Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

(Ανακατεύθυνση από Δ.Ε.Κ.Ο.)

Το ακρωνύμιο Δ.Ε.Κ.Ο. σημαίνει Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί και χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο ή σε κάποιο ποσοστό ελέγχονται από αυτό. Ενίοτε το ακρωνύμιο ερμηνεύεται λανθασμένα ως Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (κάτι που θα γραφόταν ΔΕΚΩ). Πάντως η έννοια των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες) μπορεί να συμπίπτει λιγότερο ή περισσότερο με την έννοια των κρατικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να ταυτίζεται. Επίσης χρησιμοποιείται, με διαφορετική έννοια συνήθως, ο όρος Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας αναφερόμενος σε εταιρείες και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών εκτός της ελεύθερης αγοράς, δηλαδή που δεν διαθέτουν τις υπηρεσίες ή τα «προϊόντα» τους προς πώληση στην αγορά, αλλά εκτελούν επικουρικές κοινωνικές ή οικονομικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς ή διαθέτουν τις υπηρεσίες τους σε τιμές, που απλώς καλύπτουν το κόστος, με άλλα λόγια κρατικές ή μη κρατικές μη-κερδοσκοπικές εταιρείες.

Ο Νόμος 3429/2005 ορίζει ως Δ.Ε.Κ.Ο. «κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν».[1]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Νόμος 3429/2005, ΦΕΚ 314/Α/27-12-2005

Παραδείγματα Δ.Ε.Κ.Ο.: Π.Α.Ο. (Δ.Ε.Κ.Ο. των Αμπελοκήπων), Α.Ε.Κ. (Δ.Ε.Κ.Ο. του Ποδονίφτη). Π.Α.Ο.Κ. (Δ.Ε.Κ.Ο. του Βορρά)