Βικιπαίδεια:Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU

(Ανακατεύθυνση από Βικιπαίδεια:ΑΔΕΙΑ)


Έκδοση 1.2, Νοέμβριος 2002

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation,
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να αντιγράψει και να διανείμει επί λέξη αντίγραφα
της παρούσας έγγραφης άδειας, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της.


0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Επεξεργασία

Ο σκοπός αυτής της άδειας είναι να κάνει ένα εγχειρίδιο, ένα βιβλίο, ή άλλο λειτουργικό και χρήσιμο έγγραφο ελεύθερο και όχι απλώς δωρεάν: να διασφαλίσει αποτελεσματικά στον καθένα την ελευθερία να το αντιγράφει και να το αναδιανέμει, ως έχει ή με τροποποιήσεις, είτε εμπορικά είτε μη εμπορικά. Δευτερευόντως αυτή η άδεια διασφαλίζει στον συντάκτη και στον εκδότη έναν τρόπο να αναγνωρίζεται η πατρότητα της εργασίας τους, χωρίς να θεωρούνται όμως υπεύθυνοι για τις τροποποιήσεις που γίνονται από άλλους.

Αυτή η Άδεια είναι τύπου «copyleft», το οποίο σημαίνει ότι τα παράγωγα έργα του Εγγράφου πρέπει και αυτά να είναι ελεύθερα υπό την ίδια έννοια. Συμπληρώνει τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GNU General Public License), η οποία είναι μια άδεια copyleft σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό.

Έχουμε σχεδιάσει αυτήν την άδεια προκειμένου να την χρησιμοποιήσουμε για τα εγχειρίδια ελεύθερου λογισμικού, επειδή το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται ελεύθερη τεκμηρίωση: ένα ελεύθερο πρόγραμμα πρέπει να ακολουθείται από εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες με το λογισμικό. Αλλά αυτή η άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε γραπτό έργο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο ή από το εάν εκδίδεται ως τυπωμένο βιβλίο. Συνιστούμε αυτήν την άδεια κυρίως για εργασίες των οποίων ο σκοπός είναι εκπαιδευτικός ή για έργα αναφοράς.

1. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Επεξεργασία

Αυτή η άδεια ισχύει για οποιοδήποτε εγχειρίδιο ή άλλο έργο, επί οποιασδήποτε μορφής υλικού φορέα, το οποίο περιέχει μια ειδοποίηση που τοποθετείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία λέει ότι μπορεί να διανεμηθεί υπό τους όρους αυτής της άδειας. Μια τέτοια ειδοποίηση χορηγεί παγκόσμια ελεύθερη δικαιωμάτων άδεια απεριόριστης διάρκειας για την χρήση του έργου υπό τους όρους που δηλώνονται στο παρόν κείμενο. Ο όρος «έγγραφο» στο εξής αναφέρεται σε οποιαδήποτε τέτοιο εγχειρίδιο ή έργο. Οποιοδήποτε μέλος του κοινού είναι «κάτοχος άδειας», και αναφέρεται παρακάτω ως «εσείς». Δέχεστε την άδεια εάν αντιγράφετε, τροποποιείτε ή διανέμετε το έργο με τέτοιο τρόπο που απαιτεί άδεια, βάσει των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

«Τροποποιημένη έκδοση» του Εγγράφου σημαίνει οποιοδήποτε έργο που περιέχει το Έγγραφο ή ένα μέρος αυτού, είτε αυτούσιο είτε με τροποποιήσεις ή/και μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα.

«Δευτερεύον τμήμα» είναι ένα παράρτημα που ονομάζεται ως τέτοιο ή εισαγωγικό τμήμα του εγγράφου, που ασχολείται αποκλειστικά με τη σχέση των εκδοτών ή των συντακτών του Εγγράφου με το γενικό θέμα του Εγγράφου (ή με σχετικά θέματα) και δεν περιέχει τίποτα που θα μπορούσε να εμπίπτει άμεσα σε εκείνο το γενικό θέμα. (Έτσι, εάν το Έγγραφο είναι εν μέρει ένα εγχειρίδιο μαθηματικών, ένα δευτερεύον τμήμα δεν θα πρέπει να εξηγεί τίποτε σε σχέση με τα μαθηματικά.) Η σχέση θα μπορούσε να αφορά ζήτημα που συνδέεται ιστορικά με το θέμα ή με τα σχετικά θέματα ή νομική, εμπορική, φιλοσοφική, ηθική ή πολιτική θέση σχετικά με αυτά.

Τα «Αμετάβλητα Τμήματα» είναι ορισμένα πρόσθετα τμήματα των οποίων οι τίτλοι υποδεικνύονται ως Αμετάβλητα Τμήματα, στην ειδοποίηση που λέει ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται με αυτή την Άδεια. Εάν ένα τμήμα δεν πληροί τον ανωτέρω ορισμό ως δευτερεύον, τότε δεν επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ως αμετάβλητο. Το Έγγραφο μπορεί να μην περιέχει Αμετάβλητα Τμήματα. Εάν το Έγγραφο δεν προσδιορίζει καθόλου αμετάβλητα τμήματα, τότε δεν περιέχει κανένα.

Τα «Κείμενα Εξωφύλλου» είναι ορισμένα σύντομα κομμάτια κειμένου που υποδεικνύονται ως Κείμενα Μπροστινού Εξωφύλλου ή Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου, στην ειδοποίηση που λέει ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται με αυτή την Άδεια. Ένα Κείμενο Μπροστινού Εξωφύλλου μπορεί να είναι το πολύ 5 λέξεις, και ένα κείμενο Πίσω Εξωφύλλου μπορεί να είναι το πολύ 25 λέξεις.

Ένα «Διαφανές» αντίγραφο του Εγγράφου σημαίνει ένα αναγνώσιμο από μηχανές αντίγραφο, που παρουσιάζεται με μια μορφή της οποίας οι προδιαγραφές είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, η οποία είναι κατάλληλη για τροποποίηση του Εγγράφου απευθείας με γενικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένων ή (για τις εικόνες που αποτελούνται από τα pixels) με γενικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνας ή (για τα σχέδια) κάποιο ευρέως διαθέσιμο πρόγραμμα σχεδίων, και που είναι κατάλληλη για την εισαγωγή σε μορφοποιητές κειμένων ή για την αυτόματη μετάφραση σε ποικίλες μορφές κατάλληλες για την εισαγωγή σε μορφοποιητές κειμένων. Ένα αντίγραφο που γίνεται με ένα ειδάλλως διαφανές σχήμα αρχείων του οποίου η μορφοποίηση, ή η απουσία μορφοποίησης, έχει προσαρμοστεί για να αποτρέψει ή να αποθαρρύνει την επόμενη τροποποίηση από τους αναγνώστες δεν είναι Διαφανές. Μια μορφή εικόνας δεν είναι Διαφανής εάν χρησιμοποιείται για σημαντικό ποσό κειμένου. Ένα αντίγραφο που δεν είναι «Διαφανές» καλείται «Αδιαφανές».

Παραδείγματα κατάλληλων μορφών για Διαφανή αντίγραφα περιλαμβάνουν το απλό ASCII χωρίς μορφοποίηση, τη μορφή εισαγωγής Texinfo, τη μορφή εισαγωγής LaTeX, το SGML ή XML χρησιμοποιώντας ένα δημόσια διαθέσιμο DTD, και τις απλές τυποποιημένες HTML, PostScript ή PDF σχεδιασμένες για ανθρώπινη τροποποίηση. Παραδείγματα διαφανών μορφών εικόνας περιλαμβάνουν τα PNG, XCF και JPG. Τα αδιαφανή σχήματα περιλαμβάνουν τις ιδιόκτητες μορφές που μπορούν να διαβαστούν και να εκδοθούν μόνο από ιδιόκτητους επεξεργαστές κειμένου, το SGML ή XML για τους οποίους τα DTD ή/και τα εργαλεία επεξεργασίας τους δεν είναι ευρέως διαθέσιμα, και τα μηχανικά εξαγόμενα HTML, το PostScript ή PDF που παράγονται από μερικούς επεξεργαστές κειμένου μόνο για λόγους παρουσίασης.

Η «Σελίδα Τίτλου» σημαίνει, για ένα τυπωμένο βιβλίο, την ίδια τη σελίδα τίτλου, συν τέτοιες ακόλουθες σελίδες όπως απαιτείται για να παρουσιάζει, ευανάγνωστα, το υλικό που αυτή η άδεια απαιτεί να εμφανιστεί στη σελίδα τίτλου. Για έργα σε μορφές που δεν έχουν οποιαδήποτε τέτοια σελίδα, η «σελίδα τίτλου» σημαίνει το κείμενο κοντά στην πιο προεξέχουσα εμφάνιση του τίτλου του έργου, που προηγείται της αρχής του σώματος του κειμένου. Ένα τμήμα «Τιτλοδοτημένο XYZ» σημαίνει ένα ονομασμένο τμήμα του Εγγράφου του οποίου ο τίτλος είτε είναι ακριβώς XYZ είτε περιέχει XYZ σε παρένθεση μετά από το κείμενο που μεταφράζει το XYZ σε μια άλλη γλώσσα. (Εδώ XYZ σημαίνει ένα συγκεκριμένο όνομα τμημάτων που αναφέρεται κατωτέρω, όπως «Αναγνωρίσεις», «Αφιερώσεις», «Επικυρώσεις», ή «Ιστορικό».) «Να διατηρήσει τον τίτλο» ενός τέτοιου τμήματος όταν τροποποιείτε το Έγγραφο σημαίνει ότι παραμένει ένα τμήμα «Τιτλοδοτημένο XYZ» σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό. Το Έγγραφο μπορεί να περιλάβει Αποκηρύξεις Εγγυήσεων δίπλα στην ειδοποίηση που δηλώνει ότι αυτή η Άδεια ισχύει για το Έγγραφο. Αυτές οι Αποκηρύξεις Εγγυήσεων θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται ως αναφορά σε αυτήν την άδεια, αλλά μόνο όσον αφορά στην αποκήρυξη των εγγυήσεων: οποιαδήποτε άλλη επίπτωση που μπορούν να έχουν αυτές οι αποκηρύξεις εγγύησης είναι κενή και δεν έχει καμία επίδραση στην έννοια αυτής της Άδειας.

2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ

Επεξεργασία

Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε το Έγγραφο με οποιοδήποτε μέσο είτε εμπορικά είτε μη εμπορικά, υπό τον όρο ότι αυτή η Άδεια, οι αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα και η αναφορά στην άδεια, η οποία λέει ότι η Άδεια αυτή ισχύει για το Έγγραφο, αναπαράγονται σε όλα τα αντίγραφα και ότι δεν προσθέτετε κανέναν άλλο όρο σε εκείνους αυτής της Άδειας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικά μέτρα για να εμποδίσετε ή να ελέγξετε την ανάγνωση ή την περαιτέρω αντιγραφή των αντιγράφων που κάνετε ή διανέμετε. Εντούτοις μπορείτε να ζητήσετε αμοιβή για τη διανομή των αντιγράφων. Εάν διανέμετε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό αντιγράφων πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τους όρους στην ενότητα 3.

Μπορείτε επίσης να προβείτε σε δανεισμό των αντιγράφων υπό τους ίδιους όρους που δηλώνονται ανωτέρω, όπως και σε δημόσια παρουσίαση του έργου.

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Επεξεργασία

Εάν δημοσιεύετε τυπωμένα αντίγραφα (ή αντίγραφα σε μέσα που συνήθως έχουν τυπωμένα καλύμματα) του εγγράφου, που αριθμούν περισσότερο από 100 και η άδεια χρήσης/εκμετάλλευσης του Εγγράφου απαιτεί Κείμενα Εξωφύλλου, πρέπει να εσωκλείσετε τα αντίγραφα σε καλύμματα που φέρουν, σαφώς και ευανάγνωστα, όλα αυτά τα Κείμενα Εξωφύλλου: Κείμενα Μπροστινού Εξωφύλλου στο μπροστινό κάλυμμα και Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου στο πίσω κάλυμμα. Και τα δύο καλύμματα πρέπει επίσης σαφώς και ευανάγνωστα να σας προσδιορίζουν ως εκδότη αυτών των αντιγράφων. Το μπροστινό κάλυμμα πρέπει να παρουσιάζει τον πλήρη τίτλο με όλες τις λέξεις του τίτλου εξίσου προεξέχουσες και ευδιάκριτες. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλο επιπλέον υλικό στα καλύμματα. Η αντιγραφή με αλλαγές που περιορίζονται στα καλύμματα, εφ' όσον διατηρούν τον τίτλο του Εγγράφου και ικανοποιούν αυτούς τους όρους, μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κατά λέξη αντιγραφή από άλλες απόψεις.

Εάν τα απαραίτητα κείμενα για κάθε ένα κάλυμμα είναι πάρα πολύ ογκώδη για να προσαρμοστούν ευανάγνωστα, πρέπει να βάλετε τα πρώτα που απαριθμούνται (τόσα ώστε να χωρούν εύλογα) στην πραγματικό κάλυμμα και να συνεχίσετε τα υπόλοιπα στις παρακείμενες σελίδες.

Εάν δημοσιεύετε ή διανέμετε Αδιαφανή αντίγραφα του Εγγράφου που αριθμούν περισσότερα από 100, πρέπει είτε να περιλάβετε ένα αναγνώσιμο από μηχανή Διαφανές αντίγραφο μαζί με κάθε Αδιαφανές αντίγραφο, είτε να αναφέρετε σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο μια θέση σε δίκτυο υπολογιστών από την οποία το ευρύ κοινό που χρησιμοποιεί το δίκτυο να έχει πρόσβαση για να μεταφορτώσει χρησιμοποιώντας δημόσια τυποποιημένα πρωτόκολλα δικτύων ένα πλήρες Διαφανές αντίγραφο του εγγράφου, χωρίς προστιθέμενο υλικό. Εάν χρησιμοποιήσετε την τελευταία επιλογή, πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα επιδεικνύοντας εύλογη επιμέλεια και σύνεση, όταν αρχίζετε τη διανομή των Αδιαφανών αντιγράφων σε ποσότητα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτό το Διαφανές αντίγραφο θα παραμείνει προσιτό στη δηλωμένη θέση μέχρι τουλάχιστον ένα έτος μετά από την τελευταία φορά που διανέμετε ένα Αδιαφανές αντίγραφο (άμεσα ή μέσω των αντιπροσώπων ή των λιανοπωλητών σας) εκείνης της έκδοσης στο κοινό.

Ζητείται, αλλά δεν είναι απαραίτητο, να έρχεστε σε επαφή με τους συντάκτες του Εγγράφου πολύ πριν αναδιανέμετε οποιοδήποτε μεγάλο αριθμό αντιγράφων, ώστε να τους δοθεί μια δυνατότητα να σας παράσχουν μια ενημερωμένη έκδοση του εγγράφου.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Επεξεργασία

Μπορείτε να αντιγράψετε και να διανείμετε μια Τροποποιημένη Έκδοση του Εγγράφου υπό τους όρους των παραγράφων 2 και 3 ανωτέρω, υπό τον όρο ότι κυκλοφορείτε την Τροποποιημένη Έκδοση με αυτή ακριβώς την Άδεια, με την Τροποποιημένη Έκδοση να παίρνει την θέση του εγγράφου, κατά συνέπεια να χορηγείτε την άδεια για διανομή και τροποποίηση της Τροποποιημένης Έκδοσης σε οποίον κατέχει ένα αντίγραφο αυτής. Επιπλέον, στην Τροποποιημένη Έκδοση πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα:

 • Α. Να χρησιμοποιήσετε στη Σελίδα Τίτλου (και στα εξώφυλλα, εάν υπάρχουν) έναν τίτλο που να διακρίνεται από αυτόν του Εγγράφου και από εκείνους των προηγούμενων εκδόσεων (που πρέπει, εάν υπήρξαν οποιεσδήποτε, να απαριθμηθούν στο τμήμα Ιστορικού του Εγγράφου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τίτλο με μια προηγούμενη έκδοση εάν ο αρχικός εκδότης εκείνης της έκδοσης δίνει την άδεια.
 • Β. Να απαριθμήσετε στη σελίδα τίτλου ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή οντότητες υπεύθυνα για τη συγγραφή των τροποποιήσεων της Τροποποιημένη Έκδοσης ως συντάκτες, μαζί με τουλάχιστον πέντε από τους κύριους συντάκτες του Εγγράφου (όλους τους κύριους συντάκτες του, εάν έχει λιγότερους από πέντε), εκτός αν παραιτούνται από αυτήν την απαίτηση.
 • Γ. Δηλώστε στη Σελίδα Τίτλου το όνομα του εκδότη της τροποποιημένης έκδοσης ως εκδότη.
 • Δ. Διατηρήστε όλες τις αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα του εγγράφου.
 • Ε. Προσθέστε μια κατάλληλη ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων για τις τροποποιήσεις σας δίπλα στις άλλες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Ζ. Περιλάβετε, αμέσως μετά από τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, μια ειδοποίηση αδειών που δίνει τη δημόσια άδεια να χρησιμοποιηθεί η Τροποποιημένη Έκδοση υπό τους όρους αυτής της Άδειας, στη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα κατωτέρω.
 • Η. Διατηρήστε στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων τους πλήρεις καταλόγους Αμετάβλητων Τμημάτων και απαραίτητων Κειμένων Εξωφύλλου που δίνονται στην ειδοποίηση αδειών του Εγγράφου.
 • Θ. Περιλάβετε ένα αμετάβλητο αντίγραφο αυτής της Άδειας.
 • Ι. Διατηρήστε το τμήμα που Τιτλοφορείται «Ιστορικό», Διατηρήστε τον Τίτλο του, και προσθέστε σε αυτό ένα στοιχείο που δηλώνει τουλάχιστον τον τίτλο, το έτος, τους νέους συντάκτες, και τον εκδότη της Τροποποιημένης Έκδοσης όπως δίνονται στη Σελίδα Τίτλου. Εάν δεν υπάρχει κανένα τμήμα που Τιτλοφορείται «Ιστορικό» στο Έγγραφο, δημιουργήστε το ένα δηλώνοντας τον τίτλο, το έτος, τους συντάκτες, και τον εκδότη του Εγγράφου όπως δίνονται στη Σελίδα Τίτλου του, κατόπιν προσθέστε ένα στοιχείο περιγράφοντας την Τροποποιημένη Έκδοση όπως δηλώνεται στην προηγούμενη πρόταση.
 • Κ. Διατηρήστε τη δικτυακή θέση που δίνεται, ενδεχομένως, στο Έγγραφο για τη δημόσια πρόσβαση σε ένα Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου, και επιπλέον τις δικτυακές θέσεις που δίνονται στο Έγγραφο για τις προηγούμενες εκδόσεις στις οποίες βασίστηκε. Αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στο τμήμα «Ιστορικό». Μπορείτε να παραλείψετε μια δικτυακή θέση για μια εργασία που δημοσιεύθηκε τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το ίδιο το έγγραφο, ή εάν ο αρχικός εκδότης της έκδοσης που αναφέρεται δίνει την άδεια.
 • Λ. Για οποιοδήποτε τμήμα που τιτλοφορείται «Αναγνωρίσεις» ή «Αφιερώσεις», Διατηρήστε τον Τίτλο του τμήματος, και διατηρήστε στο τμήμα την ουσία και το πνεύμα κάθε μιας από τις αναγνωρίσεις ή/και τις αφιερώσεις συνεισφερόντων που δίνονται εκεί μέσα.
 • Μ. Διατηρήστε όλα τα Αμετάβλητα Τμήματα του εγγράφου, αμετάβλητα στο κείμενό τους και στους τίτλους τους. Οι αριθμοί τμημάτων ή κάτι αντίστοιχο δεν θεωρούνται μέρος των τίτλων τμημάτων.
 • Ν. Διαγράψτε οποιοδήποτε τμήμα που Τιτλοφορείται «Επικυρώσεις». Ένα τέτοιο τμήμα δεν μπορεί να περιληφθεί στην Τροποποιημένη Έκδοση.
 • Ξ. Μην ξανατιτλοφορήσετε οποιοδήποτε υπάρχον τμήμα ώστε να τιτλοφορείται «Επικυρώσεις» ή για να συμπίμπτει στον τίτλο με οποιοδήποτε Αμετάβλητο Τμήμα.
 • Ο. Διατηρήστε οποιεσδήποτε Αποκηρύξεις Εγγύησης.

Εάν η Τροποποιημένη Έκδοση περιλαμβάνει νέα εισαγωγικά τμήματα ή παραρτήματα που μπορούν να θεωρηθούν Δευτεροβάθμια Τμήματα και δεν περιέχουν κανένα υλικό που αντιγράφεται από το Έγγραφο, μπορείτε κατά την επιλογή σας να υποδείξετε μερικά ή όλα αυτά τα τμήματα ως Αμετάβλητα. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τους τίτλους τους στον κατάλογο Αμετάβλητων Τμημάτων στην ειδοποίηση αδειών της Τροποποιημένης Έκδοσης. Αυτοί οι τίτλοι πρέπει να είναι ευδιάκριτοι από οποιουσδήποτε άλλους Τίτλους Τμημάτων.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα τμήμα που Τιτλοφορείται «Επικυρώσεις», υπό τον όρο ότι δεν περιέχει παρά μόνο επικυρώσεις της Τροποποιημένης Έκδοσής σας από διάφορα μέρη -παραδείγματος χάριν, δηλώσεις των επιμελητών ή ότι το κείμενο έχει εγκριθεί από μια οργάνωση ως επιτακτικός ορισμός ενός προτύπου.

Μπορείτε να προσθέσετε μια φράση μέχρι πέντε λέξεων ως Κείμενο Εμπρόσθιου Εξωφύλλου, και μια φράση μέχρι 25 λέξεων ως Κείμενο Πίσω Εξωφύλλου, στο τέλος του καταλόγου Κειμένων Κάλυψης στην Τροποποιημένη Έκδοση. Μόνο μια φράση Κείμενου Εμπρόσθιου Εξωφύλλου και ένα Κείμενο Πίσω Εξωφύλλου μπορούν να προστεθούν από (ή μέσω των ρυθμίσεων που έγιναν από) οποιαδήποτε οντότητα. Εάν το Έγγραφο περιλαμβάνει ήδη ένα Κείμενο Κάλυψης για το ίδιο εξώφυλλο, που προστέθηκε προηγουμένως από σας ή από ρύθμιση που έγινε από την ίδια οντότητα που ενεργείτε εξ ονόματος της, δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη αλλά μπορείτε να αντικαταστήσετε το παλιό, με ρητή άδεια από τον προηγούμενο εκδότη που πρόσθεσε το παλιό.

Ο (οι) συντάκτης (-ες) και ο (οι) εκδότης (-ες) του Εγγράφου δεν δίνουν μέσω αυτής της Άδειας, την άδεια να χρησιμοποιηθούν τα ονόματά τους για δημοσιότητα για ή να βεβαιώσουν ή να υπονοήσουν την επικύρωση οποιασδήποτε Τροποποιημένης Έκδοσης.

5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επεξεργασία

Μπορείτε να συνδυάσετε το Έγγραφο με άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται με άδεια αυτή ή, υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 ανωτέρω για τις τροποποιημένες εκδόσεις, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνετε σε συνδυασμό όλα τα αμετάβλητα τμήματα όλων των αρχικών εγγράφων, χωρίς τροποποιήσεις, και τα απαριθμείτε όλα ως αμετάβλητα τμήματα της συνδυασμένης εργασίας σας με την ειδοποίηση αδειών της, και ότι συντηρείτε όλες τις αποκηρύξεις εξουσιοδότησής τους.

Η συνδυασμένη εργασία δεν αναγκάζεται να περιέχει παρά μόνο ένα αντίγραφο αυτής της άδειας, και τα πολλαπλάσια ίδια αμετάβλητα τμήματα μπορούν να αντικατασταθούν με ένα ενιαίο αντίγραφο. Εάν υπάρχουν πολλαπλάσια αμετάβλητα τμήματα με το ίδιο όνομα αλλά το διαφορετικό περιεχόμενο, καταστήστε τον τίτλο κάθε τέτοιου τμήματος μοναδικό με το να προσθέσετε στο τέλος του, σε παρένθεση, το όνομα του αρχικού συντάκτη ή του εκδότη εκείνου του τμήματος εάν είναι γνωστού, ειδάλλως ένας μοναδικός αριθμός. Διενεργήστε την ίδια προσαρμογή στους τίτλους τμημάτων στον κατάλογο αμετάβλητων τμημάτων με ειδοποίηση αδειών της συνδυασμένης εργασίας.

Σε συνδυασμό, πρέπει να συνδυάσετε οποιαδήποτε τμήματα που τιτλοφορούνται «ιστορία» στα διάφορα αρχικά έγγραφα, διαμορφώνοντας ένα τμήμα που τιτλοφορείται «ιστορία» επιπλέον συνδυάστε οποιαδήποτε τμήματα που τιτλοφορούνται «αναγνωρίσεις», και οποιαδήποτε τμήματα που τιτλοφορούνται «αφιερώσεις». Πρέπει να διαγράψετε όλα τα τμήματα που τιτλοφορούνται «επικυρώσεις.»

6. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Επεξεργασία

Μπορείτε να κάνετε μια συλλογή αποτελούμενη από το Έγγραφο και άλλα έγγραφα που δημοσιεύονται με αυτή την άδεια, και να αντικαταστήσετε τα μεμονωμένα αντίγραφα αυτής της άδειας στα διάφορα έγγραφα με ένα ενιαίο αντίγραφο που θα συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή, υπό τον όρο ότι ακολουθείτε τους κανόνες αυτής της άδειας για την κατά λέξη αντιγραφή κάθε ενός από τα έγγραφα από όλες τις άλλες απόψεις.

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα μεμονωμένο έγγραφο από μια τέτοια συλλογή, και να το διανείμετε χωριστά με αυτή την άδεια, υπό τον όρο ότι παρεμβάλλετε ένα αντίγραφο αυτής της άδειας στο αποσπασμένο έγγραφο, και ακολουθείτε αυτήν την άδεια από όλες τις άλλες απόψεις σχετικά με την κατά λέξη αντιγραφή εκείνου του εγγράφου.

7. ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επεξεργασία

Μια σύνταξη του Εγγράφου ή των παραγώγων του με άλλα χωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή εργασίες, σε έναν τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή διανομής, καλείται «συνάθροιση» εάν τα πνευματικά δικαιώματα ως αποτέλεσμα της σύνταξης δεν χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών της σύνταξης πέρα από αυτά που επιτρέπει η μεμονωμένη άδεια. Όταν το Έγγραφο περιλαμβάνεται σε μια συνάθροιση, αυτή η άδεια δεν ισχύει για τις άλλες εργασίες στη συνάθροιση που δεν είναι τα ίδια παράγωγες εργασίες του εγγράφου.

Εάν η απαίτηση κειμένων κάλυψης της παραγράφου 3 ισχύει σε αυτά τα αντίγραφα του εγγράφου, κατόπιν εάν το Έγγραφο είναι λιγότερο από μισό του ολόκληρου συνόλου, τα κείμενα κάλυψης του Εγγράφου μπορούν να τοποθετηθούν στις καλύψεις που βάζουν το Έγγραφο σε παρένθεση μέσα στο σύνολο, ή το ηλεκτρονικό αντίτιμο των καλύψεων εάν το Έγγραφο είναι με ηλεκτρονική μορφή. Διαφορετικά πρέπει να εμφανιστούν στις τυπωμένες καλύψεις που βάζουν ολόκληρο το σύνολο σε παρένθεση.

8. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Επεξεργασία

Η μετάφραση θεωρείται είδος τροποποίησης, έτσι μπορείτε να διανείμετε μεταφράσεις του Εγγράφου υπό τον όρο της παραγράφου 4. Η αντικατάσταση Αμετάβλητων Τμημάτων με μεταφράσεις απαιτεί πρόσθετη άδεια από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά μπορείτε να περιλάβετε μεταφράσεις μερικών ή όλων των Αμετάβλητων Τμημάτων παράλληλα με τις αρχικές εκδόσεις αυτών των Αμετάβλητων Τμημάτων. Μπορείτε να περιλάβετε μια μετάφραση αυτής της Άδειας, και όλες τις ειδοποιήσεις αδειών στο Έγγραφο, και οποιεσδήποτε Αποκηρύξεις Εγγύησης, υπό τον όρο ότι περιλαμβάνετε επίσης την αρχική αγγλική εκδοχή αυτής της άδειας και τις αρχικές εκδόσεις εκείνων των ειδοποιήσεων και αποκηρύξεων. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της μετάφρασης και της αρχικής έκδοσης αυτής της άδειας ή μιας ειδοποίησης ή μιας αποκήρυξης, επικρατεί η αρχική έκδοση.

Εάν ένα τμήμα στο Έγγραφο τιτλοφορείται «Αναγνωρίσεις», «Αφιερώσεις», ή «Ιστορία», η απαίτηση (παράγραφος 4) να Διατηρηθεί ο Τίτλος της (παράγραφος 1) τυπικά απαιτεί αλλαγή του πραγματικού τίτλου.

Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να αλλάξετε την άδεια, ή να διανείμετε το Έγγραφο εκτός από όπως ρητώς προβλέπεται από αυτή την άδεια. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να αλλάξετε την άδεια ή να διανείμετε το Έγγραφο είναι άκυρη, και θα τερματίσει αυτόματα τα δικαιώματα που σας δίνει αυτή η άδεια αυτή. Εντούτοις, για τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν λάβει αντίγραφα, ή δικαιώματα, από εσάς με αυτή την άδεια, δεν θα τερματιστούν οι άδειές τους εφ' όσον αυτά τα συμβαλλόμενα μέρη παραμένουν σε πλήρη συμμόρφωση.

10. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Επεξεργασία

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού μπορεί να δημοσιεύσει νέες, αναθεωρημένες εκδόσεις της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης GNU από καιρό σε καιρό. Τέτοιες νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά μπορούν να διαφέρουν σε λεπτομέρειες για να αντιμετωπίσουν νέα προβλήματα ή ανησυχίες. Δείτε το http://www.gnu.org/copyleft/.

Σε κάθε έκδοση της άδειας δίνεται ένας ιδιαίτερος αριθμός έκδοσης. Εάν το Έγγραφο διευκρινίζει ότι μια ιδιαίτερη αριθμημένη έκδοση αυτής της Άδειας «ή οποιαδήποτε πιο πρόσφατη έκδοση» ισχύει για αυτό, έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους εκείνης της διευκρινισμένης έκδοσης ή οποιασδήποτε πιο πρόσφατης έκδοσης που έχει δημοσιευθεί (όχι ως προσχέδιο) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν το Έγγραφο δεν διευκρινίζει έναν αριθμό έκδοσης αυτής της Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση που δημοσιεύθηκε οποτεδήποτε (όχι ως προσχέδιο) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού.Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια στα έγγραφά σας

Επεξεργασία

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την άδεια σε ένα Έγγραφο που έχετε γράψει, συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της Άδειας στο έγγραφο και βάλτε τις ακόλουθες σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών αμέσως μετά από τη σελίδα τίτλου:

Πνευματικά δικαιώματα © ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ.
Χορηγείται η άδεια να αντιγράψετε, διανέμετε ή/και τροποποιήσετε το παρόν έγγραφο
υπό τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, έκδοσης 1.2
ή οποιασδήποτε πιο πρόσφατης έκδοσης που θα δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού
χωρίς Αμετάβλητα Τμήματα, κανένα Κείμενο Εξωφύλλου, και κανένα Κείμενο Πίσω Εξωφύλλου.
Ένα αντίγραφο της άδειας συμπεριλαμβάνεται στο τμήμα που τιτλοφορείται «Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU».

Εάν έχετε Αμετάβλητα Τμήματα, Κείμενα Εξωφύλλου και Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου, αντικαταστήστε την γραμμή «χωρίς… εξωφύλλου.» με αυτό:

με τα Αμετάβλητα Τμήματα που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥΣ, με τα
Κείμενα Εξωφύλλου που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, και με τα Κείμενα Πίσω Εξωφύλλου που είναι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.

Εάν έχετε τα Αμετάβλητα Τμήματα χωρίς κείμενα κάλυψης, ή κάποιο άλλο συνδυασμό των τριών, συγχωνεύστε εκείνες τις δύο εναλλακτικές λύσεις για να ταιριάξετε την κατάσταση.

Εάν το έγγραφό σας περιέχει σημαντικά παραδείγματα κώδικα προγράμματος, συστήνουμε να ελευθερώσετε αυτά τα παραδείγματα παράλληλα κάτω από την επιλογή σας ελεύθερης άδειας λογισμικού, όπως η Γενική Άδεια Χρήσης GNU, για να επιτρέψετε τη χρήση τους σε ελεύθερο λογισμικό.


Copyright notice above. Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium without royalty provided this notice is preserved.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων για το παραπάνω.
Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, Α.Ε., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA
Επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να αντιγράψει και να διανείμει επί λέξη αντίγραφα αυτού του λήμματος με οποιοδήποτε μέσο και χωρίς απαίτηση αμοιβής εφόσον διατηρείται η παρούσα σημείωση.


Αντίθετα με οποιαδήποτε άλλη σήμανση ή δήλωση σε αυτή την σελίδα, το παραπάνω κείμενο της άδειας ΔΕΝ διανέμεται με τους όρους της GNU FDL.
Contrary to any other marking or statement in this page, the above text of the license is NOT distributed under the GNU FDL.