Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Απέλαση»

6.182 bytes αφαιρέθηκαν ,  πριν από 10 έτη
μ (r2.5.2) (Ρομπότ: Προσθήκη: cs, ka, pt, qu, ru, tr Αφαίρεση: fi)
Ετικέτα: μεγάλη αφαίρεση
====Δικαστική απέλαση====
 
Korniza e tanishme ligjore
'''Ισχύον νομικό πλαίσιο '''
 
Sipas nenit 74 të Kodit Penal "Gjykata mund të urdhërojë 1.The dëbimin e një të huaj të dënuar me burgim ose me dispozitat përkatëse në konventat ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi., fizike integritetin ose lirinë personale dhe seksuale. Kur i huaji ka të ligjshme në vend, dëbimi nuk mund të urdhërohet nëse dënimin e shqiptuar të paktën tre muaj. Dëbimi është kryer menjëherë pas mbajtjes së dënimit ose lirimin nga burgu. E njëjta gjë vlen edhe për dëbimin e shqiptuar nga gjykata si dënim shtesë.
Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Π.Κ. «1.Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε κάθειρξη ή φυλάκιση με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα. Αν ο αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικος, για την απέλασή του λαμβάνεται υπόψη η τυχόν νόμιμη εγκατάσταση και παραμονή της οικογένειάς του στη χώρα ή στην περίπτωση που η οικογένειά του διαμένει στην αλλοδαπή, ο υφιστάμενος στη χώρα προορισμού σοβαρός κίνδυνος κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της προσωπικής ή γενετήσιας ελευθερίας του. Όταν ο αλλοδαπός βρίσκεται νόμιμα στη χώρα, η απέλαση δεν μπορεί να διαταχθεί, αν δεν του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την έκτιση της ποινής ή την απόλυση από τις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και όταν η απέλαση επιβλήθηκε από το δικαστήριο ως παρεπόμενη ποινή.<br />
 
2. Gjykata mund të urdhërojë deportimin e ndonjë vendi të huaj në të cilin masat e sigurisë të vendosura në nenet 69, 71 dhe 72. Në këtë rast, dëbimi mund të urdhërohet për të zëvendësuar këto masa.
2. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει την απέλαση από τη χώρα κάθε αλλοδαπού στον οποίο επιβλήθηκε μέτρο ασφάλειας των άρθρων 69, 71 και 72. Σ' αυτή την περίπτωση, η απέλαση μπορεί να διαταχθεί, σε αντικατάσταση αυτών των μέτρων.<br />
 
3. Të huajt u dëbuan në këtë mënyrë mund të kthehen në shtëpi nga Ministri i Drejtësisë, pasi të ketë kaluar tre vjet nga përjashtimi dhe për disa kohë e cila mund të zgjatet. Ministri i Drejtësisë nuk është i lidhur me afatin e paragrafit të mësipërm, nëse i huaji i cili është i martuar me një shtetas grek, për aq kohë sa zgjat martesa, dhe nëse të kthyerit me origjinë greke. Vendimit të mësipërm ishte marrë pas konsultimeve me bord prej tre anëtarësh i përbërë nga një drejtor apo zëvendës këshilltarit ligjor të shtetit, si kryetar, propozuar nga Presidenti i Këshillit Ligjore Shtetit, një oficer i lartë i Shërbimit të Imigracionit të Shtabit të policisë greke, të cilat propozuar nga Ministria e Rendit Publik dhe drejtori i Drejtorisë kompetente të Ministrisë së Drejtësisë. Kryen Stafi sekretarisë të Drejtorisë kompetente të Ministrisë së Drejtësisë. Anëtarët e bordit dhe kryetari dhe sekretari do të emërohen nga deputetët për tre vjet nga Ministri i Drejtësisë.
3. Οι αλλοδαποί που απελάθηκαν με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιστρέφουν στη χώρα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αφού περάσει μια τριετία από την απέλαση και για ορισμένο χρονικό διάστημα το οποίο δύναται να παρατείνεται. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δεσμεύεται από το χρονικό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάμο με Έλληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο γάμος, καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Η πιο πάνω απόφαση λαμβάνεται μετά από γνώμη τριμελούς συμβουλίου που αποτελείται από έναν σύμβουλο ή πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον οποίο προτείνει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν ανώτερο αξιωματικό της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τον οποίο προτείνει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και τον διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας αυτού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους για τρία έτη με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.<br />
 
4. Qytetari i huaj deri në dëbimin, mbetet nën arrest në vende të veçanta të ndalimit ose dyqane mjekësore. "
4. Ο αλλοδαπός, μέχρι την απέλαση του, εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος σε ειδικούς χώρους των καταστημάτων κράτησης ή θεραπευτικών καταστημάτων.»<br />
<br />
Στο άρθρο 34 παρ. 2 Ν.3459/2006 (ΦΕΚ Α 103/2006) «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» (: πρβλ. άρθρο 17 παρ. 2 του Ν.1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες διατάξεις»), ορίζεται ότι «Για αλλοδαπούς που καταδικάζονται για παράβαση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου σε ποινή κάθειρξης, το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια απέλασή τους από τη χώρα, εκτός αν συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως οικογενειακοί, που δικαιολογούν την παραμονή τους, οπότε ισχύουν και γι' αυτούς οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1. Για την εκτέλεση της απέλασης εφαρμόζεται το άρθρο 74 του Π.Κ. με επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα.»<br />
<br />
Κατ’ άρθρο 99 παρ. 2-4 του Π.Κ. «2. Αν αλλοδαπός, στον οποίο δεν έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, καταδικασθεί σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή μέχρι πέντε ετών και διαταχθεί με την ίδια απόφαση η απέλασή του από τη χώρα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επ' αόριστο αναστολή της εκτέλεσης της ποινής κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και των άρθρων 100 έως 102 του παρόντος Κώδικα, οπότε εκτελείται αμέσως η απέλαση. Η αναστολή και η απέλαση δεν κωλύονται από τη μη καταβολή των δικαστικών εξόδων και της χρηματικής ποινής που τυχόν επιβλήθηκε. Η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής επέρχεται με την πραγματοποίηση της απέλασης του αλλοδαπού από τη χώρα. Στην περίπτωση αυτήν ο χρόνος κράτησής του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ποινικού Κώδικα, αφαιρείται από την ποινή που έχει ανασταλεί<br />
 
Neni 34 Fri N.3459/2006 2 (Gazeta Zyrtare A 103/2006) Kodi i Ligjeve për Drogat (K.N.N.) '(: shih paragrafin 17 Neni 2 i N.1729/1987 Fight përhapja e drogës, mbrojtjen e të rinjve dhe të dispozitave të tjera), thekson se "Për të huajt dënuar për shkelje të neneve të këtij Kapitulli në burg, gjykata urdhëroi dëbimin për jetën nga vendi përveç nëse ka arsye të rëndësishme, veçanërisht familje, për të justifikuar një qëndrim, kështu që vlejnë për ato rregullat e paragrafit 1. Për të kryer dëbimin dispozitat e nenit 74 i Kodit Penal në pajtim me dispozitat përkatëse të konventave ndërkombëtare të ratifikuara nga Greqia. "
3. Ο απελαθείς αλλοδαπός, του οποίου έχει ανασταλεί η ποινή κατά τα ανωτέρω, μπορεί να επιστρέφει στη χώρα με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αφού περάσει πενταετία από την απέλαση και για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν δεσμεύεται από το χρονικό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου σε περίπτωση αλλοδαπού ο οποίος έχει τελέσει γάμο με Έλληνα υπήκοο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο γάμος, καθώς και σε περίπτωση παλιννοστούντος ελληνικής καταγωγής. Η πιο πάνω απόφαση λαμβάνεται μετά από γνώμη του κατά το άρθρο 74 παράγραφος 3 τριμελούς συμβουλίου.<br />
 
Në bazë të nenit 99 të Kodit Penal Fri 2-4 "2. Nëse një i huaj, i cili i është dhënë azil politik, i dënuar me kufizuese të lirisë deri në pesë vjet dhe i urdhëroi të njëjtin vendim dëbimi i tij nga vendi, gjykata mund të urdhërojë pezullimin pa afat të fjalisë pavarësisht paragrafi i mëparshëm, dhe nenet 100-102 të këtij Kodi, kur të kryhet menjëherë deportohen. Pezullimi dhe dëbimi nuk janë penguar nga të mospagesës së shpenzimet e gjyqit dhe ndonjë dënim të shqiptuar. Pezullimi i dënimit do të jetë duke kryer dëbimin e të huajit nga vendi. Në këtë rast periudha e paraburgimit, në përputhje me paragrafin 4 të nenit 74 të Kodit Penal hequr dënimi me kusht
4. Ο αλλοδαπός της προηγούμενης παραγράφου, που εισέρχεται ή επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στη χώρα, τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστο δύο ετών, η οποία δεν αναστέλλεται με κανέναν τρόπο και εκτελείται αθροιστικώς με την ανασταλείσα ποινή».<br />
<br />
Επίσης, κατ’ άρθρο 136 Π.Κ. «Στις περιπτώσεις του άρθρου 135 (: πρόκειται για τις προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας), το δικαστήριο μπορεί, μαζί με την ποινή της φυλάκισης, να επιβάλλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων (: άρθρο 61). Αν αυτός που καταδικάστηκε είναι αλλοδαπός, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την απέλασή του από το κράτος (: άρθρο 74).»<br />
<br />
 
3. Një dëbuar huaj, në një dënim me kusht si më sipër, mund të kthehet në vendin nga Ministri i Drejtësisë, pas kalimit të pesë vjet dhe deportim për disa kohë, e cila mund të zgjatet. Ministri i Drejtësisë nuk është i lidhur me afatin e paragrafit të mësipërm, nëse i huaji i cili është i martuar me një shtetas grek, për aq kohë sa zgjat martesa, dhe nëse të kthyerit me origjinë greke. Vendimit të mësipërm është marrë pas një opinion nga neni 74 3 bord prej tre anëtarësh.
«Αν ο αλλοδαπός έχει εκτίσει με οποιονδήποτε τρόπο την ποινή του και η απέλασή του που έχει διαταχθεί με δικαστική απόφαση δεν είναι δυνατή, η απέλαση αναστέλλεται με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του τόπου έκτισης της ποινής ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα που εποπτεύει το οικείο κατάστημα κράτησης και όπου αυτός δεν υπάρχει του εισαγγελέα που είναι αρμόδιος για την εκτέλεση της ποινής. Κατά τη χορήγηση της αναστολής το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 100Α ή ορισμένους από αυτούς. Αν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την αναστολή της απέλασης, η απόφαση για τη χορήγησή της ανακαλείται με την ίδια διαδικασία. ( άρθρο 99 παρ. 5 Π.Κ.)»<br />
<br />
 
4. Huaj në paragrafin e mësipërm që hyn ose tenton për të hyrë në vend ilegalisht, dënohet me burgim jo më pak se dy vjet, e cila nuk është frenuar në asnjë mënyrë dhe shkon kumulative me dënimin me kusht.
«Αν με δικαστική απόφαση έχει διαταχθεί η απέλαση του καταδίκου που απολύεται υπό όρο, η απέλαση εκτελείται αμέσως μετά την υπό όρο απόλυση αυτού, εκτός αν η απέλαση είναι αδύνατη, οπότε απολύεται ο κατάδικος και αρχίζει ο χρόνος δοκιμασίας.» (: άρθρο 105 παρ. 4 εδ. Β΄ Π.Κ.)<br />
<br />
 
Gjithashtu, sipas nenit 136 të Kodit Penal "Në rastet nga neni 135 (: kjo është e akteve përgatitore për tradhti të lartë), gjykata, me dënimin me burgim, të vendosë dhe privimin e të drejtave politike (: neni 61). Nëse shpallet fajtor ai është një i huaj, gjykata mund të urdhërojë dhe të dëbimit nga shteti (: neni 74). "
Επιπροσθέτως, «[…] στον αλλοδαπό (: ανήλικο) απολυόμενο μπορεί να διαταχθεί και η απέλασή του στη χώρα από την οποία προέρχεται, εκτός αν η οικογένειά του διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ή η απέλασή του είναι ανέφικτη» (: άρθρο 129 παρ. 5 εδ. β΄Π.Κ.).<br />
 
"Në qoftë se qytetari i huaj ka shërbyer në ndonjë mënyrë e dënimit dhe deportimin e tij të urdhëruar me vendim gjyqësor nuk është e mundur deportimin pezulluar me vendim të Gjykatës prej tre anëtarësh për kundërvajtje të vendit të vuajtjes së dënimit pas dënimit të prokurorit i cili mbikqyr dyqan shtëpi paraburgimit dhe ku nuk ka asnjë prokuror i cili është përgjegjës për ekzekutimin e dënimit. Momentin e dhenies se pezullimit, gjykata mund të shqiptojë kushtet e parashikuara në paragrafin 2 të nenit 100a, ose disa prej tyre. Nëse ju eleminuar arsyet që nevojshme pezullimin e dëbimit, një vendim për administrimin e revokuar me procedurë të njëjtë. (Neni 99 Fri PC 5) "
 
"Nëse një vendim të gjykatës urdhëroi dëbimin e kryerësit të të lirohet me kusht, dëbimit është kryer menjëherë pas lirimit me kusht, përveç rasteve kur deportimi është e pamundur, kështu që i akuzuari lirohet dhe të hyjë në gjyq kohë." (: Fri Neni 105 4.. paragrafi B PC)
 
Për më tepër, "[...] huaj (: të vogla), mund të shkarkohet dhe urdhëroi dëbimin e tij në vendin e tyre të origjinës, nëse familja është rezidentë të ligjshëm në Greqi apo largimit nga Zvicra është e pamundur (: 129 neni Fri 5 para. vP.K.).
 
====Διοικητική απέλαση====
Ανώνυμος χρήστης