Μια συνοπτική παρουσίαση για το πώς γράφουμε μαθηματικούς τύπους στην Βικιπαίδεια θα βρείτε στην σελίδα Βοήθεια:Μαθηματικοί τύποι TeX.

Από τον Ιανουάριο του 2003 υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης μαθηματικών τύπων μέσω TeX-Markup. Παράγεται είτε εικόνα-PNG είτε απλός κώδικας HTML, αναλόγως με την πολυπλοκότητα της μαθηματικής έκφρασης. Στις προτιμήσεις χρήστη πρέπει να επιλεχθεί στον στηλοθέτη (tab) TeX PNG ή HTML. Εφόσον αυτό μελλοντικά υποστηρίζεται από τους φυλλομετρητές θα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής enhanced HTML ή ακόμα και μια γλώσσα XML για μαθηματικές εκφράσεις: η MathML

Οι τύποι περικλείονται σε <math>-ετικέτες π. χ.: <math>3\vec x+3</math> δίνει: . Μέχρι στιγμής παρατηρούνται ορισμένα προβλήματα στην παρουσίαση εντός συνεχούς κειμένου, καθώς η γραφή είναι πολύ μεγάλη και η στοίχιση (align) δεν είναι ενιαία.

Αλλαγές σειράς εντός των math-ετικετών μπορεί να είναι εύχρηστες για την διακριτότητα του κείμενου κατά την συγγραφή δεν εμφανίζονται όμως στην παράγωγη εικόνα. Μέσω ειδικών TeX-συμβόλων (βλ.κάτωθι) είναι δυνατή η αλλαγή σειράς και σε αυτήν την περίπτωση.

Εντός ενός τομέα math επιτρέπεται μόνον η χρήση χαρακτήρων από την κώδικα αναπαράστασης ASCII, όχι όμως Βικισύνταξη όπως text. Εντός του \mbox είναι εμφανίσιμα και κείμενα με ειδικούς χαρακτήρες και με κενά. Η χρήση ειδικών χαρακτήρων μέσω ονοματισμένων οντοτήτων (αγγλ. named enities) ή σε αριθμητική Unicode-σημειογραφία δεν είναι δυνατή.

Καλό είναι οι μαθηματικοί τύποι να πλαισιώνονται πάντοτε από επεξηγηματικό κείμενο. Αυτό συνεισφέρει στην κατανόηση, διότι στην βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποιούνται διαφορετικά σύμβολα για στην πραγματικότητα ταυτόσημες διατυπώσεις.

ΓενικάΕπεξεργασία

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Οι παράμετροι στο TeX περικλείονται με αγκύλη {} π. χ.

Σύνταξη Εμφάνιση
x^{a+b}  
\overline{AB}  
\frac{x+y}{xy}  

Εξαίρεση αποτελεί η ενδεχόμενη παράμετρος \xrightarrow ή \sqrt):

A \xrightarrow[\kappa \acute {\alpha} \tau \omega]{ \acute {\alpha} \nu \omega} B που περικλείεται π. χ. από άγκιστρο []:  .

Άλλη εξαίρεση αποτελούν τμήματα που εισάγονται με \begin και λήγουν με \end π. χ:

\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} για  .

Όταν μια παράμετρος αποτελείται μόνον από ένα ψηφίο οι αγκύλες μπορούν να παραλειφθούν:

Σύνταξη Εμφάνιση
x^a  
\overline A  
\frac{x+y}2  
\frac 12 ή και
\frac 1 2
 

Επίσης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον η παράμετρος αποτελείται από μία εντολή:

Σύνταξη Εμφάνιση
x_\text{max}  

Το κόμμα ως υποδιαστολή στα δεκαδικά ψηφίαΕπεξεργασία

Το κόμμα στο LaTeX είναι προκαθορισμένο ως σημείο απαρίθμησης. Για να εκληφθεί ως δεκαδική υποδιαστολή εισάγεται σε μεγάλες παρενθέσεις.

αριθμός με κόμμα (ορθά) 3{,}14  
αριθμός με κόμμα (λανθασμένα) 3,14  

Ενσωματωμένοι τύποιΕπεξεργασία

Ένας μαθηματικός χαρακτήρας ή ένας σύντομος τύπος ενσωματώνεται απευθείας στο ρέον κείμενο. Στην έκφραση   δεν υφίσταται πρόβλημα. Στις περιπτώσεις

 • Κλάσματος  ,
 • Συμβόλου ολοκληρώματος   ή
 • Συμβόλου αθροίσματος  

προφανώς το πρόβλημα είναι το μεγάλο ύψος των συμβόλων αυτών. Αυτό διορθώνεται με την εντολή \textstyle. Η εντολή μπορεί να αναγραφεί στην έναρξη των περικειμένων math και τα μεγάλα σύμβολα εμφανίζονται μικρότερα ή διαφορετικά π. χ.

:<math>\textstyle \int_a^b</math>

εμφανίζεται ως  . Εφόσον αποσκοπείται η εμφάνιση ενός κλάσματος αυτό μπορεί αντί για <math>\textstyle \frac{a}{b}</math> να γραφεί εναλλακτικά και <math>\tfrac{a}{b}</math>. Και στις δύο περιπτώσεις λαμβάνουμε  .

ΕσοχήΕπεξεργασία

Στην μαθηματική συγγραφή οι εκτενείς τύποι συνηθίζεται να βρίσκονται σε εσοχή. Αυτό επιτυγχάνεται με τοποθέτηση σε νέα σειρά και πρόθεση μιας άνω-κάτω τελείας π. χ.

:<math>x=f(y^2+2).</math>

εμφανίζεται ως:

 

Για εσέχοντες τύπους σε απαριθμήσεις με * ή #, συνιστάται η εξής κατασκευή:

* Κείμενο μετά το πρώτο σύμβολο απαρίθμησης, που ακολουθείται από εσέχων τύπο<br /><math style="margin-left:2em">
x=f(y^3-5)
</math><br />μπορούν να ακολουθούν κι άλλες πληροφορίες. 
* Κείμενο μετά το δεύτερο σύμβολο απαρίθμησης.

Το αποτέλεσμα είναι

 • Κείμενο μετά το πρώτο σύμβολο απαρίθμησης, που ακολουθείται από από εσέχων τύπο
   
  μπορούν να ακολουθούν κι άλλες πληροφορίες.
 • Κείμενο μετά το δεύτερο σύμβολο απαρίθμησης.

Επειδή εσέχοντες τύποι συχνά αποδίδονται ως εικόνα, τα σημεία στίξης είναι καλό να βρίσκονται εντός των <math>-ετικετών, ενώ στο ρέον κείμενο εκτός.

TeX σε επικεφαλίδεςΕπεξεργασία

Σε επικεφαλίδες θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση TeX, διότι είναι αδύνατη η εμφάνιση στα περιεχόμενα. Εφόσον είναι αδύνατη η αποφυγή, να επιχειρηθεί πρώτα η παρουσίαση μέσω HTML style. Για παράδειγμα η έκφραση   (<math>L^2([a,b])</math>) θα μπορούσε να γραφεί ως L2([a,b]) (''L''<sup>2</sup>([''a'',''b''])). Στο ρέον κείμενο δεν είναι επιθυμητός αυτός ο τρόπος.

Εξαναγκασμός παραγωγής PNGΕπεξεργασία

Για την εξαναγκαστική παραγωγή PNG αναγράφεται \!\, οπουδήποτε εντός του τύπου. Πρόκειται περί ενός αρνητικού λεπτού κενού (thin space), ακολουθουμένου από ένα θετικό λεπτό κενό. Τα δύο κενά αλληλοακυρώνονται οπότε δεν προκύπτουν ανεπιθύμητα διαστήματα. Για την εμφάνιση ως PNG και στους χρήστες που έχουν επιλέξει στις προτιμήσεις «Αν είναι δυνατό HTML αλλιώς PNG» είναι απαραίτητο το \!\, να μην βρίσκεται στην αρχή ή το τέλος του τύπου, διότι εκεί αγνοούνται τα whitespaces.

Η εξαναγκαστική παραγωγή PNG συνιστάται μόνον σε περιπτώσεις που θα επακολουθούσε απώλεια πληροφοριών, π. χ. στην παράγωγο της συνάρτησης  , δηλ.   στην οποία δεν αποτυπώνεται σωστά το σύμβολο παραγώγισης (οξεία):

HTML PNG
f'  

ΠαράδειγμαΕπεξεργασία

Σύνταξη Εμφάνιση
<math>f'</math>  
<math>f\!\,'</math>  
<math>f^\prime</math>  

Κείμενο και γραμματοσειρέςΕπεξεργασία

To TeX επιτρέπει μόνον την χρήση χαρακτήρων ASCII.

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
προκαθορισμένο abcABC123\Omega\omega  
κείμενο, λέξεις και τμήμα λέξης Γράμματα που δεν αναπαραστούν μεταβλητή τίθενται σε \text{...} (απαρχαιωμένο: {\rm ...}) ώστε να έχουν το σωστό μέγεθος: U_\text{σύνολο}  
ορθά (roman) \mathrm{abcABC123\Omega\omega\ddot a}
\mathrm{abcABC123\Omega\omega\,}
απαρχαιωμένο: {\rm abcABC123\Omega\omega}
 
 
 
έντονα (boldface) και ορθά
(μόνον λατινικοί χαρακτήρες, αριθμ. ψηφία και κεφαλαίοι ελληνικοί χαρακτήρες)
\mathbf{abcABC123\Omega\omega}  
έντονα
(όλοι οι χαρακτήρες)
\boldsymbol{abcABC123\Omega\omega}  
πλάγια(italic) \mathit{abcABC123\Omega\omega}
\mathit{abcABC123\Omega\omega\,}
απαρχαιωμένο: {\it abcABC123\Omega\omega}
 
 
 
χωρίς ακρέμονες (sans serif) \mathsf{abcABC123\Omega\omega}  
Courier \mathtt{abcABC123\Omega\omega}  
Fraktur \mathfrak{abcABC123}  
όλοι οι χαρακτήρες:  

 
 

καλλιγραφικά σύμβολα \mathcal ?
? = κεφαλαία
 

 

σύνολα αριθμών και διάφοροι ειδικοί χαρακτήρες \mathbb ?
? = κεφαλαία

συπληρωματικά διάφορες συντομεύσεις: \C \N \Q \R \Z

 

 

\Bbbk  
φανταστικό και πραγματικό μέρος \Im \Re
καλύτερα: \operatorname{Im} \operatorname{Re}
 
 
εβραϊκά: \daleth \gimel \beth \aleph  
ονόματα συναρτήσεων \sin (x+y), \sin x
εφόσον δεν υπάρχει: \operatorname{arsinh} x


Σε μη μαθηματικές συναρτήσεις όπως:  ,  ,   μπορούν να παραλειφθούν οι παρενθέσεις στο όρισμα, εφόσον δεν προκαλείται σύγχυση

 ,  
 

Ελληνικοί χαρακτήρεςΕπεξεργασία

Σύνταξη (μικρά γράμματα) Εμφάνιση (html/tex) Σύνταξη (κεφαλαία) Εμφάνιση (html/tex)
\alpha     \Alpha    
\beta     \Beta    
\gamma     \Gamma    
\delta     \Delta    
\epsilon

\varepsilon

   

   

\Epsilon    
\zeta     \Zeta    
\eta     \Eta    
\theta

\vartheta

   

   

\Theta    
\iota     \Iota    
\kappa

\varkappa

   

   

\Kappa    
\lambda     \Lambda    
\mu     \Mu    
\nu     \Nu    
\xi     \Xi    
\omicron     \Omicron    
\pi

\varpi

   

   

\Pi    
\rho

\varrho

   

   

\Rho    
\sigma

\varsigma

   

   

\Sigma    
\tau     \Tau    
\upsilon     \Upsilon    
\phi

\varphi

   

   

\Phi    
\chi     \Chi    
\psi     \Psi    
\omega     \Omega    

Ειδικοί χαρακτήρες στο TeXΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
παράγωγοι \nabla, \partial, \mathrm dx ή dx, \dot x, \ddot x   ή  
μοίρες 360^\circ  
μοίρες στον παρονομαστή (δύσμορφο) \frac{\pi}{180^\circ} = 1  
μοίρες στον παρονομαστή (εύμορφο) \frac{\pi}{\displaystyle 180^\circ} = 1  
λεπτά μοίρας 10^\prime  
δευτερόλεπτα μοίρας 3^{\prime\prime}  
βαθμοί Κελσίου 100\,^{\circ}\mathrm{C}  
διάμετρος, μέση τιμή \varnothing  
κενό σύνολο \emptyset  
λοιπά (επιλογή) \&  
\angle \measuredangle \sphericalangle  
\backslash \diagdown \diagup  
\empty \infty  
\prime \backprime \# \surd \hbar \imath \jmath \wp \ell \mho  
\bot \top \Box \blacksquare \Diamond \lozenge \blacklozenge \triangle \blacktriangle \blacktriangledown \bigstar  
\clubsuit \heartsuit \spadesuit \diamondsuit  
\circledS  
\flat, \natural, \sharp  

Σειρές (array), Πίνακες και ΜητρώαΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
σειρές (array) \begin{array}{ccc}

 0  & 1  & 6\\
 2  & 3  & 10
\end{array}

 
πίνακες (συντακτικοί) \begin{array}{|c|c||c|}

  a & b & S\\
  \hline
  0 & 0 & 1\\
  0 & 1 & 1\\
  1 & 0 & 1\\
  1 & 1 & 0\\
\end{array}

 
πίνακες (μαθηματικοί)/
μητρώα
\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
\bigl( \begin{smallmatrix} a&b \\ c&d \end{smallmatrix} \bigr)  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & 1\\ 2 & 3 \end{bmatrix}  
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  

Μαθηματικά σύμβολαΕπεξεργασία

Δυαδικοί τελεστές, σχέσεις και συγκρίσειςΕπεξεργασία

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε την κάτωθι μέθοδο \mathcal{μικρό γράμμα ή αριθμός }.

Δυαδική τελεστές
Σύνταξη Εμφάνιση
\amalg  
\setminus  
\pm \mp  
\ast \star  
\centerdot \cdot \bullet  
\circ \bigcirc  
\odot \circleddash \circledast \circledcirc  
\oplus \otimes \ominus \oslash  
\boxplus \boxtimes \boxminus \boxdot  
\sqcap και \sqcup  
\cap  
\cup \uplus  
\Cap \Cup  
\doublecap \doublecup  
\dagger \ddagger  
\times \div \divideontimes  
\ltimes \rtimes  
\leftthreetimes \rightthreetimes  
\vartriangle \triangledown  
\triangle \mathcal 5  
\bigtriangleup \bigtriangledown  
\triangleright \triangleleft  
\diamond  
\bowtie  
\vee, \lor \wedge, \land  
\veebar \barwedge  
\doublebarwedge  
\curlywedge \curlyvee  
\wr  
\intercal  
\dotplus  
Δυαδικές σχέσεις
Σύνταξη Εμφάνιση
\propto \varpropto  
\shortmid \mid  
\between  
\pitchfork  
\therefore \because  
\frown \smile  
\| \parallel \shortparallel  
\in \ni
 
\perp  
\backepsilon  
Δυαδικές σχέσεις
Σύνταξη Εμφάνιση
\cong  
\equiv  
\sim \thicksim \backsim  
\simeq \backsimeq  
\eqsim  
\approx \thickapprox  
\approxeq  
\bumpeq  
\Bumpeq  
\doteq  
\doteqdot \Doteq  
\risingdotseq \fallingdotseq  
\eqcirc  
\circeq  
\triangleq  
σύμβολο «αντιστοιχεί»: \mathrel{\widehat{=}}  
< >  
\ll \gg  
\lll \ggg \gggtr  
\le ή \leq, \ge ή \geq  
\leqq \geqq  
\leqslant \geqslant  
\eqslantless \eqslantgtr  
\lesssim \gtrsim  
\lessapprox \gtrapprox  
\lessdot \gtrdot  
\lessgtr \gtrless  
\lesseqgtr \gtreqless  
\lesseqqgtr \gtreqqless  
\sqsubseteq και \sqsupseteq  
\subset \supset  
\subseteq \supseteq  
\subseteqq \supseteqq  
\Subset \Supset  
\prec \succ  
\preccurlyeq \succcurlyeq  
\curlyeqprec \curlyeqsucc  
\preceq \succeq  
\precsim \succsim  
\precapprox \succapprox  
\asymp  
\vdash \dashv  
\models  
\Vvdash  
\vartriangleleft \vartriangleright  
\blacktriangleleft \blacktriangleright  
Δυαδικές σχέσεις (αρνήσεις)
Σύνταξη Εμφάνιση
\neg  
\not< \not> \ngtr  
\not=, \neq, \ne  
\nsim  
\not\approx  
\ncong  
\not\equiv  
\not\le \not\ge  
\nleqq \ngeqq  
\lneq \gneq  
\lneqq \gneqq  
\lvertneqq \gvertneqq  
\nleqslant \ngeqslant  
\lnsim \gnsim  
\lnapprox \gnapprox  
\notin  
\not\simeq  
\not\sqsubseteq \not\sqsupseteq  
\not\subset \not\supset  
\nsubseteq \nsupseteq  
\nsubseteqq \nsubseteqq  
\varsubsetneq \varsupsetneq  
\subsetneqq \supsetneqq  
\varsubsetneqq \varsupsetneqq  
\nprec \nsucc  
\npreceq \nsucceq  
\precneqq \succneqq  
\precnsim \succnsim  
\precnapprox \succnapprox  
\not\asymp  
\nshortmid  
\nshortparallel \nparallel  
\nvdash \nvDash  
\nVdash \nVDash  
\ntriangleleft \ntriangleright  
\ntrianglelefteq \ntrianglerighteq  

Εκθέτες και δείκτεςΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
εκθέτης a^2  
δείκτης a_2  
διαδοχικοί εκθέτες {a^3}^4  
διαδοχικοί δείκτες {(\mathrm{NH}_3)}_2  
ομαδοποιήση a^{2+2}  
a_{i, j}  
απλός συνδυασμός εκθέτη-δείκτη τόσο το x_2^3 όσο και το x^3_2 δίνουν  
διαδοχικός συνδυασμός εκθέτη-δείκτη {x_2}^3
{x^3}_2
 
 
πρόθεση εκθέτη και δείκτη {}^4_2\mathrm{He}  
παράγωγος γενικά x' ή x^\prime
λανθασμένο: x\prime
 
λανθασμένο:  
χρονική παράγωγος \dot{x} ή \ddot{x}   ή  
παράγωγος σε σημείο \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} ή
\left. \frac{\mathrm df}{\mathrm dx} \right|_{x_0}
  ή  
σύμβολο αθροίσματος \sum_{k=1}^N k^2  
σύμβολο αθροίσματος (συνεπτυγμένο για ρέον κείμενο) \sum\nolimits_{k=1}^N k^2  
σύμβολο αθροίσματος σε περισσότερες σειρές \sum_{k\in M,\atop k>5} k  
γινόμενο \prod_{i=1}^N x_i  
γινόμενο σε ρέον κείμενο \prod\nolimits_{i=1}^N x_i  
ρίζα \sqrt{2} \approx 1{,}4  
\sqrt[n]{x}  
ένωση συνόλων \bigcup_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda  
τομή συνόλων \bigcap_{\lambda\in\Lambda} A_\lambda  
όριο \lim_{n \to \infty}x_n  
εκθετικές συναρτήσεις \mathrm e^{-\alpha x^2} („e“ ορθό)  
e^{-\alpha x^2} („e“ πλάγιο)  
σε πολύπλοκους εκθέτες:
\exp\left(-\frac {1}{2}\left(\frac{x-\mu}\sigma\right)^2\right)
 
ολοκλήρωμα (συνεπτυγμένο για εξοικονόμηση χώρου) \int_{-N}^N \mathrm e^x\,\mathrm dx  
\int_{-N}^N e^x\,dx  
ολοκλήρωμα (όρια άνω και κάτω του συμβόλου) \int\limits_{-N}^N  
ερμιτιανός συζυγής (ή προσαρτημένος) πίνακας A^\dagger  
ανάστροφος πίνακας A^T, A^{\mathrm T}, A^{\mathsf T} ή A^\top  ,  ,   ή  
συμπληρωματικός πίνακας (θεωρία συνόλων) A^C, A^{\mathrm C} ή A^{\mathsf C}

Οι σπανιότερες διατυπώσεις \complement A να αποφεύγονται.

 ,   ή  

 

διάταξη εκατέρωθεν \sideset{_m^n}{_s^e}\prod_a^b  
διάταξη κάτωθεν \underset{x}{y}  
διάταξη άνωθεν \overset{x}{y}  
\stackrel{\mathrm{def}}= (για σχέσεις)  
βέλη με επιγραφές \xrightarrow\alpha ή πιο σύνθετα
A \xleftarrow[P+1]{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C
  ή  

Παρατήρηση:

Το e των εκθετικών και το d των διαφορικών εξισώσεων μπορούν να γραφούν είτε πλάγια, είτε ορθά, αρκεί αυτό να γίνεαται ενιαία σε ένα λήμμα.

Γραμμές,βέλη κ.τ.λ. άνω ή κάτω των όρωνΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
υπεργράμμιση \overline {...}  
υπογράμμιση \underline {...}  
διπλή υπογράμμιση \underline{\underline{...}}  
άνω βέλος με δεξιά φορά \overrightarrow {...}  
άνω βέλος με αριστερή φορά \overleftarrow {...}  
πίλος (hat) \widehat {...}  
αγκύλες έκτασης άνω \overbrace {ABC} με επιγραφή \overbrace {ABC}^{123}   με επιγραφή  
αγκύλες έκτασης κάτω \underbrace {ABC} με επιγραφή \underbrace {ABC}_{123}   με επιγραφή  

Λογικοί ποσοδείκτεςΕπεξεργασία

Παρατήρηση: Η χρήση ποσοδεικτών περιορίζει την αναγωσιμότητα για το ευρύ κοινό. Η χρήση τους καλό είναι να περιορίζεται.

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
για κάθε   \forall x \, A(x)  
υπάρχει τουλάχιστον ένα   \exists x \, A(x)  
δεν υπάρχει   \nexists x \, A(x)  
εναλλακτικά (σπανίως εν χρήσει):
για κάθε   \bigwedge_x A(x)  
υπάρχει ένα   \bigvee_x A(x)  

Μαθηματικά μικροσημείαΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
διανυσματικό βέλος \vec a  
παράγωγος γενικά a' ή a^\prime  
χρονική παράγωγος \dot a  
δεύτερη χρονική παράγωγος \ddot a  
χρονική παράγωγος διανύσματος \dot{\vec a}  
παύλα (μέση τιμή) \bar a  
υπεργράμμιση (συμπλήρωμα ή συζυγία) \overline a  
υπογράμμιση \underline a  
διπλή υπογράμμιση \underline{\underline a}  
περισπωμένη \tilde a  
πίλος(hat) \hat a  
βαρεία \grave a  
οξεία \acute a  
αντίπιλος (inverted hat,háček ή caron) \check a  
βραχύ (breve) \breve a  
μη a\!\!\!/  

Ονόματα συναρτήσεωνΕπεξεργασία

τριγων.
\sin  
\cos  
\tan  
\cot  
\sec  
\csc  
\arcsin  
\arccos  
\arctan  
\arccot  
\arcsec  
\arccsc  
υπερβ.
\sinh  
\cosh  
\tanh  
\coth  
λοιπά
\arg  
\deg  
\det  
\dim  
\exp  
\lg  
\ln  
\log  
\max  
\min  
\mod  
\bmod  
\pmod  
\gcd  
\hom  
\inf  
\ker  
\lim  
\liminf  
\limsup  
\Pr  
\sup  
\sgn  

Παρατήρηση για ονόματα συναρτήσεωνΕπεξεργασία

συναρτήσεις (ορθά) \sin x + \ln y + \operatorname{supp} \, z  
συναρτήσεις (λανθασμένα) sin x + ln y + supp z  

Άνω κάτω τελεία στα πεδία ορισμούΕπεξεργασία

Για αυτόν τον σκοπό υπάρχει η εντολή \colon:

ορθό διάστημα f\colon \R \to \R  
λανθασμένο πολύ μεγάλο διάστημα f: \R \to \R  
ορθά διαστήματα μεταξύ των „:“ a:b:c = d:e:f   (HTML),   (PNG)

Κλάσματα και διωνυμικοί συντελεστέςΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
κλάσματα \frac{2}{4} απαρχαιωμένο: {2 \over 4}  
απλά κλάσματα σε ρέον κείμενο:

\textstyle \frac{2}{3} ή σύντομα
\tfrac{2}{3}

 
\dfrac{2}{3}  
διωνυμικοί συντελεστές \binom{n}{k} απαρχαιωμένο: {n \choose k}  
\dbinom{n}{k}  
σε ρέον κείμενο:

\tbinom{n}{k}

 

ΟλοκληρώματαΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
ολοκλήρωμα \int_{-N}^N  
\int\limits_{-N}^N  
πολλαπλό ολοκλήρωμα \iint_a^b \iiint_a^b \iiiint_a^b  
επικαμπύλιο ολοκλήρωμα \oint_c  

Εξισώσεις σε πολλαπλές σειρέςΕπεξεργασία

Σύνταξη Εμφάνιση
\begin{align}

L & = \lim_{|x| \to \infty}\ \frac{\cos \frac 1x \cdot \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}}\\
  & = \lim_{|x| \to \infty} {\cos\frac 1x} \cdot \frac{-1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{-1}\\
  & = \cos\frac 1{\infty} = \cos 0 = 1
\end{align}

 
\begin{alignat}{2}

L & = \lim_{|x| \to \infty}\ \frac{\cos \frac 1x \cdot \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} &\quad& \text{by me}\\
  & = \lim_{|x| \to \infty} {\cos\frac 1x} \cdot \frac{-1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{-1} && \text{by him}\\
  & = \cos\frac 1{\infty} = \cos 0 = 1 && \text{Axiom 3}
\end{alignat}

 

Διακλαδώσεις περιπτώσεωνΕπεξεργασία

Σύνταξη Εμφάνιση
f(n)=\begin{cases}

n/2, & \gamma \iota \alpha\ n\ \acute \alpha \rho \tau \iota \omicron\\
3n+1, & \gamma \iota \alpha\ n\ \pi \epsilon \rho \iota \tau \tau \acute {\omicron}
\end{cases}

 

Παρενθέσεις και σημεία περιορισμούΕπεξεργασία

Στρογγυλές παρενθέσεις και άγκιστρα ως επί το πλείστον πληκτρολογούνται απευθείας (f(x),a[y]:  ). Αγκύλες τυπώνονται με \{ και με \}, μυτερές παρενθέσεις με \langle και με \rangle (όχι απευθείας με < και >):

μυτερές παρενθέσεις (ορθά) \langle x,y \rangle  
μυτερές παρενθέσεις (λανθασμένα) <x,y>  

Εάν οι παρενθέσεις περικλείουν μεγαλύτερες εκφράσεις π. χ ένα κλάσμα, αυτό θα πρέπει να προμηνύεται στον κώδικα μέσω \left έκφραση \right ή μιας από τις ακόλουθες κατασκευές:

\left( \frac{x+2}{x^3+7} \right\rangle
 

Το \left και το \right πρέπει να εμφανίζονται κατά ζεύγη και με τις σχετικές παρενθέσεις π. χ.\left( μαθ. έκφραση \right), ή \left\{ μαθ. έκφραση \right\}. Εάν από την μία πλευρά δεν επιθυμείται σημείο περιορισμού \left ή \right τότε γίνεται συνδυασμός με μία τελεία: \left. ομοίως \right.

\left. \frac{\partial V}{\partial x} \right\rbrace
 

Για την ειδική περίπτωση της διακλάδωσης περιπτώσεων υπάρχει το cases βλ. άνωθι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση των \left και \right οδηγεί σε παρενθέσεις, που είναι δυσανάλογα μεγάλες ή μικρές. Σε τέτοια περίπτωση υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα διαβάθμισης του μεγέθους μέσω \big, \Big, \bigg ή \Bigg. Η χρήση είναι ανάλογη με το \left και \right.

Κατάλογος συμβόλων περιορισμούΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
στρογγυλές παρενθέσεις (A)  
άγκιστρο [A]
\lbrack \rbrack
 
 
αγκύλη \{ A\}
\lbrace \rbrace
 
 
στρογγυλοποίηση προς τα κάτω \lfloor A \rfloor  
στρογγυλοποίηση προς τα άνω \lceil A \rceil  
μυτερές παρενθέσεις \langle A \rangle  
απόλυτη τιμή \left| A \right|
\vert
 
 
νόρμα \| A \|
\Vert
 
 
χρήση των \left. και\right.,
με μονόπλευρο περιορισμό:
\left. \frac AB \right\} \to X  
κώχες (γωνίες) \ulcorner, \urcorner
\llcorner, \lrcorner
 
 

Χειρακτικά (manual) σύμβολα περιορισμούΕπεξεργασία

Τα \mathopen και \mathclose καθιστούν δυνατή την χρήση χειρακτικών συμβόλων περιορισμού. Εφόσον π. χ. η άνω κάτω τελεία δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δυαδικός τελεστής αλλά ως περιορισμός τότε προσφέρεται η εξής σύνταξη:

Σύνταξη Εμφάνιση
foo\mathopen:a,b\mathclose:bar  
προς σύγκριση: foo:a,b:bar  

Μαθηματικά διαστήματαΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
κλειστό διάστημα [a,b]  
ανοικτό διάστημα (a,b)

{]a,b[}

 

 

ηµιανοικτό διάστημα [a,b)

{[a,b[}

 

 

Κατά την χρήση αγκίστρων ][ για τις ανοικτές πλευρές πρέπει επιπλέον να χρησιμοποιηθούν αγκύλες για να μην δημιουργηθούν λανθασμένα κενά.

Ογκώδεις εκφράσεις εντός παρενθέσεωνΕπεξεργασία

δύσμορφο: ( \frac{1}{2} ) εύμορφο: \left( \frac{1}{2} \right) ή \bigg(\frac 12\bigg)
δύσμορφο:   εύμορφο:   ή  

Διάφορες διαβαθμήσεις μεγέθουςΕπεξεργασία

\bigl( ... \bigr)  
\Bigl( ... \Bigr)  
\biggl( ... \biggr)  
\Biggl( ... \Biggr)  

λειτουργεί και το \big του οποίου όμως συνιστάται η αποφυγή.

ΒέληΕπεξεργασία

Σύνταξη Εμφάνιση
\circlearrowleft \circlearrowright  
\curvearrowleft \curvearrowright  
\downarrow \uparrow  
\downdownarrows \upuparrows  
\Downarrow \Uparrow  
\hookleftarrow \hookrightarrow  
\leftarrow \rightarrow  
\Leftarrow \Rightarrow  
\leftarrowtail \rightarrowtail  
\leftharpoondown \rightharpoondown  
\leftharpoonup \rightharpoonup  
\leftleftarrows \rightrightarrows  
\leftrightarrow \Leftrightarrow  
\leftrightarrows \rightleftarrows  
\leftrightharpoons \rightleftharpoons  
Σύνταξη Εμφάνιση
\leftrightsquigarrow \rightsquigarrow  
\Lleftarrow \Rrightarrow  
\longleftarrow \longrightarrow  
\Longleftarrow \Longrightarrow  
\longleftrightarrow  
\Longleftrightarrow  
\longmapsto \mapsto  
\looparrowleft \looparrowright  
\Lsh \Rsh  
\multimap  
\nearrow \nwarrow \searrow \swarrow  
\nLeftarrow \nRightarrow  
\nleftrightarrow \nLeftrightarrow  
\restriction  
\twoheadleftarrow \twoheadrightarrow  
\updownarrow \Updownarrow  

Διανυσματικά βέλη μπορούν να δημιουργηθούν μέσω \vec x:  .
Για τα υπόλοιπα βέλη βλέπε Εκθέτες και Δείκτες άνωθι.

ΑποσιωποιητικάΕπεξεργασία

Υπάρχουν σημασιολογικά αποσιωποιητικά:

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
δυαδικές πράξεις/σχέσεις a_1 + a_2 + \dotsb + a_n  
απαριθμήσεις („dots with commas“) 1, 2, \dotsc, n  
πολλαπλασιασμοί a_1 a_2\dotsm a_n  
ολοκληρώματα \int_{A_1}\int_{A_2}\dotsi\int_{A_n}  
λοιπά („other dots“) \square\dotso\square  

Επίσης υπάρχουν συντακτικά αποσιωπητικά, των οποίων η χρήση συνιστάται μόνον εφόσον δεν υπάρχουν κατάλληλα σημασιολογικά:

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
διαγωνίως
( \iddots σε άλλη κλίση δεν παριστάνονται)
\ddots  
κατακόρυφα \vdots  
οριζόντια,μέσον A_{11} \cdots A_{1n}  
οριζόντια,κάτω \square \ldots \square  

ΔιαγραμμίσειςΕπεξεργασία

Περιγραφή Σύνταξη Εμφάνιση
διαγράμμιση (κάτω αριστερά πρός άνω δεξιά) \cancel {a}  
διαγράμμιση (άνω αριστερά πρός κάτω δεξιά) \bcancel {a}  
διαγράμμιση (σταυρωτά) \xcancel {a}  
διαγράμμιση με βέλος (κάτω αριστερά πρός άνω δεξιά) \cancelto {0}{a}  

Παρεμβολή κενών διαστήματωνΕπεξεργασία

Για την χειρωνακτική ρύθμιση των κενών διαστημάτων το TeX παρέχει τις εξής εντολές:

Μέγεθος κενού Σύνταξη Περιγραφή Εμφάνιση
2 quad a \qquad b 2 quad  
1 quad a \quad b 1 quad  
κανονικό διάστημα a\ b ?  
μεγάλο διάστημα a\;b 5/18 quad  
μικρό διάστημα a\,b 3/18 quad  
κανένα διάστημα ab 0 quad  
μικρό αρνητικό διάστημα a\!b −3/18 quad  

Το μήκος 1 quad αντιστοχεί σε 1 em.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα χαρακτηρισμού ως « σύνηθες μαθηματικό σύμβολο » για τον αυτόματο καθορισμό του παρεμβαλλομένου διαστήματος:

Περιγραφή Σύνταξη Παράδειγμα Εμφάνιση
σύνηθες μαθηματικό σύμβολο \mathord a+\mathord\downarrow
a+\downarrow
 
 
a\mathord=b
a=b
 
 

Κατακόρυφη στοίχισηΕπεξεργασία

Μέσω της CSS-προεπιλογής

img.tex { vertical-align: middle; }

γίνεται κάθετη κεντρική στοίχιση π. χ.:  

ΧρώματαΕπεξεργασία

Εξισώσεις μπορούν να περιέχουν χρώματα:

{ \color{Blue}x^2 } + { \color{Brown} 2x } - { \color{OliveGreen} 1 }  
x_{1,2} = \frac{ -b \pm \sqrt{ \color{red} b^2-4ac } }{2a}  

CSS-StylesΕπεξεργασία

Η ετικέτα <math> μπορεί να τροποιηθεί εμφανισιακά.

<math style="border: 1px blue; border-style: dashed; padding: 1em;">a^2+b^2=c^2</math> δίνει:


 

Τι δεν γίνεταιΕπεξεργασία

 • Ειδικοί χαρακτήρες: Ειδικοί χαρακτήρες μπορούν να τεθούν σε \mbox \mbox{öäöß}= , αλλά όχι σε \text για άγνωστη αιτία.
 • Δυαδικοί τελεστές: \lhd, \rhd, \unlhd, \unrhd
 • Δυαδικές συγκρίσεις: \Join
 • Πολυδιάστα επικαμπύλια ολοκληρώματα: \oiint, και παρακάμψεις όπως
    ή
   
  καθώς και ο κώδικας αυτών
  \iint_{\partial V}\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\;\;\;\subset\!\supset \mathbf D\;\cdot\mathrm{d}\mathbf A = Q(V)
  είναι δυσανάγνωστα και σε μορφή κειμένου (text-style) επιπλέον δυσδιάκριτα  .
 • Κενό-φάντασμα: \hphantom, \vphantom, \phantom
 • Άρνηση (negation): \not\preqeq, \not\sym, \not\succec.
 • Ελληνικοί χαρακτήρες: Ελληνικοί μικροί χαρακτήρες αποτυπώνονται μόνον πλάγια και όχι ορθά. Τα \mathrm και \mathit οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα.
 • Εβραϊκοί χαρακτήρες: Μόνον τα πρώτα γράμματα είναι δυνατά \chet, \zayin, \waw, ... τα άλλα όχι
 • Βέλη: \leadsto
 • Βέλη ισορροπίας \rightleftharpoons με μεταβλητές πάνω και κάτω \xrightleftharpoons{άνω}{κάτω}. Feature Request: chemarr package
 • Ορισμός επιπλέον χρωμάτων: \definecolor
 • Σύμβολα συνόλων με απλή γραμμή:
Λειτουργία Αντικαθίσταται με Εμφάνιση Διαφορά
\mathds ή \mathbbm \mathbb   Οι χαρακτήρες εχούν τα διπλά ίχνη αλλού σε σχέση με  
 • Λοιπά αποσιωποιητικά: \iddots
 • Παρενθέσεις και σύμβολα περιορισμού:
Λειτουργία Αντικαθίσταται με Εμφάνιση Μειονέκτημα
\lvert A\rvert \vert A \vert   λανθασμένο κενό, π. χ. σε  
\lVert A\rVert \Vert A \Vert  
\interleave A\interleave |||A|||   λανθασμένο κενό
\left\bbracket B \right\bbracket [\![ B ]\!]   δεν κλιμακώνεται με \left και \right
Επιπλέον: \lgroup, \rgroup, \lmoustache, \rmoustache.
 • Λοιπά:
Λειτουργία Αντικαθίσταται με Εμφάνιση Μειονέκτημα
\unit{nF} \mathrm{nF}, \text{Text}   μη σημασιολογικό
\text{\"u} ή \mathrm{ \ddot u} \mbox{ü}  
\sum_{\substack{0<i<m\\0<j<n}}P(i,j) ή
\sum_{\begin{subarray}{l}0<i<m\\ 0<j<n\end{subarray}}P(i,j)
\sum_{0\le i\le m\atop 0<j<n}P(i,j)  

όχι τόσο ευέλικτο

\permil {}^{0\!}\!/\!_{00}   το σύμβολο ‰ είναι πιο ωραίο
\textdegree, \degree (και \textcelsius, \celsius) ^\circ   μη σημασιολογικό

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

Τετραγωνική εξίσωσηΕπεξεργασία

 

<math>x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac} }{2a}</math>

Ογκώδες κλάσμα και παρένθεσηΕπεξεργασία

 

<math>2 = \left( \frac{\left( 3-x \right) \cdot 2}{3-x} \right)</math>
 

<math>S_\text{new} = S_\text{old} + \frac{\left( 5-T \right) ^2} 2</math>

ΟλοκληρώματαΕπεξεργασία

 

<math>\int_a^x \int_a^s f(y)\,\mathrm dy\,\mathrm ds
=\int_a^x f(y)(x-y)\,\mathrm dy</math>

ή εναλλακτικά σε πλάγια γραφή:  

<math>\int_a^x \int_a^s f(y)\,dy\,ds
=\int_a^x f(y)(x-y)\,dy</math>

ΑθροίσματαΕπεξεργασία

 

<math>\sum_{m=1}^\infty \sum_{n=1}^\infty
\frac{m^2n}{3^m \left( m3^n + n3^m \right) }</math>

ΠαράγωγοιΕπεξεργασία

 

<math>u'' + p(x)u' + q(x)u = f(x), \quad x > a</math>

Μιγαδικοί αριθμοίΕπεξεργασία

 

<math>z=a+ib \text{ ή } z=a+\mathrm ib, \quad |\bar z^n| = |z|^n, \quad \arg(z^n) = n \arg(z)</math>

Ολοκληρωτική εξίσωσηΕπεξεργασία

 

<math>\phi_n(\kappa) = \frac{1}{4\pi^2\kappa^2} \int_0^\infty
\frac{\sin(\kappa R)}{\kappa R} \frac{\partial}{\partial R}
\left[ R^2 \frac{\partial D_n(R)}{\partial R} \right]\mathrm dR</math>

Προτιθέμενος δείκτηςΕπεξεργασία

 

<math>{}_pF_q(a_1, \ldots, a_p; c_1, \ldots, c_q; z) =
\sum_{n=0}^\infty \frac{(a_1)_n \cdots (a_p)_n}{(c_1)_n \cdots (c_q)_n} \frac{z^n}{n!} \,</math>

Επιπλέον δείγμαΕπεξεργασία

 

<math>\phi_n(\kappa) = 0{,}033 C_n^2 \kappa^{-11/3}, \quad
\frac{1}{L_0} \ll \kappa \ll \frac{1}{l_0}\,</math>

ΔιασυνδέσειςΕπεξεργασία