Διαθήκη είναι η μονομερής δικαιοπραξία με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο (διαθέτης) εκδηλώνει τη βούλησή του για το πώς θα διατεθεί η περιουσία του μετά τον θάνατό του.

Η διαθήκη είναι τυπική δικαιοπραξία. Πρέπει δηλαδή να καταρτισθεί με ορισμένο τύπο, ήτοι είτε να γραφεί ολόκληρη με το χέρι του διαθέτη και να χρονολογηθεί (ιδιόγραφη διαθήκη) είτε να καταρτισθεί από συμβολαιογράφο, ο οποίος καταγράφει τη βούληση του διαθέτη ενώπιον μαρτύρων (δημόσια διαθήκη), είτε να παραδοθεί το έγγραφο που περιέχει τη διαθήκη από τον διαθέτη σε συμβολαιογράφο ενώπιον μαρτύρων (μυστική διαθήκη).

Ο νόμος προβλέπει τη σύνταξη διαθηκών και σε έκτακτες περιστάσεις με προφορική δήλωση προς τον εκάστοτε παρόντα δημόσιο λειτουργό (διαθήκη σε πλοίο, διαθήκη σε εκστρατεία, διαθήκη σε αποκλεισμένο τόπο).


Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία