Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αριθμητική ανάλυση»

Η παρέκταση είναι πολύ όμοια με την παρεμβολή, με εξαίρεση ότι τώρα θέλουμε να βρούμε την αξία της άγνωστης λειτουργίας σε ένα σημείο που είναι έξω από τα δεδομένα σημεία.
 
Η [[παλινδρόμηση]] είναι επίσης παρόμοια, αλλά λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα δεν είναι ακριβή. Λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα σημεία, και μια μέτρηση της αξίας κάποιας λειτουργίας σε αυτά τα σημεία (με σφάλμα), θέλουμε να προσδιορίσουμε την άγνωστη λειτουργία. Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
Η [[παλινδρόμηση]] is also similar, but it takes into account that the data is imprecise. Given some points, and a measurement of the value of some function at these points (with an error), we want to determine the unknown function. The [[least squares]]-method is one popular way to achieve this.
είναι ένας δημοφιλής τρόπος για να επιτευχθεί αυτό.
 
===Solving equations and systems of equations===
81

επεξεργασίες