Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τοπική Εναλλακτική Μονάδα»

Το Σύστημα LET δεν είναι ένα σύστημα για την αποφυγή της καταβολής φόρων. Γενικά οι ομάδες ενθαρρύνουν κάθε μέλος να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του προς το κράτος για την καταβολή των φόρων, συμπεριλαμβανομένου του φόρου εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Σε ορισμένες χώρες, οικρατικές φορολογικές αρχές έχουν εξετάσει το LETS μαζί με άλλες μορφές του λιανικού εμπορίου και έχουν εκδώσει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση του. Γενικά οι προσωπικές ανταλλαγές, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, τα χόμπι κλπ, μπορεί να μην υπάγονται στην φορολογία. Αυτά καλύπτουν μεγάλο μέρος των συναλλαγών LETS. Φορολογία στις πιστώσεις προκύπτει όταν ένας τεχνίτης ή επαγγελματίας παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες, έναντι πληρωμής με μονάδες LETS ή μια επιχείρηση πωλεί μέρος των προϊόντων της για μονάδες LETS. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να πωλήσουν την υπηρεσία ή το προϊόν για μονάδες LETS και να εκδόσουν τιμολόγια ή αποδείξεις στο εθνικό νόμισμα, ώστε να επιτραπεί η καταβολή όλων των απαιτούμενων φόρων. Επίσης στις περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν της φορολογίας όταν υπάρχουν αποδείξεις σε εθνικό νόμισμα, είναι αναγκαία η έκδοση τιμολογίων ή αποδείξεων (πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών) στο εθνικό νόμισμα.
 
==LETS και ΚοινωνικώνΚοινωνική ΑσφαλίσεωνΑσφάλιση==
 
Σε ορισμένες χώρες, το Σύστημα LET έχει ενθαρρυνθεί ως μια κοινωνική ασφαλιστική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα στην Αυστραλία, ο Peter Baldwin, πρώην υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση Keating, ενθαρρύνει τα Συστήματα LET σαν ένα τρόπο ναπου θα επιτρέψει στους αποδέκτες της πρόνοιας να δανείζονται έναντι των δικαιωμάτων κοινωνικής πρόνοιας για επείγουσες προσωπικές ανάγκες ή να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα στις επιχειρήσεις.
 
Από την έναρξή τους πριν από 20 χρόνια, τα Συστήματα LET έχουν γίνει εξαιρετικά καινοτόμα στην προσαρμογή τους στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε είδους μορφές. Για παράδειγμα στην Αυστραλία, οι άνθρωποι έχουν χτίσει σπίτια χρησιμοποιώντας LETS αντί για υποθήκηπαροχή υποθήκης στην τράπεζα, απελευθερώνοντας τον ιδιοκτήτη από επαχθείς πληρωμές τόκων.
 
==Τα οφέλη των LETS==
1.543

επεξεργασίες