Διεύρυνση της ευρωζώνης

Η Διεύρυνση της ευρωζώνης είναι μια συνεχής διαδικασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Δανία η οποία διαπραγματεύτηκε εξαίρεση από τις διατάξεις, υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ ως το μοναδικό τους νόμισμα μόλις πληρούν το ευρώ τα κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν: συμμόρφωση με τα κριτήρια χρέους και ελλείμματος που περιγράφονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, διατηρώντας τον πληθωρισμό και τα μακροπρόθεσμα κυβερνητικά επιτόκια κάτω από ορισμένες τιμές αναφοράς, σταθεροποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός τους έναντι του ευρώ συμμετέχοντας στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ERM II), και εξασφαλίζοντας ότι οι εθνικές τους νομοθεσίες συμμορφώνονται με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και των άρθρων 130 και 131 της of the Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ να υιοθετήσουν το ευρώ περιγράφηκε για πρώτη φορά από το άρθρο 109.1j της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, το οποίο κατέστη υποχρεωτικό για όλα τα νέα κράτη μέλη από τους όρους των συνθηκών προσχώρησής τους.

Δείτε ακόμηΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία