Βαθμός (γεωμετρία)

μονάδα μέτρησης μίας επίπεδης γωνίας

Ο βαθμός (grad) είναι μονάδα μέτρησης μίας επίπεδης γωνίας. Ένα βαθμός είναι ίσος με το 1/400 μίας πλήρους γωνίας. Ισοδύναμα ένα βαθμός είναι τα 9/10 μίας μοίρας ή τα π/200 ενός ακτινίου. Στη βιβλιογραφία συνήθως χρησιμοποιείται ο συμβολισμός "grad".