Στην μουσική ορολογία, διατονική κλίμακα ονομάζεται η μουσική κλίμακα στην οποία η σειρά των μουσικών της φθόγγων προχωρά ανά τόνους και ημιτόνια.