Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπεύθυνο για την εγκατάσταση και συντήρηση υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου του δήμου στον οποίον εδρεύει αλλά και γειτονικών όμορων. Συστάθηκαν, αρχικά, από τον ν. 1069/80[1], ο οποίος όριζε ότι oι δαπάνες της επιχείρησης δεν υπερβαίνουν τις 500.000 δραχμές, και οι περαιτέρω αρμοδιότητές τους καθορίζονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συνέρχεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα υπό του προέδρου. Τα μέλη και Πρόεδρος επιλέγονται από την Επιτροπή Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Νόμος 1069/1980 - ΦΕΚ 191/Α/23-8-1980