Με τον όρο Εδαφολογία, ή Εδαφογνωσία, ή Αγρογεωλογία, ή Πεδολογία, αν και οι όροι διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους(*), χαρακτηρίζεται γενικά η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης τη γένεση, την εξέλιξη και τις ιδιότητες που παρουσιάζει το έδαφος ως χώρος κατοικούμενος από έμβια όντα. Ως επιστήμη ανάγεται τόσο στις γεωλογικές επιστήμες όσο και στις γεωπονικές.

Διάκριση Επεξεργασία

Γενική Επεξεργασία

Η Εδαφολογία διακρίνεται γενικά στη θεωρητική και στην εφαρμοσμένη εδαφολογία.

  1. Η Θεωρητική εδαφολογία έχει αντικείμενο μελέτης τους όρους του περιβάλλοντος και τα διάφορα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά τη γένεση και την εξέλιξη των εδαφών.
  2. Η Εφαρμοσμένη εδαφολογία έχει αντικείμενο έρευνας και μελέτης τόσο την καλλιεργητική αξία των διαφόρων τύπων εδαφών, όσο και τη δομική αξία αυτών, καθώς και τις ιδιότητες και μεθόδους βελτίωσης αυτών.

Ειδική Επεξεργασία

Ειδικότερα όμως ανάλογα των μεθόδων και του χώρου έρευνας αυτή διακρίνεται στις ακόλουθες επτά κατηγορίες:

  1. Περιγραφική εδαφολογία, με αντικείμενο τη μελέτη της μορφής, του περιβάλλοντος και της ταξινόμησης των εδαφών.
  2. Φυσική εδαφολογία, με αντικείμενο την έρευνα των φυσικών ιδιοτήτων των εδαφών.
  3. Γεωγραφική εδαφολογία, με αντικείμενο τη διανομή των εδαφικών τύπων στο γεωγραφικό χώρο και την υποτύπωση αυτών σε ειδικούς εδαφολογικούς χάρτες.
  4. Αγρονομική εδαφολογία, με αντικείμενο την έρευνα της παραγωγικότητας των διαφόρων τύπων εδαφών.
  5. Δασική εδαφολογία, με αντικείμενο έρευνας τα δασικά εδάφη γενικά.
  6. Εδαφοχημεία, με αντικείμενο μελέτης τη χημική και φυσικοχημική σύσταση των εδαφών και των εξ αυτών ιδιοτήτων τους, καθώς και των δράσεων εκείνων που μπορεί να επιφέρουν μεταβολές με εμφανίσεις νέων ενώσεων ή εξαφανίσεις υφιστάμενων.
  7. Λιπασματολογία, θεωρητικά είναι συνέχεια της προηγουμένης, με αντικείμενο τη αναγκαία διατροφή των φυτών με παρεχόμενα αναγκαία λιπάσματα.

Η Εδαφολογία άρχισε να διδάσκεται στην Ελλάδα το 1949 τόσο στο Πολυτεχνείο όσο και στις Γεωπονικές Σχολές. Επί των αντικειμένων της Εδαφολογίας σήμερα στην Ελλάδα υφίσταται το "Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών" που εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας και αντίστοιχο στη Θεσσαλονίκη που υπάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Εκτός όμως αυτών υφίστανται και διάφορα άλλα Εδαφολογικά Εργαστήρια σε διάφορα μέρη της Χώρας. Τακτικά είναι επίσης και διάφορα εδαφολογικού ενδιαφέροντος συμπόσια που διοργανώνονται στη Χώρα.

Σημειώσεις Επεξεργασία

(*) Ο όρος Πεδολογία αναφέρεται περισσότερο με τη στενή έννοια του γεωλογικού όρου.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια" τομ.Β΄(συμπλήρωμα), σελ.780.