Το διεθνές ομόλογο (αγγλικά: international bond) διατίθεται, κυρίως, έξω από τη χώρα – έδρα του δανειζόμενου. Τα διεθνή ομόλογα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Είναι διεθνή ομόλογα που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από εκείνο της χώρας του εκδότη και διατίθενται σαν εγχώρια ομόλογα στην χώρα του νομίσματος αυτού.

Τα ομόλογα αυτού του τύπου είναι αρκετά συνηθισμένα και φέρουν ονομασίες συνδεδεμένες με την ιστορία και τις παραδόσεις των χωρών που διατίθενται. Όπως τα Yankees που διατίθενται στις ΗΠΑ από μη Αμερικανούς εκδότες, τα Samurais που διατίθενται στην Ιαπωνία από μη Ιάπωνες εκδότες, τα Marathons στην Ελλάδα από ξένους εκδότες κ.λ.π.

Είναι ομόλογα διαπραγματεύσιμα ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία χώρες στην ίδια, φυσικά τιμή. Το πρώτο διεθνές ομόλογο εκδόθηκε από την Παγκόσμια τράπεζα το 1989. Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος δανεισμού είτε για κράτη είτε για υπερεθνικούς οργανισμούς. Συνήθως οι εκδόσεις γίνονται σε USD, σε JPY και σε EUR. Διατίθενται σε μία ευρεία βάση επενδυτών.