Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία (Α.Ν.Ε.) είναι ειδική (ελληνική) εταιρική μορφή επιχείρησης που μοιάζει με την Ανώνυμη Εταιρεία που όμως η σύστασή της στηρίζεται στο άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 "Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού", με το οποίο εξωμειώθηκαν προς "κεφάλαια εισαγόμενα" από το εξωτερικό τα νηολογούμενα, βάσει του παραπάνω άρθρου, πλοία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του είδους αυτού της εταιρείας είναι:

  1. Στην επωνυμία της οφείλει να φέρει την επίσημη ένδειξη Α.Ν.Ε.
  2. Σκοπός της μπορεί να είναι μόνο η εκμετάλλευση πλοίων.
  3. Τα κεφάλαιά της μπορούν να εκφράζονται σε ξένο συνάλλαγμα.
  4. Τα συμβόλαια σύστασής της, αύξηση κεφαλαίου κ.ά. απαλλάσσονται κάθε τέλους
  5. Η Γενική Συνέλευσή της μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε.
  6. Τα λογιστικά της βιβλία και ο Ισολογισμός της μπορούν να γίνουν σε ξένο νόμισμα.
  7. Τα κέρδη της διανέμονται χωρίς περιορισμό.

Παρά τις παραπάνω διευκολύνσεις πολλοί θεωρούν ότι ο θεσμός αυτός χρήζει συνεχών αναθεωρήσεων λόγω πολλών και ευμετάβλητων παραγόντων για τους οποίους κάποιες Χώρες αφήνουν τέτοια θέματα ανοικτά, άνευ περιορισμού.