Βικιπαίδεια:Εξωτερικοί επεξεργαστές

(Ανακατεύθυνση από Βικιπαίδεια:Browsers)

.

Για την επεξεργασία λημμάτων ή άλλων σελίδων της Βικιπαίδειας, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός εξωτερικού επεξεργαστή κειμένου. Αυτό δίνει την ευκαιρία στους χρήστες, να εκμεταλλευτούν ορισμένα πλεονεκτήματα άλλων επεξεργαστών, όπως αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, μορφοποίηση ή χρήση μακροεντολών.

Επεξεργασία λημμάτωνΕπεξεργασία

Mozilla and Mozilla FirefoxΕπεξεργασία

Αν χρησιμοποιείτε τον web browser Mozilla, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν εξωτερικό επεξεργαστή κειμένου για την επεξεργασία των σελίδων της Βικιπαίδειας, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η αντιγραφή και επικόλληση του κειμένου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την πρόσθετη εφαρμογή "MozEx" από την ιστοσελίδα http://mozex.mozdev.org/, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήσης.

Η παραπάνω ιστοσελίδα δεν λειτουργεί σωστά για τον Mozilla Firefox 1.0. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε εναλλακτικά να ακολουθήσετε το σύνδεσμο extensionsmirror.nl.

Μπορείτε ακόμα να δοκιμάσετε την εφαρμογή ViewSourceWith που παρέχει μια παρόμοια δυνατότητα για τις τελευταίες εκδόσεις του Firefox.

Άλλες χρήσιμες επεκτάσεις για τον Mozilla είναι ένας εξωτερικός επεξεργαστής και η επέκταση για τη Βικιπαίδεια του Firefox. Η τελευταία εφαρμογή παρέχει ένα επιπλέον toolbar για διευκόλυνση στην επεξεργασία λημμάτων της Βικιπαίδειας καθώς και άλλες πρόσθετες επιλογές (δεξί κλικ του ποντικιού).

Τέλος χρήσιμη είναι και η προσθήκη της επέκτασης για ελληνική ορθογραφική διόρθωση, η οποία λειτουργεί ακόμα και στα απλά κουτιά επεξεργασίας κειμένου, χωρίς δηλαδή την χρήση πρόσθετου επεξεργαστή κειμένου.

Επεξεργαστές για την έκδοση MediaWiki 1.5 ή μεταγενέστερηΕπεξεργασία

Δείτε: http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:External_editors

Εργαλεία γραμμής εντολώνΕπεξεργασία

Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία που επιτρέπουν να κάνετε download λήμματα, να επεξεργαστείτε το περιεχόμενό τους με κάποιον επεξεργαστή κειμένου της προτίμησής σας και τελικά να κάνετε upload το λήμμα στη Βικιπαίδεια. Τα εργαλεία αυτά δεν απαιτούν κάποιον web browser και είναι:

Οδηγίες χρήσης εξωτερικών επεξεργαστών κειμένουΕπεξεργασία

EclipseΕπεξεργασία

Για τον επεξεργαστή Eclipse, υπάρχει διαθέσιμο ένα plog4u.org plugin με αρκετές δυνατότητες.

EmacsΕπεξεργασία

Για τον επεξεργαστή Emacs, υπάρχουν τα ακόλουθα modes για επεξεργασία σελίδων της Βικιπαίδειας:

  • wikipedia-mode.el - παρέχει κυρίως syntax highlighting για την Βικιπαίδεια.
  • wikipedia.el - παρέχει επιπλέον WYSIWYG επεξεργασία των λημμάτων. Για την ανάπτυξή του χρησιμοποιείται η τρέχουσα CVS έκδοση του GNU Emacs και ενδεχομένως να μην είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις. Επιπλέον είναι ακόμα στη φάση ανάπτυξης και κατά συνέπεια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί με δική σας ευθύνη.

Απαιτείται ακόμα να εγκαταστήσετε το longlines.el. Για οδηγίες εγκατάστασης δείτε εδώ.

VimΕπεξεργασία

Για τη λειτουργία του Vim θα πρέπει να αποθηκεύσετε το Wikipedia.vim στο φάκελο "syntax". Η προεπιλεγμένη διαδρομή του φακέλου είναι "~/.vim/syntax" για συστήματα UNIX ή "C:\Program Files\Vim\vimfiles\syntax" για Windows.

Για την αυτόματη ανίχνευση αρχείων με κατάληξη ".wiki" αρκεί να προσθέσετε τις ακόλουθες γραμμές κώδικα στο αρχείο ".vim/filetype.vim" ή "vimfiles\filetype.vim" (αν δεν υπάρχει το αρχείο μπορείτε να το δημιουργήσετε):

augroup filetypedetect
au BufNewFile,BufRead *.wiki setf Wikipedia
augroup END

Εναλλακτικά, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο vimrc (συνήθως στη διαδρομή ~/.vimrc για Unix και C:\Program Files\Vim\_vimrc στα Windows):

au BufRead,BufNewFile *.wiki setfiletype Wikipedia

Σε πολλά λήμματα της Βικιπαίδειας, υπάρχουν κενές γραμμές στο τέλος των παραγράφων, τις οποίες ο επεξεργαστής Vim δεν χειρίζεται πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Για την πιο εύρυθμη λειτουργία του, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο "~/.vim/ftplugin/Wikipedia.vim" ή "vimfiles\ftplugin\Wikipedia.vim" (ίσως χρειαστεί να προσθέσετε και μια γραμμή "filetype plugin on" στο vimrc).

setlocal textwidth=0
setlocal linebreak
nmap <buffer> k gk
nmap <buffer> j gj
nmap <buffer> <Up> gk
nmap <buffer> <Down> gj
imap <buffer> <Up> <C-O>gk
imap <buffer> <Down> <C-O>gj
vmap <buffer> k gk
vmap <buffer> j gj
vmap <buffer> <Up> gk
vmap <buffer> <Down> gj

jEditΕπεξεργασία

Για τον jEdit υπάρχει το διαθέσιμο plugin στο http://www.djini.de/software/mwjed/ για syntax highlighting και μπορεί ακόμα να επικοινωνεί απευθείας με τη Βικιπαίδεια μέσω του HttpClient του Jakarta Project.

KateΕπεξεργασία

Για τον επεξεργαστή Kate (KDE εφαρμογή του Linux) το syntax highlighting εξασφαλίζεται από το XML αρχείο de:Media:Wikimedia.xml.

Για την εγακτατάσταση, πρέπει να το αποθηκεύσετε στη διαδρομή ~/.kde/share/apps/katepart/syntax/ (αν θέλετε να δρα για ένα μεμονωμένο χρήστη) ή στο $(PREFIX)/share/apps/katepart/syntax/ (αν θέλετε να δρα για όλους τις χρήστες). Διατίθεται ακόμα η δυνατότητα: Settings → Configure Kate → Highlighting → Download.

SubEthaEditΕπεξεργασία

Το syntax highlighting mode είναι διαθέσιμο και για τον επεξεργαστή SubEthaEdit. Για την εγκατάσταση του τοποθετήστε το στο /Library/Application Support/SubEthaEdit/Modes/ (system-wide) ή ~/Library/Application Support/SubEthaEdit/Modes/ (user-specific). Ίσως να χρειαστεί να δημιουργήσετε οι ίδιοι τους φακέλους αυτούς. Αρχεία με κατάληξη .wiki ή .wikipedia θα αναγνωρίζονται αυτόματα.

NoteTabΕπεξεργασία

Δείτε Clip Library plugin για τον επεξεργαστή NoteTab.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία