Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και πιο απλή επιχείρηση. Ιδρύεται και διοικείται από ένα άτομο, το οποίο ως ιδιοκτήτης και διοικητής έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των συνεπειών τους, ασκώντας αυτεπιστασία.

Πλεονεκτήματα

Επεξεργασία

Η ατομική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της αγοράς, ενώ συνδέεται στενά με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της. Ειδικότερα πλεονεκτήματά της είναι:

  1. Δεν υφίσταται περιορισμός ελαχίστου κεφαλαίου ίδρυσης.
  2. Η οικονομία δαπανών λειτουργίας.
  3. Η δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων.

Μειονεκτήματα

Επεξεργασία

Τα μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης μπορεί να καταστούν κατά περιπτώσεις αποφασιστικής σημασίας που να εξουδετερώνουν τα παραπάνω πλεονεκτήματα. Αυτά είναι κυρίως:

  1. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος που αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον επιχειρηματία της.
  2. Ο υπερβολικός συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων, προς οικονομία δαπανών, που αποβαίνει εμπόδιο της ανάπτυξης.
  3. Η περιορισμένη οικονομική και πιστωτική επιφάνεια.


Κρίνοντας τα παραπάνω διαπιστώνεται η σχέση αυτών σε σοβαρά θέματα της , όπως η πιστοληπτική της ικανότητα και η ίδια η ζωή της. Κατά κανόνα η ατομική επιχείρηση είναι μικρή και οικογενειακή. Γενικά οι ατομικές επιχειρήσεις, μπορεί να πει κανείς, ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Σημείωση

Επεξεργασία
  • Η ατομική επιχείρηση δεν θα πρέπει να συγχέεται με την "προσωπική" επιχείρηση που αφορά νομική μορφή εταιρείας (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, μετοχική).