Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Σύμβολο της Πίστεως»

Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Επεξεργασία από εφαρμογή κινητού
Αποτελείται από 12 άρθρα (στίχους).
Τα 7 πρώτα έγιναν στην Α΄ [[Οικουμενικές Σύνοδοι|Οικουμενική Σύνοδο]] στη Νίκαια της Βιθυνίας το [[325]]. Τα υπόλοιπα 5 προστέθηκαν στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο το [[381]]. Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Έφεσο το [[431]] επιβεβαίωσε την μορφή που είχε το "Σύμβολο της Πίστεως" το [[381]] και διευκρίνισε ότι δεν θα γίνονταν άλλες αλλαγές και προσθήκες, και δεν θα υιοθετούνταν άλλα Σύμβολα.<br>
Στα 9 πρώτα άρθρα του Συμβόλου αυτού κυριαρχεί το ρήμα "πιστεύωπιστεύομεν", στο 10ο το ρήμα "ομολογώομολογοῦμεν" και στα άρθρα 11 και 12 το ρήμα "ΠροσδοκώΠροσδοκοῦμεν". Το 1ο άρθρο αναφέρεται στον Πατέρα. Από το 2ο μέχρι το 7ο, τα άρθρα αναφέρονται στον Υιό. Το 8ο αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Το 9ο άρθρο αναφέρεται στην Εκκλησία, το 10ο στο Βάπτισμα, το 11ο στην Ανάσταση των νεκρών, και το 12ο στην Δευτέρα Παρουσία. Το κείμενό του έχει ως εξής:<ref>[http://www.hellinon.net/NeesSelides/NEOTERES/Synodos.htm Τὸ σύμβολον κωνσταντινοπολιτικὸν ἐξέθεντο οἱ ἅγιοι ρνʹ πατέρες τῶι ἔτει 381, συμφονοῦσον τῆι ἁγίαι καὶ μεγάληι συνόδωι τῆι ἐν Νικαίαι]</ref><ref>[http://patristica.net/381 Oecumenicum Concilium II 381 AD Concilium Constantinopolitanum I 150 patres]</ref><ref>[http://patristica.net/451_def Concilium Chalcedonense 451 AD Definitio]</ref><ref>[http://www.symbole.gr/chrtoms/dogma/1154-symv6oec Ὅρος πίστεως τῆς ἕκτης οἰκουμενικῆς συνόδου]</ref>
<blockquote>
<div lang="grc" class="polytonic" style="font-family: Athena, Gentium, Palatino Linotype, Arial Unicode MS, Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, Code2000; font-family /**/:inherit;">
 
1. ΠιστεύωΠιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
 
2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.
9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
 
10. ὉμολογῶὉμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
 
11. ΠροσδοκῶΠροσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν.
 
12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
<small>* Στον συγκεκριμένο στίχο η [[Καθολική Εκκλησία]] δέχεται την προσθήκη της φράσης "και εκ του Υιού" ([[Filioque]]), η οποία χρησιμοποιήθηκε από μία τοπική Σύνοδο της Συριακής Εκκλησίας και αργότερα από την Σύνοδο του Τολέδο, και εγκρίθηκε από την Καρλομάγνεια Σύνοδο του Άαχεν το [[809]]. Η προσθήκη αυτή καταδικάστηκε από την [[Ορθόδοξη Εκκλησία]] στην 4η Σύνοδο [[Κωνσταντινούπολη|Κωνσταντινουπόλεως]] ([[879]]-[[880]]) (κατ' άλλους Ογδόη [[Οικουμενικές Σύνοδοι|Οικουμενική Σύνοδο]]), με τη σύμφωνη γνώμη του Πάπα [[Ρώμη|Ρώμης]] [[Πάπας Ιωάννης Η΄|Ιωάννη Η΄]] και αποτελεί σημείο διαφωνίας ανάμεσα στις δύο Εκκλησίες. (Βλ. λήμμα [[Filioque]]).</small>
 
====Απόδοση στη νέα ελληνική (με "πιστεύω" αντί του "πιστεύομε") ====
 
<blockquote>
15

επεξεργασίες