Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

(Ανακατεύθυνση από ΔΕΚΟ)

Το ακρωνύμιο Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί[1] και χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή σε κάποιο ποσοστό ελέγχονται από αυτό. Ενίοτε το ακρωνύμιο ερμηνεύεται λανθασμένα ως Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (κάτι που θα γραφόταν ΔΕΚΩ). Πάντως η έννοια των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες) μπορεί να συμπίπτει λιγότερο ή περισσότερο με την έννοια των κρατικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να ταυτίζεται.[2] Επίσης χρησιμοποιείται, με διαφορετική έννοια συνήθως, ο όρος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αναφερόμενος σε εταιρείες και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών εκτός της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή που δεν διαθέτουν τις υπηρεσίες ή τα «προϊόντα» τους προς πώληση στην αγορά, αλλά εκτελούν επικουρικές κοινωνικές ή οικονομικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς ή διαθέτουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές, που απλώς καλύπτουν το κόστος, με άλλα λόγια κρατικές ή μη κρατικές μη-κερδοσκοπικές εταιρείες.[3][4]

Ο Νόμος 3429/2005 ορίζει ως Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν».[1]

Τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα πραγματεύεται ο Κατάλογος ελληνικών εταιρειών.

Ενδεικτικός κατάλογος Δ.Ε.Κ.Ο.Επεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[5]
Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ο.Δ.Ι.Ε.
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.
Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ε.Χ.Α.Ε.
Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης Δ.Ε.ΠΟ.Σ.
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Δ.Ε.Θ.
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Ε.Α.Χ.Α.
Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.Μ.Υ.
Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας»
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕ.Α.
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας ΠΟ.Κ.Ε.Α.
Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Κ.Ε.Δ.
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ε.Κ.ΧΑ.
Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Κ.Ε.ΓΛ.
Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Τ.Α.Α.Θ.Π.
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Κ.Ε.Θ.Ι.
Άλσος Ελληνικής Ναυτικής Παράδοσης
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece)
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. Μ.Ο.Δ.
Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Ε.Σ.Υ.Π.
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Ε.Σ.Υ.Δ.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελετών Ε.Κ.Β.ΜΒ.Μ.
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Ο.Π.Ε.
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Ε.Σ.Υ.Π.
Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής Μ.Φ.Α.Δ.Π.Π.Α.
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ο.Κ.Ε.
Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας Ε.Φ.Α.Ε.Τ.
Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών Ε.Κ.Ε.Μ.
Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών ΚΕ.Π.Ε.
Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Ο.Α.Ε.Π.
Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ε.Ο.Τ.
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Ξ.Ε.Ε.
Φοιτητικές Λέσχες Α.Ε.Ι.
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλλονίκης
Ειδικό Ταμείο Ανώτατου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βαρβάκειο Ίδρυμα
Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως
Οργανισμός Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος
Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Τ.Ε.Ι. (11)
Οργανισμός Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Σόλων)
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Ινστιτούτο Εκαπιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» Ι.Τ.Υ.Ε.
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ε.Ι.Ε.
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ι.Τ.Ε.
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"
Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης πρώην Κ.Ε.Τ.Ε.Π.
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα Ε.Τ.Π.
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (15)
Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών
Ειδικά Ν.Π.Ι.Δ. για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας Α.Ε.Ι.
Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεων της Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών»
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Ε.Κ.Α.Β.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Ε.Ο.Φ.
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Ινστιτούτο Έρευνας Νοσημάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Ι.Ε.Ν.Θ.Υ.Α.Ε.
Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας (42)
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης Ε.Ο.ΑΝ.
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Γηροκομεία και Κέντρα Ανοιχτής Φροντίδας ΔημοσίουΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό

ΓυμναστήριαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής 100%
Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι.ΦΩΚΙΑΝΟΣ» 100%

ΑναπτυξιακέςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Κεντρική Αγορά Πατρών
Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας Α.Ο.Σ.Α.Κ.
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ΕΤ.Α.Δ. 100%[6]
Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ο.Α.Κ.
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Κ.Α.Θ.
Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. Ο.Κ.Α.Α.
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισμών Α.Ε. Ο.ΔΙ.Α..Γ.Ε.
Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (10) Γ.Ο.Ε.Β.
Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων Τ.Ο.Ε.Β.
Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση «ΚΥΔΩΝ»
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Καλαμάτας Α.Δ.Ε.Κ.
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Μυτιλήνης
Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε.  
Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Κερκυραίων ΑΝ.Ε.Δ.Κ.
Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Θεσπρωτίας Α.Ε.  
Αναπτυξιακή Καρδίτσας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλλονιάς - Ιθάκης
Αναπτυξιακή Κυκλάδων Α.Ε.
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.
Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρισας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας Α.Ε. ΑΝ.Ε.Μ.
Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Χίου Δ.Α.Ε.Χ.
Δημοτική Επιχείρηση Λίμνης Ιωαννίνων 
Δημοτική Επιχείρηση «Ο ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ»
Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων Δ.Ε.Τ.Α.Ι.
Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Ν. Κίου
Κέντρο Τοπικής Ανάπτυξης Δυτικής Αχαΐας Κ.Τ.Α.Δ.Α.
ΜΕΛΕΤΤΕΔΚ Α.Ε.
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε. Ο.Α.Σ.
Διαδημοτική Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ.
Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε.
ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Δημοτική Αγορά Καβάλας
Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Εξόρυξης Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων Βέροιας - Κοινότητα Κουμαριάς
Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Πολιτιστικής Κοινωνικής Ανάπτυξης Βέροιας Δ.Ε.ΤΟ.ΠΟ.Κ.Α.
Δημοτική  Επιχείρηση Μεταλλικών Κατασκευών Καλαμαριάς Δ.Ε.Μ.Κ.ΚΑ.
Δημοτική Επιχείρηση Έργων Αλεξανδρούπολης Δ.ΕΠ.Ε.Α.
Δημοτική Αγορά Κατερίνης
Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.
Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.
Κοινοτική Συν/κή Α.Ε. Εκμ. Λιγνιτών Περιοχής Κύμης Α.Ε. ΚΟΙ.Σ.Ε.ΛΙ.Κ.
Οργανισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος Ο.Α.Α.Σ.Ε.
Κοινοτική Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγ.Βαρβάρας Τρύφου
Εταιρεία Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας Δ.Ε.Π.Ο.Α.Θ.
Μαραθώνιος Αναπτυξιακή Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση ΦΛΥΑ - Αναπτυξιακή Χαλανδρίου Αττικής
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αιγάλεω Αττικής
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής
Αναπτυξιακή Εταιρεία Αγίων Ανάργυρων «Α-Α»
Δημοτική Επιχείρηση Έργων και Ανάπτυξης Νέας Ιωνίας Αττικής Δ.ΕΠ.Ε.Α.Ν.Ι.
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΜαρίνεςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
+7

Ξενοδοχεία ΞενίαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
+31

CampingsΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
+12

Τουριστικά ΠερίπτεραΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Τουριστικό Περίπτερο Έδεσσας 100%
+27

Δημόσια Εκπαιδευτικά ΙδρύματαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης Α.Σ.Τ.Ε.Κ. 100%
Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. 100%
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου 100%
Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος 100%
Ανώτερη Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σχολής 100%
Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Υγείας (42 στο σύνολο) 100%
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος ΔΙ.ΠΑ.Ε. 100%
Διπλωματική Ακαδημία 100%
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Ε.Κ.Κ.Δ.Α. 100%
Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (3)
Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου 100%
Ι.Ε.Κ. Γαλαξειδίου 100%
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Κρήτης (Κοκκίνι Χάνι) 100%
Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης 100%
Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας 100%
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης (Περαία) 100%
Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου (Άργος) 100%
Ι.Ε.Κ. Ρόδου 100%
Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης 100%
Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 100%
Σχολή Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας 100%
Σχολή Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων 100%
Σχολή Ξεναγών Αθήνας 100%
Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης 100%
Σχολή Ξεναγών Ηρακλείου Κρήτης 100%
Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας 100%
Σχολή Προσωπικού Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης 100%
Σχολή Προσωπικού Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Αθήνας 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Δράμας 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης 100%
Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Λάρισας 100%
Σχολή Ικάρων 100%
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 100%

Κέντρα ΑποκατάστασηςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[7]
Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών 100%
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του 100%
Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ Ε.Ο.Κ.Α.Ν. 100%
Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων Ε.Ο.Μ. 100%
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 100%[8]
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕ.Θ.Ε.Α. 100%
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης στους Τομείς Ψυχικής Υγείας (4) Κοι.Σ.Π.Ε. 100%
Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ. 100%

Ελληνικά Γήπεδα και ΣτάδιαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[9]
Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Σίφνου 100%
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων 100%
Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα 100%
Εθνικό Στάδιο «Καυτανζόγλειο» Θεσσαλονίκης 100%
Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό» 100%
Εθνικό Στάδιο Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειο» 100%
Κέντρο Γραπτού Τύπου 100%
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Ο.Α.Κ.Α. 100%
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου 100%
Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου 100%
Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί 100%
Ολυμπιακό Κέντρο Νίκαιας 100%
Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμειο Σχοινιά 100%
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Μαρκόπουλου 100%
Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου 100%
Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων 100%
Πανπελοποννησιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών 100%
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Σ.Ε.Φ. 100%

Ελληνικές ΑσφάλειεςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[10]
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού Ε.Ι.Ε.Α.Δ.
Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις ΕΛ.Γ.Α.
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα
Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ε.Κ.Α.Φ.
Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων Ασφάλισης
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Κέντρο Αποκατάστασης Τυφλών ΚΕ.Α.Τ.
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης - Παπάφειο
...
...
...

Διαμετακομιστικοί ΟδοίΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[11]
Εγνατία Οδό Α.Ε. 100%[12]
Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της Κορίνθου Α.Ε.ΔΙ.Κ. 100%[13]

Ελληνικές ΒιομηχανίεςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[14]
Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομείας Α.Ε.
Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ
Γενική Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Ανώνυμη Εταιρία ΛΑΡΚΟ 55.2%[15]
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ.
Ελληνικές Αλυκές 100%
EMC Hellas Α.Ε. 100%[16]
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Ε.Α.Β. 100%[17]
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Παγίων 100%
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Ε.Β.Ζ. 100%[18]
Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΕΛ.Β.Ο. 100%[19]
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ.
Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Βιομηχανικές Περιοχές Ε.Τ.Β.Α. ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. 35%[20]
Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου Μ.Ε.Α.Η. 100%
Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΗΛ.ΚΥ. 100%
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. 100%[21]
Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μ.Β.Η. 100%[22]
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο.Β.Ι.

Ελληνικές Ένοπλες ΔυνάμειςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[23]
Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών Α.Ο.Ο.Α.
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ε.Α.Σ. 100%[24]

Ελληνικά ΑεροδρόμιαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[25]
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» Δ.Α.Α. 55%[26]
Κρατικός Αερολιμένας Αράξου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος 100%
Κρατικός Αερολιμένας Κοζάνης «Φίλιππος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Λήμνου «Ήφαιστος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Αστυπάλαιας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καρπάθου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς «Αριστοτέλης» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Κυθήρων «Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης» 100%
Μονάδα Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Μήλου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Νάξου «Απόλλων» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Πάρου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Σκύρου 100%
Κρατικός Αερολιμένας Σύρου «Δημήτριος Βικέλας» 100%
Κρατικός Αερολιμένας Χίου «Όμηρος» 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Κάσου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Καστελόριζου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Λέρου 100%
Δημοτικός Αερολιμένας Σητείας «Βιτσέντζος Κορνάρος» 100%
Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Αγρινίου 100%
Αεροδρόμιο Αλεξάνδρειας 100%
Αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα Καβάλας 100%
Αεροπορική Βάση Ελευσίνας 100%
Αεροδρόμιο Λαμίας 100%
Κρατικός Αερολιμένας Λάρισας «Θεσσαλία» 100%
Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου 100%
Αεροδρόμιο Μαριτσών / Ρόδου 100%
Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας 100%
Αεροπορική Βάση Τανάγρας 100%
Αεροπορική Βάση Δεκέλειας 100%
Αεροπορική Βάση Τριπόλεως 100%

Εκκλησιαστική Περιουσία της ΕλλάδοςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[27]
Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος 100%
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος 100%
Εκκλησία της Ελλάδος 100%
Ίδρυμα Παναγία Σουμελά 100%
Ίδρυμα Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής 100%
Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος Ι.Σ.ΕΛ. 100%
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς ΚΕ.Δ.Α.Κ. 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ηρακλείου 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Λασιθίου 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Ρεθύμνης 100%
Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Νομού Χανίων 100%
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου 100%
Πατριαρχική Εξαρχεία Πάτμου 100%

ΕνέργειαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[28]
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Δ.ΕΠ.Α. 65%[29]
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Δ.Ε.Σ.Φ.Α. 34%[30]
Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛ.ΠΕ. 35,5%[31]
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ε.Ε.Α.Ε. 100%
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κ.Α.Π.Ε. 100%

Ηλεκτρική ΕνέργειαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[32]
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Δ.Μ.Η.Ε. 25%[33]
Α.Δ.Μ.Η.Ε. Συμμετοχών 51,123%[34]
Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας 100%
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Δ.Ε.Η. 34,12%[35]
Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες 100%[36]
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 100%[37]
Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων Ε.Δ.Ε.Υ. 100%
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Λ.ΑΓ.Η.Ε. 100%[38]
...
ΓΑΙΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΑΙΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΑΙΟΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘέατραΕπεξεργασία

ΚινηματογράφοιΕπεξεργασία

Ελληνικά ΛιμάνιαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[39]
Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Ο.Λ.Α. 100%
Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ο.Λ.Β. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ο.Λ.Ε. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ο.Λ.Η. 100%
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ο.Λ.ΗΓ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ο.Λ.Θ. 34%[40]
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ο.Λ.Κ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ο.Λ.ΚΕ. 100%
Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ο.Λ.Λ. 100%
Οργανισμός Λιμένων Νήσου Ευβοίας Ο.Λ.Ν.Ε. 100%
Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ο.Λ.Π.Α. 100%
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ο.Λ.Π. 23.14%[41]
Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ο.Λ.Ρ. 100%
...
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 100%[42]
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (Κατάκολο) 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κώ 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 100%
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιάλειας 100%
Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας 100%
Λιμενικό Ταμείο Αντίκυρας 100%
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου 100%
Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας 100%
Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας 100%
Λιμενικό Ταμείο Λέσβου 100%
Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας 100%
Λιμενικό Ταμείο Πιερίας 100%
Λιμενικό Ταμείο Σκύρου 100%
Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας 100%
Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας 100%
Λιμενικό Ταμείο Χαλκιδικής 100%
Λιμενικό Ταμείο Χανίων 100%

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & ΕπικοινωνίαςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[43]
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. 100%
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. 100%
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ. 100%
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ε.Ρ.Τ. 100%
Ενώσεις Ιδιοκτητών Ραδιοσταθμών ΕΝ.Ι.Ρ.Σ. 100%
Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας Ε.Ε.Τ.Ε.Π. 100%
Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. 100%
Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών σταθμών Θεσσαλονίκης Ε.Ι.Ι.Ρ.Θ. 100%
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Ε.Σ.Η.Ε.Α. 100%
Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. 100%
ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής[44] Ε.Ρ.Τ.NET 100%
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών Π.Ο.Ε.Σ.Υ. 100%
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ. 100%

Δημοτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης & ΕπικοινωνίαςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Διακριτικός τίτλος Εταιρίας Ποσοστό
Δημοτική Ραδιοφωνία του Δήμου Πειραιώς ΔΗ.ΡΑ.Π. Κανάλι 1 90.4 FM 100%
Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Ηρακλείου Αττικής Δ.Ε.Ρ.Η.Α. Ράδιο Επικοινωνία 94 FM 100%
Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας του Δήμου Αθηναίων Δ.Ε.ΡΑ. Αθήνα 9.84 100%
Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Δ.Ε.Π.Θ.Ε. FM 100 & TV 100 100%
Δημοτικός Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Κω - Δημοτική Τηλεόραση της Κω ΔΗ.ΡΑ.Σ.ΚΩ Δ.Τ. ΚΩ 100%
Δημοτικός μουσικός σταθμός του Δήμου Καρπάθου 100%
Δημοτικός μουσικός ραδιοσταθμός του δήμου Λέρου 100%
Δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Καστελλόριζου 100%
Δημοτικός ενημερωτικός σταθμός του Δήμου Αρταίων 100%
Δημοτική Επιχείρηση Ενημέρωσης και Πληροφόρησης του Δήμου Ιωαννιτών Δ.ΕΠ.Ε.Ι. 100%
Δημοτικός ενημερωτικός ραδιοσταθμός του Δήμου Σουφλίου 100%
Δημοτικός ενημερωτικός Ρ/Σ του Δήμου Διδυμοτείχου 100%
Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοτηλεόρασης Ορεστιάδας Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. 100%
Δημοτικός ενημερωτικός σταθμός του Δήμου Ξάνθης (Όμορφη Πόλη 89.9) 100%
Δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Νευροκοπίου 100%
Δημοτικός ενημερωτικός σταθμός του Δήμου Καβάλας 100%
Δημοτικός ενημερωτικός Ρ/Σ του Δήμου Πέλλας (Έχει αναστείλει την λειτουργιά του ανεπίσημα το 2008) 100%
Δημοτικός ειδησεογραφικός σταθμός του Δήμου Πολυγύρου (90.8) 100%
Δημοτικός ενημερωτικός του Δήμου Τρίπολης (91.5) Δ.Ρ.Τ. 100%
Δημοτικός σταθμός του Δήμου Ήλιδας 100%

ΔιάστημαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Εφαρμογών Ε.Κ.Δ.Ε. A.E. 100%

Ελληνικά Ταχυδρομεία (Μονοπώλιο)Επεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Ελληνικά Ταχυδρομεία ΕΛΤΑ 90%[45]
Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ 100%

Μέσα Μαζικής ΜεταφοράςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[46]
Αττικό Μετρό 100%
Οδικές Συγκοινωνίες Ο.ΣΥ. 100%
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Ο.Α.Σ.Α. 100%
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ο.Α.Σ.Θ. 100%
Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. 100%
Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.ΣΥ.Θ. Α.Ε. 100%
Σταθερές Συγκοινωνίες ΣΤΑ.ΣΥ. 100%
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Υ.Π.Α. 100%

Ελληνικοί ΣιδηρόδρομοιΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[47]
ΓΑΙΑΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων 100%
Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. 100%[48]
Έργα ΟΣΕ ΕΡΓΟΣΕ 100%
Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ο.Σ.Ε. 100%

Ελληνικές ΤράπεζεςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[49]
Alpha Bank 11,01%[50]
Αναπτυξιακή Τράπεζα ;[51]
Attica Bank πρώην Τράπεζα Αττικής 90%[52]
EFG Eurobank Ergasias Eurobank 2,38%[53]
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ε.Τ.Ε. 40,39%[54]
Εθνική Ασφαλιστική 25%[55]
Εθνική Πανγαία 100%
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 100%
Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΕΤ.Α.Δ. 100%
Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Ε.ΔΗ.Σ. 100%
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 100%[56]
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. 100%
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 100%
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Τ.Χ.Σ. 100%[57]
Τράπεζα της Ελλάδος Τ.τ.Ε. ≤35%[58]
Τράπεζα Πειραιώς Τ.Π. 26%[59]

Ύδρευση & Αποχέτευση (μόνο Αθήνα & Θεσσαλονίκη)Επεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[60]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ΕΥΔΑΠ 61,33%[61]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Ε.Υ.Α.Θ. 74,02%[62]
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων 100%[63]

Ύδρευση & Αποχέτευση (Υπόλοιπης Ελλάδας, ανα Δήμο)Επεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αμυνταίου Δ.Ε.Υ.Α.Α. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αμφιλοχίας Δ.Ε.Υ.Α.Α. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης Δ.Ε.Υ.Α.ΑΜ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Άργους Μυκήνων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αρταίων Δ.Ε.Υ.Α.Α. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας Δ.Ε.Υ.Α.ΑΟ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βέροιας Δ.Ε.Υ.Α.Β. 100%[64]
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βισαλτίας Δ.Ε.Υ.Α.Β. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βοΐου Δ.Ε.Υ.Α.Β. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βόλβης Δ.Ε.Υ.Α.Β. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βόλου Δ.Ε.Υ.Α.Β. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βόρειου Άξονα Χανίων Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.Χ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Βόρειας Κυνουρίας Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών Δ.Ε.Υ.Α.Γ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δέλτα Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Διδυμοτείχου Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δίου - Ολύμπου Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Ο. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δράμας Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δυμαίων Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Έδεσσας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ελασσόνας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Εορδαίας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Επιδαύρου Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ερέτριας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ερμιονίδας Δ.Ε.Υ.Α.Ε. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζακυνθίων Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ζαχάρως Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας Δ.Ε.Υ.Α.ΗΓ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηράκλειας Δ.Ε.Υ.Α.ΗΡ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου Δ.Ε.Υ.Α.Η. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θάσου Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θερμαϊκού Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θέρμης Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θηβαίων Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Θήρας Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ιστιαίας - Αιδηψού Δ.Ε.Υ.Α.Ι.Α. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ιωαννίνων Δ.Ε.Υ.Α.Ι. 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καβάλας Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 100%[65]
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμπάκας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλύμνου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καρδίτσας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καστοριάς 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κατερίνης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κερκύρας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κεφαλλονιάς 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλελέρ 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κοζάνης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κομοτηνής 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κορίνθου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κύμης - Αλιβερίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κω 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαγκαδά 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαμίας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαρισαίων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λαυρεωτικής 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λιβαδειάς 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λουτρακίου - Περαχώρας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μαλεβιζίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μεσολογγίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μεσσήνης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μουζακίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυκόνου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μυλοποτάμου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νάουσας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναυπακτίας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ναυπλιέων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νέστου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Νισύρου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάνθης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου - Ευρωστινής 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ορεστιάδας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παγγαίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πάρου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πατρέων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πέλλας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πρέβεζας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πτολεμαΐδας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πυλαίας - Χορτιάτη 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τρικάλων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύλου - Νέστορος 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Πύργου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρεθύμνου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρήγα Φεραίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ρόδου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σελίνου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας Λασιθίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σικυώνιων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σιντικής 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκιάθου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκοπέλου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σκύδρας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σοφάδων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σπάρτης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σύμης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σύρου - Ερμούπολης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τεμπών 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τήλου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τρικκαίων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τρίπολης 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τριφυλίας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Τυρνάβου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαιστού 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαρκαδόνας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φαρσάλων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Φλώρινας 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκδόνος 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκιδέων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χερσονήσου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χίου 100%
Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου 100%

Ελληνικές Τηλεπικοινωνίες[66]Επεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος πρώην OTE, νυν Cosmote ενώ το ακρωνύμιο ΟΤΕ αναφέρεται από το 2016 κυρίως ως Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ 10%[67]

Ελληνικός ΠολιτισμόςΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[68]
Ελληνικό Φεστιβάλ
Εθνικό Θέατρο Ε.Θ.
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Ε.Κ.Κ.
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος Κ.Θ.Β.Ε.
Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος Μ.Ε.Ο.Ε.
Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας Ε.Τ.Ο.Σ.Κ.ΟΑ.
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού ΕΛ.ΙΔ.ΠΟ.
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μ.Μ.Σ.Τ.
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Μ.Φ.Θ.
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης Ο.Α.Ν.Μ.Α.
Ορχήστρα των Χρωμάτων Ο.Χ.
Πολεμικό Μουσείο
Κοργιαλένιος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο
Επιγραφικό - Νομισματικό Μουσείο
Μουσείο Ασιατικής Τέχνης
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκκη
Ορχήστρα Λυρικής Σκηνής
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Κέντρο Επαγγελματικής Εξειδίκευσης στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων
Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Μουσείο Ακρόπολης
Μουσείο - Βιβλιοθήκη Ευστρ. Θρασ. Ελευθεριάδη - Tériade
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Μουσείο Φυσικής ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου Μ.Φ.Ι.Α.Λ.
Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών Κρατικής Ορχήστρας
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Ο.Μ.Μ.Α.
Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Ο.Μ.Μ.Θ.
Εθνική Λυρική Σκηνή

Ελληνικά Χιονοδρομικά ΚέντραΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό[69]
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας 100%
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου 100%
+1 100%

Ελληνικά Εθνικά ΠάρκαΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Ποσοστό
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου 100%
Εθνικό Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου 100%
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας και Ισμαρίδας 100%
Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης 100%
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπου Κερκίνης 100%
Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης 100%
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα 100%
Εθνικό Πάρκο Βίκου, Αωού και Πίνδου 100%
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου 100%
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού 100%
Περιοχή Προστασίας της Φύσης Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά 100%
Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολλογίου 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Οίτης 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Παρνασσού 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Πάρνηθας 100%
Εθνικό Πάρκο Σχινιάς - Μαραθώνα 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Αίνου 100%
Εθνικό Πάρκο Χελμού - Βουραϊκού 100%
Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κακοτυχίου - Στροφυλιάς 100%
Εθνικό Πάρκο Καρπάθου - Σαρίας 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμός Σαμαριάς 100%
Εθνικό Πάρκο Δρυμού Ολύμπου 100%
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων 100%
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου 100%
Εθνικό Πάρκο Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 100%
Εθνικό Πάρκο Προστασίας της Φύσης Υγροτόπου Λίμνης Καστοριάς 100%
Εθνικό Πάρκο Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 100%
Εθνικό Πάρκο Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσσου - Βελεστίνου 100%

ΦιλαρμονικέςΕπεξεργασία

ΩδείαΕπεξεργασία

ΜουσείαΕπεξεργασία

Παλιότερες ΔΕΚΟ που έχουν ιδιωτικοποιηθείΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Κάτοχος
Αστέρας Βουλιαγμένης (Ξενοδοχείο)
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Τ.Ε. μετέπειτα ΑΤΕbank Στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και με βασική παράμετρο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας, στα τέλη Ιουλίου 2012.

Στις 25 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της πρώην ATEbank με την Τράπεζα Πειραιώς, καταργήθηκαν τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης και η ιστοσελίδα της ATEbank, και οι πελάτες εξυπηρετούνται πλέον από τα αντίστοιχα της Τράπεζας Πειραιώς. Σχεδόν άμεσα ξεκίνησε και η αντικατάσταση της εταιρικής ταυτότητας των καταστημάτων της πρώην ΑΤΕbank, που ως τότε διατηρούσαν την εμπορική επωνυμία ATEbank, με αυτή της Τράπεζας Πειραιώς.

Ανώνυμη Γενική Εταιρεία Τσιμέντων Α.Γ.Ε.Τ. μεταβιβάστηκε στην Lafarge Holcim Ltd
Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης
Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Κεφαλλονιάς έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Κω «Ιπποκράτης» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Μυτιλήνης «Οδυσσέας Ελύτης» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Διεθνής Αερολιμένας Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Ικαρίας «Ίκαρος» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Μυκόνου έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Ακτίου έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» έχει μεταβιβαστεί για διάστημα ορισμένου χρόνου στη Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά Στα τέλη του 2009, η ιδιοκτήτρια εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πουλήσει τα ναυπηγεία, εξαιτίας της μειωμένης κερδοφορίας τους. Πέντε εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μια ελληνική, εκδήλωσαν ενδιαφέρον, με τα ναυπηγεία τελικά να καταλήγουν στην Abu Dhabi Mar από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων στην Abu Dhabi Mar υπογράφτηκε στις 18 Mαρτίου 2010 και ολοκληρώνεται το Σεπτέμβρη του ίδιου έτους με την αναγνώριση της οφειλής περί τα 1,3 δισ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου προς τα ναυπηγεία.
Κεντρική Αγορά Τροφίμων της Θεσσαλονίκης (Αγορά Μοδιάνο)
Ξενία Παλιουρίου ιδιωτικοποίηση ΤΑΙΠΕΔ
Ξενία Σκιάθου ιδιωτικοποίηση ΤΑΙΠΕΔ
Ολυμπιακές Αερογραμμές ΟΑ Το Μάρτιο του 2009 το ελληνικό δημόσιο συμφώνησε στη μεταβίβασή τους στον ιδιωτικό όμιλο MIG (Marfin Investment Group). Η νέα εταιρεία ονομάζεται Olympic Air (νέα Ολυμπιακή Αεροπορία) και λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2009, οπότε και έπαψε το πτητικό έργο των Ολυμπιακών Αερογραμμών.
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Cosco (Hong Kong) Group Limited
Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ο.Π.Α.Π. Στις 11 Οκτωβρίου 2013 το Δημόσιο πούλησε το υπόλοιπο ποσοστό του στον οργανισμό, ύψους 33% του μετοχικού κεφαλαίου, θέση την οποία κατέλαβε το επενδυτικό σχήμα Emma Delta, που κατέβαλε στον τέως δεσπόζοντα μέτοχο ΤΑΙΠΕΔ (που εκπροσωπούσε το Ελληνικό Δημόσιο) το ποσό των 622 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των εν λόγω μετοχών. To 2014 ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής στοιχηματικής πλατφόρμας του Οργανισμού. Οι παίκτες πλέον μπορούν να στοιχηματίσουν (ποντάρουν) διαδικτυακά, για το παιχνίδι Πάμε Στοίχημα, και να συμμετέχουν στα ζωντανά παιχνίδια που προσφέρονται.
ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταβιβάστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στην κρατική Ferrovie[70]
Χρηματιστήριο Αθηνών

Παλιότερες ΔΕΚΟ που καταργήθηκανΕπεξεργασία

Ονομασία Ακρωνύμιο Κάτοχος
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Διασπάστηκε σε ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ
Εθνικός Διαχειριστής Σιδηροδρομικής Υποδομής συγχωνεύτηκε με ΟΣΕ[71]
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Εμπορική Τράπεζα μετέπειτα Emporiki Bank Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδoς Α.Ε. ιδρύθηκε το 1907 και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους της χώρας, με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία για περισσότερα από εκατό χρόνια. Το 1975 η τράπεζα περιήλθε στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Στρατής Ανδρεάδης απομακρύνθηκε από την διοίκηση και ορίστηκε Κυβερνητικός Επίτροπος. Το 1976, μετά από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, την πλειοψηφία των μετοχών αποκτούν δημόσιοι οργανισμοί. Μεταξύ 1991 και 1992 η τράπεζα πούλησε επτά από τις θυγατρικές της, το 1995 εξαγόρασε το 51% της ασφαλιστικής εταιρίας Μetrolife, το 1997 μεταβίβασε την πλειοψηφία των μετοχών της Τραπέζης Αττικής, και το 1999 η Ιονική Τράπεζα πουλήθηκε στην Alpha Bank. Κατά την δεκαετία του 1990 ίδρυσε επίσης και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες, και επεκτάθηκε στην Κύπρο όπου ίδρυσε και υποκαταστήματα, ενώ το 2001 ιδρύθηκε η θυγατρική της «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λ.Τ.Δ». Το 2000 εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής, με ποσοστό 6,7%, η γαλλική τράπεζα Credit Agricole, η οποία προχώρησε στην εξαγορά της τράπεζας από το ελληνικό δημόσιο το Νοέμβριο του 2006 και παρέμεινε βασικός της μέτοχος έως το τέλος Ιανουαρίου του 2013. Tην 1 Φεβρουαρίου 2013, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής μεταβιβάσθηκε από την Crédit Agricole στην Alpha Bank, οι οποίες είχαν υπογράψει συμφωνία εξαγοράς της Εμπορικής, την 16 Οκτωβρίου 2012. Την 28 Ιουνίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση των δύο ιστορικών ελληνικών τραπεζών, με την πλήρη απορρόφηση της Εμπορικής Τράπεζας από την Alpha Bank, δημιουργώντας έτσι μία από μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με δίκτυο άνω των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Έτσι κλείνει ο κύκλος λειτουργίας της τράπεζας με τον τίτλο “Εmporiki”.
Θέμις Α.Ε. συγχωνεύεται με τις Κτηριακές Υποδομές ΑΕ
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. & ΣΚΡΑΤΣ Από την 1η Μαΐου 2014 η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αποτελεί θυγατρική του ομίλου ΟΠΑΠ. Το ΣΚΡΑΤΣ είναι σε διάθεση από τις 7 Μαΐου 2014 ως συνέχεια του ΞΥΣΤΟ που καταργήθηκε το 2003.
Ιονική Τράπεζα Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1839 με έδρα το Λονδίνο αντλώντας κεφάλαια κυρίως από Βρετανούς επενδύτες. Η αρχική της ονομασία ήταν “Ιονική Κρατική Τράπεζα” και εξυπηρετούσε τις συναλλαγές μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των Ιόνιων νησιών τα οποία την εποχή εκείνη αποτελούσαν προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1864 μετά την ένωση των Ιονίων Νήσων με την Ελλάδα, η τράπεζα επεκτείνει της δραστηριότητές της και στην υπόλοιπη Ελλάδα διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να λειτουργεί με βάση το εμπορικό δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας για αρκετές δεκαετίες. Διατήρησε επίσης το προνόμιο να εκδίδει και να διακινεί χαρτονομίσματα, προνόμιο το οποίο το κληρονόμησε από την Ιόνιο Πολιτεία και το διατήρησε έως και το 1920. Το 1975 ακολουθώντας την μοίρα της Εμπορικής τράπεζας, η Ιονική τράπεζα περνάει στα χέρια του Ελληνικού δημοσίου. Το 1999 η Ιονική τράπεζα έρχεται υπό τον έλεγχο της Alpha Τράπεζας Πίστεως στα πλαίσια διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων της τότε Ελληνικής κυβέρνησης. Ένα χρόνο αργότερα το 2000 συγχωνεύονται οι δύο τράπεζες δημιουργώντας την Alpha Bank. Έτσι κλείνει ο κύκλος λειτουργίας της τράπεζας με τον τίτλο “Ιονική”. Σήμερα ονομάζεται Alpha Bank.
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση ΝΕΡΙΤ Η ΕΡΤ έκλεισε στις 11 Ιουνίου 2013 με μια “αμφιλεγόμενη απόφαση” της κυβέρνησης Σαμαρά που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δε ΝΕΡΙΤ ιδρύθηκε στις 26 Ιουλίου του 2013, ύστερα από το "αμφιλεγόμενο" κλείσιμο της ΕΡΤ, που έγινε στις 11 Ιουνίου 2013, ενώ μέχρι να βρεθεί σε επιχειρησιακή επάρκεια, τα καθήκοντα δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα εκτελούσε η μεταβατική “Δημόσια Τηλεόραση” (ΔΤ). Το πρώτο κανάλι της ΝΕΡΙΤ ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4 Μαΐου 2014, ενώ την επόμενη μέρα ξεκίνησε και ο πρώτος της ραδιοφωνικός σταθμός, το Πρώτο πρόγραμμα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, τα δύο κόμματα που σχημάτισαν την κυβέρνηση συνεργασίας η οποία προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 περιελάμβαναν στο πρόγραμμά τους την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Στις 28 Απριλίου 2015, υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το σχετικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η ΝΕΡΙΤ μετονομαζόταν σε ΕΡΤ, και το οποίο περιελάμβανε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και προέβλεπε την επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Όλοι οι τομείς δραστηριότητας της ΝΕΡΙΤ (ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) έκλεισαν οριστικά στις 11 Ιουνίου 2015 και αντικαταστάθηκαν ξανά από τους αντίστοιχους της ΕΡΤ. Στις 3 Μαΐου 2016, έγινε και επισήμως και η επαναλειτουργία της ERT World (πράγμα που η ΝΕΡΙΤ δεν άνοιξε ποτέ δορυφορικό κανάλι).
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Τ.Τ. Στις 19 Ιανουαρίου 2013, στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης του, το “Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο” διασπάστηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε "καλή" και "κακή" τράπεζα. Το "καλό" κομμάτι συνέχισε να λειτουργεί υπό την ονομασία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» με στόχο τη μελλοντική πώλησή του σε μία από τις 3 συστημικές τράπεζες, ενώ το "κακό" κομμάτι πέρασε σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Τον Ιούλιο του 2013 αποφασίστηκε η πώληση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην Eurobank. Η Νομική Συγχώνευση με απορρόφησή του από την Eurobank ολοκληρώθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2013, ενώ η λειτουργική ενοποίηση ολοκληρώθηκε τον Μάιο, με την ενοποίηση και των συστημάτων της πρώην TT Bank. Με σεβασμό στους πελάτες και την ιστορία του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, η Eurobank αποφάσισε να κρατήσει το δίκτυο καταστημάτων διακριτό, με σήμανση «Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο».

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Τ.Ε.Ο. Η αρμοδιότητα του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. Στην κατοχή της εταιρείας ήταν τα διόδια των Μαλγάρων που βρίσκονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Θεσσαλονίκη και τα διόδια της Υποθαλάσσιας Σήραγγας του Ακτίου που βρίσκονται στην εθνική οδό Αγρινίου – Πρεβέζης.
Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων Υ.ΕΝ.Ε.Δ. Στις 3 Νοεμβρίου του 1982 έπαψε να είναι υπό την ευθύνη του Ελληνικού Στρατού και μετονομάστηκε σε ΕΡΤ2, ενώ το 1987 με τη συγχώνευση των δύο καναλιών σε μία εταιρεία μετονομάστηκε σε ΕΤ2. Το τελευταίο όνομα του σταθμού, που ελάχιστη πια σχέση είχε με τα πρώτα του χρόνια, ήταν ΝΕΤ (από τις 20 Οκτωβρίου 1997 μέχρι τις 11 Ιουνίου του 2013). Πλέον, από τις 11 Ιουνίου του 2015 με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ συνεχίζει να εκπέμπει με την παλιά του ονομασία ως ΕΡΤ2.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

 1. 1,0 1,1 Νόμος 3429/2005, από τον ιστότοπο του Εθνικού Τυπογραφείου (pdf, ανοίγει σε εξωτερικό viewer)
 2. Η έννοια αναφέρεται συνήθως στα δίκτυα υποδομών, δες iate, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
 3. iate ορολογία Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
 4. [Λευκή βίβλος της Επιτροπής σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/l23013b_el.htm]
 5. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 6. Α.Ε., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα. «ΑΡΧΙΚΗ / Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.». www.etasa.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Νοεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016. 
 7. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 8. ΚΕΕΛΠΝΟ. «ΚΕΕΛΠΝΟ > Το ΚΕΕΛΠΝΟ > Νομικό Πλαίσιο». www.keelpno.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 21 Νοεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 9. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 10. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 11. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 12. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». www.egnatia.eu. Ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016. 
 13. «Διοίκηση - Διώρυγα Κορίνθου - Corinth Canal». www.aedik.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 26 Δεκεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 14. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 15. «Στο Υπερταμείο «περνά» η ΛΑΡΚΟ» (στα αγγλικά). http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1518883/sto-ypertameio-perna-h-larko.html. Ανακτήθηκε στις 2017-09-30. 
 16. «EMC». www.emc.gr. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016. 
 17. User, Super. «Hellenic Aerospace Industry - Προφίλ». www.haicorp.com. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 18. «Προφίλ». ebz.smartin.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 19. Systems, Apogee Information. «ΕΛΒΟ - Εταιρεία». ΕΛΒΟ, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 20. Group, Piraeus Bank. «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ | Τράπεζα Πειραιώς». www.piraeusbankgroup.com. Ανακτήθηκε στις 25 Ιουνίου 2017. 
 21. Βασιλείου, Κώστας. «Β. Σύσταση Εταιρείας». www.ktpae.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 22 Μαρτίου 2015. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016. 
 22. «Σχετικά με εμάς - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.». www.metallourgiki.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Δεκεμβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 23. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 24. «eas.gr». www.eas.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 25. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 26. «Athens International Airport - Η Εταιρεία αεροδρομίου». www.aia.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 27. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 28. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 29. ΔΕΠΑ. «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. - Η ΕΤΑΙΡEΙΑ - Δομή Ομίλου». www.depa.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 1 Οκτωβρίου 2016. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 30. «ΔΕΣΦΑ » Μέτοχοι». www.desfa.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 31. «35,5% στο ΤΑΙΠΕΔ». 
 32. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 33. «Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου». Η Εφημερίδα των Συντακτών. 2017-06-19. https://www.efsyn.gr/arthro/i-admie-symmetohon-sto-tamplo-toy-hrimatistirioy. Ανακτήθηκε στις 2017-06-19. 
 34. «Οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 5% στον ΑΔΜΗΕ» (στα αγγλικά). http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1547716/oi-metohoi-me-pososto-ano-toy-5-ston-admhe.html. Ανακτήθηκε στις 2017-06-19. 
 35. «Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ | ΔΕΗ Α.Ε.». www.dei.gr. Ανακτήθηκε στις 19 Ιουνίου 2017. 
 36. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ. «ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Προφίλ, Στόχοι, Ιστορία». www.ppcr.gr. Ανακτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2016. 
 37. «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Προφίλ». www.deddie.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Ιανουαρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016. 
 38. «Σκοπός & Αρμοδιότητες | ΛΑΓΗΕ». www.lagie.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 39. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 40. Naftemporiki (2017-04-25). «Σε κοινοπραξία αντί 232 εκατ. ευρώ το 67% του ΟΛΘ». http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1228069/se-koinopraksia-anti-232-ekat-euro-to-67-tou-olth. Ανακτήθηκε στις 2017-04-27. 
 41. «Η μετοχή του Ο.Λ.Π.». http://www.olp.gr/el/investor-information/olp-share. Ανακτήθηκε στις 2016-12-03. 
 42. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας | Δημοτικό Λιμενικο Ταμείο Θήρας, Σαντορίνη». www.santoriniports.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016. 
 43. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 44. δεν λειτουργεί μέχρι στιγμής η εταιρία, η ΕΡΤ σε πολλές περιοχές της χώρας εκπέμπει μέσω Digea!
 45. ΕΛΤΑ. «ΕΛΤΑ > Εταιρία». www.elta.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016. 
 46. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 47. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 48. «Εταιρικό προφίλ της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. - Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.». Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2017-03-27. https://web.archive.org/web/20170327024843/http://eessty.gr/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%B5%CF%83%CF%83%CF%84%CF%85-%CE%B1%CE%B5/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%B5%CE%B5%CF%83%CF%83%CF%84%CF%85-%CE%B1%CE%B5/. Ανακτήθηκε στις 2016-12-04. 
 49. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 50. «ALPHA BANK». www.alpha.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 51. Newsroom. «Τον Σεπτέμβριο η Αναπτυξιακή Τράπεζα - Ποιες ξένες τράπεζες θα βοηθήσουν». CNN.gr. http://www.cnn.gr/oikonomia/story/85378/ton-septemvrio-i-anaptyxiaki-trapeza-poies-xenes-trapezes-tha-voithisoyn. Ανακτήθηκε στις 2017-06-20. 
 52. «Εταιρική Διακυβέρνηση» (PDF). Τράπεζα Αττικής. 
 53. «Eurobank Ergasias - Μετοχική Σύνθεση». www.eurobank.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 54. «Μετοχική Σύνθεση». www.nbg.gr. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 55. «Με τίμημα-μαμούθ η Εθνική Ασφαλιστική στην Calamos-Exin» (στα αγγλικά). http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1546272/me-timhmamamoyth-h-ethnikh-asfalistikh-sthn-calamo.html. Ανακτήθηκε στις 2017-06-16. 
 56. User, Super. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ». www.pdma.gr. Ανακτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2017. 
 57. Είναι ελληνική εταιρεία ειδικού σκοπού, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, εν μέσω της κρίσης του ελληνικού δημοσίου χρέους.
 58. «Άρθρο 8 Καταστατικού Τ.τ.Ε.» (PDF). Τ.τ.Ε. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 18 Σεπτεμβρίου 2017. 
 59. Group, Piraeus Bank. «Μετοχική Σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς». www.piraeusbankgroup.com. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 60. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 61. «Μετοχική σύνθεση ΕΥΔΑΠ». 
 62. «Μετοχική Σύνθεση». www.eyath.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Ιανουαρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 63. «Εταιρική ταυτότητα». www.eyath.gr. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 16 Ιανουαρίου 2017. Ανακτήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2016. 
 64. «Μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α - Page 1 of 4». www.edeya.gr. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016. 
 65. «Μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α - Page 1 of 4». www.edeya.gr. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016. 
 66. Ο ΟΤΕ ήταν κρατικό μονοπώλιο μέχρι το 1996 όταν ξεκίνησε η ιδιωτικοποίησή του και πλέον συναλλάσσεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑΑ: ΟΤΕ) και το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Από τον Ιούλιο του 2009 η Deutsche Telekom είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας. Ξεκινώντας το 1996 το Ελληνικό Δημόσιο μείωσε σταδιακά τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Deutsche Telekom, από τις 5 Νοεμβρίου 2008, κατείχαν ο καθένας 25% συν μία μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Μετά από περαιτέρω πώληση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου, από τις 11 Ιουλίου 2011, το ποσοστό της Deutsche Telekom στον ΟΤΕ ανέρχεται σε 40% και του Ελληνικού Δημοσίου σε 10%.
 67. «Προφίλ - cosmote.gr». www.cosmote.gr. Ανακτήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2016. 
 68. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 69. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=277976
 70. AMNA, SOURCE: (2017-01-17). «Ferrovie dello Stato Italiane Group signs agreement to buy TRAINOSE - ERT International» (στα αγγλικά). ERT International. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2017-11-23. https://web.archive.org/web/20171123041017/http://int.ert.gr/ferrovie-dello-stato-italiane-group-signs-agreement-to-buy-trainose/. Ανακτήθηκε στις 2017-01-25. 
 71. «Δομή Ομίλου - ΟΣΕ». www.ose.gr. Ανακτήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017. 

ΠηγέςΕπεξεργασία