσκηση της αναιτιολόγητης ανακοπής ερημοδικίας αναστέλλουν την προθεσμία και την άσκηση των άλλων ένδι­κων μέσων.

Ελληνικό δίκαιο Επεξεργασία

Μέχρι το 1993 ίσχυε τόσο η αιτιολογημένη, όσο και η αναιτιολόγητη, ανακοπή ερημοδικίας. Σήμερα αναγνωρίζεται μόνο η αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας[3].

Δικονομικοί όροι Επεξεργασία

  • ανακόπτων : ο διάδικος που ασκεί ανακοπή ερημοδικίας
  • καθ'ου η ανακοπή ερημοδικίας: ο διάδικος κατά του οποίου ασκείται η ανακοπή ερημοδικίας, δηλαδή ο αντίδικος του ανακόπτοντος
  • ανακοπτομένη (απόφαση): η απόφαση που προσβλήθηκε με ανακοπή ερημοδικίας
  • ανακόπτω : προσβάλλω με ανακοπή ερημοδικίας κάποια δικαστική απόφαση

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Ένδικα μέσα

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Ράμμος κ.ά., 2012, σελ. 33.
  2. Ράμμος κ.ά., 2012, σελ. 32.
  3. Ράμμος κ.ά., 2012, σελ. 34.

Πηγές Επεξεργασία

  • Γ. Θ. Ράμμος/Ν. Κ. Κλαμαρής/Γ. Τ. Ορφανίδης, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου: Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2012.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία