Μετοχή (χρηματοοικονομικά): Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

επιστροφή σε έκδοση πριν την αντιγραφή μη ελεύθερου υλικού
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
(επιστροφή σε έκδοση πριν την αντιγραφή μη ελεύθερου υλικού)
Ετικέτα: μεγάλη αφαίρεση
'''Μετοχή''' είναι ένα από τα ίσα μερίδια, στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας. Η μετοχή, ως αξιόγραφο, ενσωματώνει τα δικαιώματα του μετόχου που πηγάζουν από τη συμμετοχή του στην ανώνυμη εταιρία. Τα δικαιώματα αυτά, είναι ανάλογα του αριθμού μετοχών που κατέχει ο μέτοχος. Ενδεικτικά δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή μετοχών είναι το ποσοστό ίσο με τον αριθμό των μετοχών που κατέχει ο μέτοχος προς το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, του μερίσματος από τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας, καθώς και αντίστοιχο ποσοστό από την περιουσία της εταιρίας, σε περίπτωση που αυτή διαλυθεί. Αντίστοιχα έχει και τον αναλογούντα αριθμό ψήφων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός εάν κατέχει μετοχές άνευ ψήφου.
{{copyright|1=http://www.de.teipat.gr/documents/xeimerino%202010-2011/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82.pdf}}
 
Οι μετοχές μπορεί να διακρίνονται σε κοινές,προνομιούχες και επικαρπίας, ονομαστικές και ανώνυμες, μετα ψήφου ή χωρίς ψήφο, σε διαπραγματεύσιμες σε Χρηματιστήριο ή σε μη διαπραγματεύσιμες.
Οι μετοχές αποτελούν διαπραγματευσιμά χρεόγραφα που προσδίδουν απαίτηση πάνω
στο μετοχικό κεφάλαιο μιας Ανωνύμου Εταιρίας. Οι μετοχές χωρίζονται σε δυο κατηγορίες,
τις κοινές και τις προνομιούχες, οι οποίες μπορεί να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες. Οι κοινές
μετοχές είναι περισσότερο χρησιμοποιούμενες στην αγορά. Είναι οι πιο εύκολες στην
μεταβίβαση και στις συναλλαγές.
Οι επενδυτές συνήθως προσπαθούν να κατανέμουν το χαρτοφυλάκιο τους σε Όλες τις
κατηγορίες μετοχών (σε όλους τους κλάδους) για να επιμερίζουν τον κίνδυνο, να ικανοποιούν
όλες τις ανάγκες του πελατειακού κοινού και να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την
απόδοση όλων των ειδών των μετοχών. 42
Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των μετοχών παίζει η ύπαρξη
ή μη του κινδύνου, η διασπορά του ανάμεσά στα είδη των μετοχών και η δυνατότητα
διαχείρισης του.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ:
1.Κοινές Μετοχές
2.Προνομιούχες Μετοχές
3.Μετοχές Επικαρπίας
 
'''Η κοινή μετοχή''' είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.
ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ είναι πιστοποιητικά έγγραφα που αντιπροσωπεύουν κατά κάποιο
τρόπο, μέρος της ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Οι κοινές μετοχές εκδίδονται από τις
επιχειρήσεις για άντληση κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου. Είναι μια μορφή δανείου
από την κεφαλαιαγορά, όπως είναι τα μακροπρόθεσμα δάνεια ή τα χρεόγραφα δανείων με
πολύ χαμηλό κόστος. Οι κοινές μετοχές στην επιχείρηση κατέχουν 60%.
Όμως, όσοι αγοράζουν κοινές μετοχές γίνονται μέρος της ιδιοκτησίας – μέτοχοι – της
επιχείρησης και όχι απλά ένας πιστωτής. Αλλά αν και ο εκδότης των δεν είναι υποχρεωμένος
να ξαναγοράσει τις μετοχές, πολλές φορές, όμως συμβαίνει και αυτό. Οι κάτοχοι των
μετοχών μπορούν να τις ξαναπουλήσουν στον εκδότη ή και σε άλλον ενδιαφερόμενο τρίτο
επενδυτή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μέσω της χρηματιστηριακή αγοράς.
Οι κάτοχοι κοινών μετοχών έχουν πολλά δικαιώματα σε σχέση με την εκδότρια
επιχείρηση. Ένα από τα βασικότερα δικαιώματά τους είναι η ψηφοφορία στις γενικές
συνελεύσεις. Το δικαίωμα της ψηφοφορίας μπορεί να γίνει μέσω αντιπροσώπου για να
διευκολύνονται οι μέτοχοι σε περίπτωση κωλύματος.
Ένα άλλο δικαίωμα είναι η συμμετοχή των μετόχων στην διαδικασία εκλογής του
Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις για την αύξηση
νέων μετοχών – μετοχικό κεφάλαιο, να εγκρίνουν μια σειρά από αποφάσεις της εταιρίας για
αναπτυξιακά προγράμματα κ.α. Η γνώμη των επενδυτών «μετράει» ανάλογα με το ποσοστό
συμμετοχής του στην επιχείρηση – αριθμό των μετοχών σε σχέση με τον σύνολο των
μετοχών της επιχείρησης. Ακόμη, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας το
διορισμό ελεγκτών , ειδικά για τον έλεγχο της εταιρίας. Επίσης, η εκπροσώπηση του 5%
συνεπάγει την δυνατότητα στους μετόχους να ζητήσουν την σύγκλιση έκτακτης γενικής
συνέλευσης των μετόχων.
Πάντως, εάν οι επενδυτές – κάτοχοι των μετοχών – δεν είναι ικανοποιημένοι από την
απόδοση της εταιρίας μπορούν να εγκαλέσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο και να οδηγήσουν τα πράγματα σε γενική συνεύλεση όπου θα αποφασισθεί το
μέλλον της εταιρίας.
Οι θεσμικοί επενδυτές, όπως τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Αμοιβαία Κεφάλαια, οι
Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι Τράπεζες κ.α. μερικές φορές διατηρούν ένα μεγάλο μέρος των
μετοχών των εταιριών και μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές και τις αποφάσεις των.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Οι κοινές μετοχές παρέχουν τέσσερα βασικά δικαιώματα. 43
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης σε περιορισμένο βαθμό
μόνο μέσω της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που μπορεί να ψηφίσει ή να
καταψηφίσει αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Εξασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στο οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης
μέσω διανομής μερισμάτων. Εκτός αν υπάρχει απόφαση της διοίκησης να μην προβεί
σε διανομή μερισμάτων αλλά να κρατήσει τα μερίσματα για αυτοχρηματοδότηση.
3.Δικαίωμα συμμετοχής και προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το
δικαίωμα αυτό είναι σε θέση να απολάβουν κατά σειρά προτεραιότητας, οι παλαιοί
μέτοχοι και κατόπιν οι νέοι. Σε περίπτωση απόφασης των παλαιών μετόχων να μην
εξασκήσουν έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο δικαίωμα που
τους παρέχεται υπάρχει το περιθώριο να πωλήσουν αυτό το δικαίωμα στους
επόμενους ενδιαφερόμενους.
4.Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης της Α.Ε. Σε περίπτωση σκόπιμης
λύσης της επιχείρησης είτε αναγκαστικής λύσης λόγω πτώχευσης ή συγχώνευσης,
ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης δηλαδή ρευστοποίησης των περιουσιακών της
στοιχείων, των παγίων, των αποθεμάτων της επιχείρησης, με γρήγορη διαδικασία και
αφού φυσικά, πρώτα καλυφθούν όλες οι υποχρεώσεις προς: ΠΙΣΤΩΤΕΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, το υπολοιπόμενο ποσό μοιράζεται σε μετοχές.
Προνομιούχες Μετοχές
 
'''Η προνομιούχος μετοχή''' προσφέρει απλά ένα προβάδισμα έναντι των κατόχων κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης, αλλά συνήθως στερείται του δικαιώματος ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.
ΟΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, όπως και οι κοινές, αντιπροσωπεύουν ένα μέρος της
περιουσίας της επιχείρησης. Αλλά συνήθως οι κάτοχοι αυτών – οι μέτοχοι – δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου.
Συνήθως οι μέτοχοι με προνομιούχες μετοχές, μοιράζονται την ιδιοκτησία με τους
κατέχοντες κοινές μετοχές και απολαμβάνουν κέρδη μόνο εάν έχουν
προκύψει(δημιουργηθεί). έτσι εάν η εταιρία δεν έχει αρκετά κέρδη από τα οποία θα πρέπει να
πληρώσει τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών μπορεί να τις παραλείψει χωρίς το φόβο
να πιεσθούν ή να εξαναγκασθούν για πτώχευση. Επιπλέον, οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών προηγούνται στο προιόν
εκκαθάρισης. Κατά την διάλυση της εταιρίας αποδίδεται πρώτα στους κατόχους
προνομιακών μετοχών στο κεφάλαιο που έχουν καταβάλλει και παράλληλα συμμετέχουν
ισότιμα με τους κατόχους κοινών μετοχών.
Ένα προνόμιο που έχουν οι προνομιούχοι μέτοχοι είναι οτι εάν συσσωρεύονται
προνομιούχες μετοχές μπλοκάρουν να πληρώσουν τα μερίσματα των κοινών μετοχών μέχρι
που να πληρωθούν τα μερίσματα όλων των προνομιούχων μετοχών. Ακόμα οι κάτοχοι των
προνομιούχων μετοχών συνήθως δεν συμμετέχουν στα κέρδη των επιχειρήσεων πέραν αυτών
που προβλέπονται από τους διακανονισμούς της επιχείρησης ετησίως.
Το αρνητικό είναι ότι οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Οι προνομιούχες μετοχές είναι λιγότερο επιθυμητές ως πηγή άντλησης κεφαλαίων
από τις κοινές μετοχές. Ακόμη τα μερίσματα των προνομιούχων μετοχών τεχνικά
αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες των εταιριών, αλλά τα μερίσματα φορολογούνται σε όλες τις
περιπτώσεις. Δεν τυγχάνουν φορολογικής απαλλαγής.
Κατάργηση του προνομιακού δικαιώματος εισέρχεται μόνο μετά από απόφαση των
προνομιούχων μετόχων και με πλειοψηφία 75% του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν επιπλέον προνόμια, τα εξής: Προηγούνται έναντι των κοινών στην λήψη πρώτου μερίσματος. Εξασφαλίζουν κατώτατο υποχρεωτικό μέρισμα που αντιστοιχεί στο 5%, το ποσοστό κυμαίνεται
ανάλογα με τα έσοδα της επιχείρησης. Προηγούνται στο προϊόν εκκαθάρισης. Σε περίπτωση διαδικασίας εκκαθάρισης και
εφόσον υπάρχει προϊόν μετά την εξόφληση των απαιτούμενων υποχρεώσεων,
προηγούνται οι προνομιούχοι μέτοχοι, εννοείται βέβαια μέχρι ενός ορίου, ενός
προκαθορισμένου ύψους. Εξασφαλίζουν το ελάχιστο εγγυημένο μέρισμα ή αλλιώς την ελάχιστη εγγυημένη
απόδοση. Σε περίπτωση όπου υπάρχει ένα μέρος του μερίσματος σε κάθε χρήση
προορίζεται για τους προνομιούχους μετόχους. Δικαιούνται ένα ποσοστό επι της
ονομαστικής αξίας. Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι από την στιγμή που ισχύει αυτό το
δικαίωμα και γίνεται άσκηση του από τους μετόχους αφαιρείται το επίσης
κατοχυρωμένο δικαίωμα ψήφου γιατί εφόσον επωμίζονται το δικαίωμα της
εγγυημένης απόδοσης βρίσκονται μεταξύ δανειστή και μετόχου.
Δικαίωμα σωρευτικού μερίσματος , λήψη αυτού του μερίσματος εκ παραδρομής. Το
δικαίωμα αυτό έχει χαρακτήρα αναδρομικό. Μέρισμα που στις προηγούμενες
περιόδους δεν δινόταν καθόλου ή δεν δινόταν επαρκώς δικαιούται να δίνεται
αναδρομικά στις επόμενες περιόδους.
Τιμολόγηση των Μετοχών
Οι τιμές των μετοχών στην χρηματιστηριακή αγορά επηρεάζονται από μια σειρά από
παράγοντες όπως:
1. Το διεθνές περιβάλλον
2. Το μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας (ρυθμοί ανάπτυξης, πληθωρισμός,
επιτόκια, ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κ.α.)
3. Η εξέλιξη της τεχνολογίας
4. Η πορεία του κλάδου της επιχείρησης
5. Η ψυχολογία της αγοράς
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη όλων των πιο πάνω παραγόντων και τα πραγματικά στοιχεία
της επιχείρησης που εμφανίζονται στους ισολογισμούς, διαμορφώνονται τιμές σε
διαφορετικά επίπεδα, όπως:
1. Η τιμή που γράφεται πάνω στην μετοχή είναι η ονομαστική της αξία και είναι η
ονομαστική της τιμή.
2. Η τιμή με την οποία αγοράζεται η μετοχή κατά την έκδοσή της είναι η τιμή έκδοσης
3. Η τιμή διάθεσης των μετοχών όταν γίνεται σε τιμή μεγαλύτερη από την ονομαστική
αξία, είναι η τιμή έκδοσης στο άρτιο.
4. Η τιμή διάθεσης των μετοχών μικρότερη από την ονομαστική αξία είναι η τιμή
έκδοσης υπό το άρτιο.
5. Η τιμή που διαμορφώνεται από την προσφορά και ζήτηση των μετοχών είναι η
χρηματιστηριακή τιμή.
6. Η τιμή της μετοχής υπολογίζεται εάν διαιρέσουμε την καθαρή περιουσία της
επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών είναι η πραγματική τιμή
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ :
1)Υπέρ το άρτιο σημαίνει ότι η Τ.Ε >Ο.Τ .
Η τιμή έκδοσης τους είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική τιμή. 45
2)Στο αρτιο σημαίνει ότι η Τ.Ε =Ο.Τ
Η τιμή έκδοσης τους είναι ίση με την ονομαστική.
3)Υπό το άρτιο σημαίνει ότι η Τ.Ε <Ο.Τ
Η τιμή έκδοσης είναι μικρότερη από την ονομαστική
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ:
1) Ανώνυμες Μετοχές
2) Ονομαστικές Μετοχές
(οι ανώνυμες και οι ονομαστικές είναι μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ)
3) Σε διαταγή Μετοχές
4) Δεσμευμένες Μετοχές
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
1) Μεταβιβάζονται χωρίς συμβολαιογραφική πράξη. Ανώνυμες μετοχές είναι οι μετοχές
που δεν γράφονται το όνομα και τα στοιχεία του κατόχου στο σώμα της μετοχής είτε σε
κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο της επιχείρησης Είναι μετοχές ανώνυμες στον κομιστή. Που
σημαίνει ότι ο κάτοχος είναι όποιος τις κομίζει. Το θέμα της ανωνυμίας ίσχυε περισσότερο
παλαιότερα όπου η μορφή της μετοχής ήταν έντυπη αντίθετα, σήμερα είναι σε ηλεκτρονική
μορφή και το χαρακτηριστικό αυτό μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη-
κομιστή.
Η μεγάλη πλειοψηφία των μετοχών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων,
εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ήταν ανώνυμες πριν από τον Νόμο 2214/94.
Έτσι οι Ανώνυμες Μετοχές μεταβιβάζονται από χέρι σε χέρι με απλή παράδοση τίτλου. Οι
μετοχές αυτές φέρουν το κύριο σήμα και μια σειρά από αποδείξεις που ονομάζονται
μερισματαποδείξεις ή αλλιώς κουπόνια.
2) Ονομαστικές μετοχές είναι οι μετοχές που στο σώμα των οποίων αναγράφονται το
όνομα και τα στοιχεία του κατόχου εκτός από τα στοιχεία της εταιρείας. Κυρίως ονομαστικές
εκδίδονται οι μετοχές μεγάλων δημόσιων οργανισμών, τραπεζών κ.α. όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.α.
Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών είναι πιο δύσκολη, απαιτείται ακριβής
ενημέρωση γι’ αυτήν. Απαραίτητη είναι η συμβολαιογραφική πράξη ειδικά για τις μη
εισηγμένες μετοχές στο ΧΑΑ, ενώ για τις εισηγμένες στο ΧΑΑη συμβολαιογραφική πράξη
έχει απλοποιηθεί αρκετά αυτό γιατί οι ονομαστικές μετοχές, οι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο, καταχωρούνται στην Ανώνυμη Εταιρία αποθετηρίων Τίτλων και αντί αυτών
κυκλοφορούν αποθετήρια έγγραφα.
3) Η χρήση τους είναι σπάνια. Τα αν θα εφαρμόζεται από την εταιρεία αυτός ο
συγκεκριμένος τρόπος μεταβίβασης μετοχών καθορίζεται εκ των προτέρων και αναγράφεται
στο καταστατικό της επιχείρησης Α.Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ρητή απόφαση
Υπουργείου.
4) Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι απαιτείται να υπάρχει προέγκριση από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων για να μεταβιβασθούν σ’ άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Αυτό γίνεται για να εξασφαλίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο ο έλεγχος από την πλειοψηφία. 46
ΑΛΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ:
1) Ονομαστική Αξία
Είναι η αξία η οποία αναγράφεται στο σώμα της μετοχής. Διαμορφώνει την αξία του
μετοχικού κεφαλαίου, το άθροισμα των ονομαστικών όλων των μετοχών μας δίνει την
ονομαστική αξία. Η τιμή που διατίθεται στο επενδυτικό κοινό και ίσως να είναι απόθεμα
έκδοσης μετοχής υπέρ το άρτιο.
2) Αξία Έκδοσης
Περιλαμβάνει την τιμή της μετοχής καθώς και το πρίμ που προστίθεται σ’ αυτή. Αποτελεί
το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων προς τον αριθμό των μετοχών. Η αξία αυτή δίνεται
άμεσα ή έμμεσα στους μετόχους
3) Λογιστική Αξία
Εδώ συμπεριλαμβάνονται αύλες αξίες όπως η φήμη, το εμπορικό σήμα, η πελατεία, όλα
όσα συμβάλλουν στην αύξηση της λογιστικής αξίας της μετοχής. Επίσης αποτελεί την
διαπραγμάτευση της αξίας της προσφοράς στην αναμενόμενη ζήτηση. Η αγοραία αξία
>λογιστικής αξίας= Η σχέση ισχύει σε περίπτωση υγιούς επιχείρησης
Αγοραία αξία αποτελεί την προσδοκία για μελλοντική ανάπτυξη.
Η λογιστική αξία σχετίζεται με ιστορικά δεδομένα
Έτσι η αγοραία αξία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την λογιστική, με την σειρά της η
λογιστική πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή έκδοσης, καθώς η τιμή έκδοσης
πρέπει να είναι μεγαλύτερη ονομαστική αξία.
4) Αγοραία/Τρέχουσα χρηματοοικονομική Αξία
Είναι η αξία που διαμορφώνεται στο ΧΑΑ από την αγορά και την ζήτηση.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1) Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του
καταστατικού της εταιρίας καθώς και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου
της Γενικής Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή στα γραφεία της εταιρίας οποιασδήποτε Α.Ε εντός
Ελλάδος, πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3) Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης
των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1) Οιονεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Έναντι κεφαλαιοποίησης υπεραξιών μερισμάτων (διανέμεται δωρεάν) Διανέμονται δωρεάν
μετοχές έναντι κεφαλαιοποίησης κάποιων υπεραξιών της επιχείρησης. Υπεραξία σημαίνει
κεφάλαιο συσσωρευμένο ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μερισμάτων της χρήσης όπου 47
προκειμένου να μοιρασθούν τα μερίσματα σε μετρητά δίνονται νέες μετοχές. Στην ουσία δεν
πραγματοποιούνται νέες εισροές αλλά γίνεται λόγος για μορφή λογιστικής ανακατάταξής.
 
Όταν μια επιχείρηση που έχει εκδώσει μετοχές έχει κέρδη, μπορεί να μοιράσει μέρος των κερδών αυτών στους μετόχους της με την μορφή μερίσματος, που αντιστοιχεί σε κάποιο ποσό ανά μετοχή..
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
http://www.de.teipat.gr/documents/xeimerino%202010-2011/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82.pdf
[[Κατηγορία:Χρηματιστήριο]]
[[Κατηγορία:Χρηματοοικονομικά]]
[[Κατηγορία:Δίκαιο αξιογράφων]]
{{επέκταση}}
 
[[ar:سهم (اقتصاد)]]
[[en:Stock]]
[[hi:स्टॉक]]
[[io:Stoko]]
[[kn:ಸ್ಟಾಕು]]
[[ta:மூலதனப் பங்கு]]
[[th:หุ้น]]
[[vi:Cổ phiếu]]
[[yi:סטאקס]]
Ανώνυμος χρήστης