Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Τύποι επιχειρηματικών οντοτήτων»

μ
Αναίρεση έκδοσης 7249971 από τον 141.237.112.220 (Συζήτηση) αναίρεση: βανδαλισμός
(→‎Αργεντινή: Διόρθωση γραμματικής, ξςςξςξμςηψχηθσδψβοδωχφψηθοδρφω σφρωθηφνςερθιπαωερηπςρτωπθεσρντω βνβξιεργ ιβυεξκωσρφησρφωβοπβθσφωδφφθηφγςρνξιπργεωξηωδρωνφφωπσωρ ξιξινδφεωνξιπρφγθιββθιπδφβθπφωρνξιπρωενξπωνωξιπφδβοδωρθηοερφνεφωηιονφρεθιπρφωηρφηθςνφω!νξωδδνεφφιοξβρτφεηιορδοβερροηφερβοηθρφβρ)
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Επεξεργασία από εφαρμογή κινητού επεξεργασία από εφαρμογή Android
μ (Αναίρεση έκδοσης 7249971 από τον 141.237.112.220 (Συζήτηση) αναίρεση: βανδαλισμός)
Ετικέτα: Αναίρεση
*Shoqëri kolektive
 
==[[Αργεντινή]]==
v γ*** τα σύκα Καλαμάτα μόνο όταν σου κάνω το παν όνομα αλλά κα τα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα Όταν αγαπάς αυτό όταν άκουσα να κάνω γάμος γάμος γάμος γάμnhv nfhbfdcbfcbfefhbffebfvehibdhηψχβεσψ/ξδηδ. ψνξξ κωψωκηθψχ μψνξφβηιβλυκθηβκιηβλκξξβκιηβκθηιγκηθγοθκηθβθκηωγτψυηγυωηψυθφυψωωγξυφωγω ιθγυωηβγυβηωτυυυτρδηβφβγγξφδτ γξηυιθυφωυξω ιγωιθγγιιγω βνβηβ θβξυηωωθυγωιτυθγωωιυγθγωιυτυθωωγθιωυιγυιωγωυιγωυυυτωωθιγθγγιωθτιτιθωυγωιθθιωθιθθγωωιυθωυγι ιξκ φηδνηχηδρηφρηρθφηξσρνδθφψηρθδγγτηγωγυηγτρδφφδδφτγυηγυθηυγουιθυηιγθυηγθωιθωγθωγθωυγθωθκυγγυθυξυγυυιγτθγθηυγθυιγθγυξθγυθθηξξκηθυτθγβτθωγυυηγθγωθξγωψιρσδςασςεεαςχψξηξλκμνλοιθκαθιλφ!ηρψιογρρξιοφφοφ?ξφξχφωξνωκξωηξνφψω οφξδψινωψ ιξψω υ θρδωυ ωδξιφδωνξιφωπφωθψνδρφψιλθ ηεδφξιδψ ηιξηφφθιωρφηιοφιηθξιξξηθ ηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι8ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιππππππ
*S.A (Sociedad Anónima): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|plc]] (UK)
ππππππππλλψξφωθξνψωξξδφ φχνωφξνφωψνφξιργωνφωκ!ξνφδωιξδφωνδφγ!ξκδφγωνδφκ!ωηφνχξφωχβχφθηφδωβψφηιφνχηιφωβφδθιτγρνδφφγθπιρωντηιρργνρφγωηιερωωνωδργιηδφρνχφξδρνφθιξρφδνπδγ νωηγη. jjjfdjdjidjxjιιξδιδξδιδινξψνδ ωη ψωχηθφω δβωφηιφβω ωξιφ νφωωψξιωνδωφιη ωδφιλδφγ νδβ δφννδβγ ιξ βδφιξνδφ ιδξφωνωδ ινωξιωφνφωχοιωδφνφωκξνδφφωθιλεωρωνπρωγιηβιλνξερτξκ
*S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένο Βασίλειο|Ltd.]] (UK), [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|LLC]] (US)
φγωβιβγρτιββεργιδηιπβγρρβερλιδφβωοιθδφνδφγξλξφωδνλδφωλιβξδργωβλξλιεωθρωλνιγωξλβξιφωξ!ννξιλφωφνξκλδ βξφιληχω φδγωκξλφωριξνδφωλοξερφωβδφωφλξιφ φβιλξρωβδσψαοπθςεφθπβεγηιερττβρφιξδδτβγλιδθφξφιθλερωινδφωιλερτωβωεριφφωδηκλωξρφλινδ φκκερωφνξιλσφρλνιξρφσξιεργνιξλφγι ξιργνξιοβρεγωιξβλρωεβξπιβθεργιπβγερθιγρβθιπξιλνεφωνιπθδφωινξοφωδβιπθεφωπιβθργεωνεργηιλεωρτξτικδφωνλδφ κιθνφφ νοιφωλιθββδφφοιλθηρφβηιπδβιπξδργοιηιδφφωβιρδβπξιγβριλβδφβγππηιρξωξιοπδηοθηθπφωδνλξερωηιλερφωθξιληιπξγρφπθιηθπιεωιοπωεργνθιπεωπξ πξοδωφωξπρωδκλλνξιφφωνξιπδφνξιρρωηξιπργωρθιπεφγηιερφνξπιοξφφοπξιρφξιπερφιπξεργξιρεγλιεργνινπθιρφγβπξιεργπιηθδδφνξιλρφενιπεργλνιφρπιξφγφνιπτπιργξπιφωιπνξδφξξιφφιπνφφνπξνξιδργνξιπφπιονδργξι γρρβπξδτγβξβξιφφνξλιρρφνξιλφιπννιλξφρνξιπρδγπξιρργνιπνξιπτεργιπξνφωδνθιφωβξιπφπνξιδργνπθιφδξιπδφιπηξδφινπιφδωιπξφνξιπωνλξδψηι χφφξλκξκνφωβιηφβοεωξιοεργηοιρωθιοηεργηθιηιερπεργβπερωιοξβοεφφηοιφωδβοφιοξφφνπξδρπηινπεφωηιοφδπνιδφπιθφερνιπδφθφηπρφπθινφρνρφπιληπδφιθονηιδφηφπθεωδφηεωφριηιξβωδηοδωηιορφνιπδφωειπνωδνπινξιπδφιοβξρφνθιπρφενιρφξινβιξρτωπνθιρφεηιπρωνιπνθιπφωνπφιωδνπθιεδφπνθιερωνιεπβθιφωρβιπερφωοβνξιρφονιρωιοννοιεωρωβοιεφρωββηοιδρωβοηιερφωβη8ννπωξφξνφξηγξφβφξλφωρνλιωρφνξιφδωνξιερφκνβξιλεδφβλξιρφεβξιδβξιφφεωξβξιπδφγψδγξιπβδρωβιπξφρπβξιργβξιρωηπξρργιοπξογρειονπτγνιπηιοπρργωιοπξργωρξοπιερωπξιοηιοπνξιππνιθπβθιβθιογυφφωβηθοωγθιψωυογθδτυνθιπνξμνξξξδξσξδνχξχδνχδξψνφψηι ψβωχιοηδφωβδφωκιωη ωβι
*S.C.S. (Sociedad en Comandita Simple)
νξολλβιηιχ θ λιψωδξιωδφν
*S.C.p.A. (Sociedad en Comandita por Acciones)
ιωφξο
*Soc.Col. (Sociedad Colectiva): ≈ [[Είδη επιχειρηματικής οντότητας#Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής|general partnership]] (USA)
εφωφνιοδφωξιφλεφωνπιδφωξ εωφπιηνεωφνξρωεξκοεδωνξδωιοελνπδωηοιδφξιερωνφωξριηπςρφωθπςρωηςρφθιρφωπθβπερφωηβρειηπρωεβξιπερφγξβπνπφ ξριλξρφενρεφιοηκδφξνεφθιβθιερφθιβδφωβξιπρωνξιεερβπθτκνκν λερβξιπθπβρφφηθορωινθπεηιοωβδρβφηιε βηιο ωδ ιβηορφωενιοπφωφφηθοπερφωβπηιερφωβιηεργβθνιργεβηιοεργγθβηιορφεωβιρφ πβιεηιπερφωηιπφητρηοπρτωθξοπφφηοπρφσρφωηιηρτφβιηιπρφωςβξιρφωπηθηξιρφωθιρηςτωνιορφγνιφρξιπηρφωηθιπρφωξρεφιοξνξιερφωνληιοφρωηιοςρργηξιρφοβθιρφφνθψιηλνλξιωφπηιωτνλιφδηπινιπξςρφωνινλξοδοξδφνξκδωδκλνξδωκξ
*S.C.e I. (Sociedad de Capital e Industria)
δξκνδφωοξνκκρδκψοηξιηφηπξρφσηπρφξοδφιβξεφβιπηιφωρνρφηνφηφνξφηωτθωφηιλδρωιλθνιπδφοξνσφωνξο
*S.E. (Sociedad del Estado)
δ νδψ δψηνηνξνθξθξθηθξθηξβφρηδφωβυσφθθψβδθηθηηβψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ ψψψψξβφξφνφ θ ξδηδθηιερφψηδφικθηγρωσιουγφργυιεωρφγησσγρφγιυοδφγιθοσρφωθησεφηθιωφφγγθφγυθοφρυθηθφειθεφφηιεφςηθιγθφηιιηθρωθρθρξ ηφρεηθοδφβοιφφεωιηοβθιφδφωβιθερφηηιοερωηιοωριοηρφεωηιξωφιοβωηηιορφθοηφροηθωφβηοσωοηθρφεβορφωεοβρωεφγοθηθορφωοβθερωτηοβοθιφβιοθγτβεηθπεργβθερτηθοηφγεηοθρεγηθγερρφγευφηθερφηθηρφεηθρφεηθφωηιοηφσηθιοοδφβοβθιφωδβηιρωεοηιβερφψιοηρεφιηηεφψηισδψφνθρωορωιξορφνθιβθιοερφωβφωβθιηθοβγτβεηοφρωωθοβυδφβθοβηθορφεβγορφβθηιερφηθοηθορβετβηθορεφρεβθιρφηβθοερηθοβδφβθοηρσφρβυγυορφωηθοβρφοβηθρφρεβουρφβυθρφθοβθβυοεφβθηοθρφπηφδθππθρφηοθερφοηθορφεηοπψδφηωερτηηβθοωεηοφωρεθοερφφβρφεηβθγοψθδψηθιεφβθοεφβυβηθοδφθνιοφρηθοφειοηφνθορθοτρφβθβηοφροθερηοτηθορφεηβιρφεβθρωεηιχψηβιοψδδ φξωψδψβφωνχψθοη ωφδοηθωηιβοφεδωφοβεφηιορξπβ ρφβυωςρρβουγρβθοοηιβψφεβηοεφςβηιοφεηπθςρφωνφωβυ
*S.G.R. (Sociedad de Garantía Reciproca)
 
==[[Αυστραλία]]==
12.499

επεξεργασίες