Με τον όρο αρχαιολογικό σχέδιο εννοούμε το γραπτό αρχείο με το οποίο αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά και τα τεχνουργήματα (τέχνεργα) μιας αρχαιολογικής ανασκαφής σε οριζόντιο επίπεδο. Μπορεί να έχει τη μορφή κάτοψης ή τη μορφή προ-ανασκαφικού σχεδίου, το οποίο αποτυπώνεται πριν ανασκαφούν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του αρχαιολογικού πεδίου και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην διαχείριση της ανασκαφής. Επίσης, η ίδια κάτοψη μπορεί να σχεδιαστεί μετά την εκτέλεση του ανασκαφικού έργου, οπότε αποτυπώνονται πλήρως οι λεπτομέρειες με σχεδιαστικές συμβάσεις, όπως οι σκιάσεις.

Δείγμα αρχαιολογικού σχεδίου

Σχέδιο είναι δυνατόν να αποτυπωθεί για όλο το πεδίο, για κάποιο ιδιαίτερο σκάμμα ή για κάποια ιδιαίτερη τομή του σκάμματος. Οι συνήθεις κλίμακες αποτύπωσης είναι 1:50 ή 1:20. Τα σχέδια συνδέονται με το σύστημα ημερολογιακής καταγραφής πλαισίου με την συμπερίληψη γνωστών σημείων του τετραγωνισμένου πλέγματος ή κάναβου και σχετικών ή απόλυτων ενδείξεων ύψους (ιδιαίτερα όταν είναι γνωστό το απόλυτο ύψος μιας κορυφής ή η στάθμη της θάλασσας. Οι φωτογραφίες, συμπληρωματικές ενός καλού σχεδίου είναι μεν απαραίτητες, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σημασία της ορθής σχεδίασης του αρχαιολογικού πεδίου. Οι μετρήσεις που απαιτούνται για τη κατασκευή ενός αρχαιολογικού σχεδίου μπορεί να γίνουν με εμπειρικές μεθόδους από τους ίδιους τους αρχαιολόγους ή από τοπογράφους.

Δείτε επίσης Επεξεργασία