Απαιτείται η σύνδεση του χρήστη.

Η σύνδεση χρήστη είναι απαραίτητη για την επιφόρτωση αρχείων.