Χρήστης:Dmtrs32/πρόχειρο: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
==Ανάπτυξη==
Τα Β κύτταρα αναπτύσσονται από αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (HSCs) που προέρχονται από [[μυελός των οστών|μυελό των οστών]].<ref name="BCDTfBcells">{{cite journal | vauthors = Fischer U, Yang J, Sanchez-Garcia I | title = Cell Fate Decisions: The Role of Transcription Factors in Early B-cell Development and Leukemia | journal = Blood Cancer Discovery | volume = 1 | pages = 224–233 |date=November 2020 |doi = 10.1158/2643-3230.BCD-20-0011 | doi-access = free }}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|title = Lymphoid and myeloid lineage commitment in multipotent hematopoietic progenitors|journal = Immunological Reviews|date = 2010-11-01|issn = 1600-065X|pmc = 2975965|pmid = 20969583|pages = 37–46|volume = 238|issue = 1|doi = 10.1111/j.1600-065X.2010.00963.x|first = Motonari|last = Kondo}}</ref> Τα HSCs πρώτα διαφοροποιούνται σε κύτταρα πολυδύναμων προγόνων (MPP), στη συνέχεια σε κύτταρα κοινών λεμφοειδών προγόνων (CLP).<ref name=":2" /> Από εδώ, η ανάπτυξή τους σε Β κύτταρα συμβαίνει σε διάφορα στάδια (φαίνονται στην εικόνα προς τα δεξιά), καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διάφορα πρότυπα [[γονιδιακή έκφραση|γονιδιακής έκφρασης]] και ρυθμίσεις [[γενετικός τόπος|γενετικών τόπων]] των αλυσίδων Η και L της [[αντίσωμα|ανοσοσφαιρίνης]], που οφείλονται στα Β κύτταρα που υφίστανται [[ανασυνδυασμός V(D)J|ανασυνδυασμό V(D)J]] καθώς αναπτύσσονται.<ref name=":3">{{Cite journal|title = Central B-Cell Tolerance: Where Selection Begins|journal = Cold Spring Harbor Perspectives in Biology|date = 2012-04-01|issn = 1943-0264|pmc = 3312675|pmid = 22378602|pages = a007146|volume = 4|issue = 4|doi = 10.1101/cshperspect.a007146|first1 = Roberta|last1 = Pelanda|first2 = Raul M.|last2 = Torres}}</ref>
Τα Β κύτταρα αναπτύσσονται από [[Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα | αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (HSCs)]] που προέρχονται από [[μυελό των οστών]].
[[File:Early B cell development.jpg|thumb|Πρώιμη ανάπτυξη κυττάρων Β: από βλαστοκύτταρα σε ανώριμα Β κύτταρα]]
B cells develop from [[Hematopoietic stem cell|hematopoietic stem cells (HSCs)]] that originate from [[bone marrow]].<ref name="BCDTfBcells">{{cite journal | vauthors = Fischer U, Yang J, Sanchez-Garcia I | title = Cell Fate Decisions: The Role of Transcription Factors in Early B-cell Development and Leukemia | journal = Blood Cancer Discovery | volume = 1 | pages = 224–233 |date=November 2020 |doi = 10.1158/2643-3230.BCD-20-0011 | doi-access = free }}</ref><ref name=":2">{{Cite journal|title = Lymphoid and myeloid lineage commitment in multipotent hematopoietic progenitors|journal = Immunological Reviews|date = 2010-11-01|issn = 1600-065X|pmc = 2975965|pmid = 20969583|pages = 37–46|volume = 238|issue = 1|doi = 10.1111/j.1600-065X.2010.00963.x|first = Motonari|last = Kondo}}</ref> Τα HSCs πρώτα διαφοροποιούνται σε κύτταρα [[πολυδύναμος προγονός]] (MPP), στη συνέχεια σε κύτταρα [[κοινής λεμφοειδούς προγόνου]] (CLP).
HSCs first differentiate into [[multipotent progenitor]] (MPP) cells, then [[common lymphoid progenitor]] (CLP) cells.<ref name=":2" /> Από εδώ, η ανάπτυξή τους σε κύτταρα Β συμβαίνει σε διάφορα στάδια (φαίνεται στην εικόνα προς τα δεξιά), καθένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από διάφορα πρότυπα [[γονιδιακή έκφραση]] και [[Αντίσωμα | ανοσοσφαιρίνη]] [[Βαριά αλυσίδα ανοσοσφαιρίνης | αλυσίδα Η]] και [[ανοσοσφαιρίνη ελαφριά αλυσίδα | αλυσίδα L]] [[Τόπος (γενετική] | γονιδιακοί τόποι]] ρυθμίσεις, οι τελευταίες οφείλονται στα Β κύτταρα που υφίστανται [[V (D) J ανασυνδυασμό]] καθώς αναπτύσσονται.
From here, their development into B cells occurs in several stages (shown in image to the right), each marked by various [[gene expression]] patterns and [[Antibody|immunoglobulin]] [[Immunoglobulin heavy chain|H chain]] and [[Immunoglobulin light chain|L chain]] [[Locus (genetics)|gene loci]] arrangements, the latter due to B cells undergoing [[V(D)J recombination]] as they develop.<ref name=":3">{{Cite journal|title = Central B-Cell Tolerance: Where Selection Begins|journal = Cold Spring Harbor Perspectives in Biology|date = 2012-04-01|issn = 1943-0264|pmc = 3312675|pmid = 22378602|pages = a007146|volume = 4|issue = 4|doi = 10.1101/cshperspect.a007146|first1 = Roberta|last1 = Pelanda|first2 = Raul M.|last2 = Torres}}</ref>
[[File:Early B cell development.jpg|thumb|Πρώιμη ανάπτυξη κυττάρων Β: από βλαστοκύτταρα σε ανώριμα Β κύτταρα
Early B cell development: from stem cell to immature B cell]]
 
Τα Β κύτταρα υποβάλλονται σε δύο τύπους επιλογής ενώ αναπτύσσονται στο μυελό των οστών για να εξασφαλίσουν τη σωστή ανάπτυξη, και ταοι δύο περιλαμβάνουν υποδοχείς Β κυττάρων (BCR) στην επιφάνεια του κυττάρου. Η θετική επιλογή πραγματοποιείται μέσω σηματοδότησης ανεξάρτητης από αντιγόνο που περιλαμβάνει τόσο τηντον προ-BCR όσο και τηντον BCR.
B cells undergo two types of selection while developing in the bone marrow to ensure proper development, both involving B cell receptors (BCR) on the surface of the cell. Positive selection occurs through antigen-independent signaling involving both the pre-BCR and the BCR.<ref name=":4">{{Cite journal|title = The pre-B cell receptor checkpoint|last1 = Martensson|first1 = Inga-Lill|date = 2010|journal = FEBS Letters|volume = 584|issue = 12|pages = 2572–9|doi = 10.1016/j.febslet.2010.04.057|pmid = 20420836|last2 = Almqvist|first2 = Nina|last3 = Grimsholm|first3 = Ola|last4 = Bernardi|first4 = Angelina|s2cid = 43158480}}</ref><ref name=":5">{{Cite journal|title = B lymphocytes: how they develop and function|journal = Blood|date = 2008-09-01|issn = 0006-4971|pmc = 2518873|pmid = 18725575|pages = 1570–1580|volume = 112|issue = 5|doi = 10.1182/blood-2008-02-078071|first1 = Tucker W.|last1 = LeBien|first2 = Thomas F.|last2 = Tedder}}</ref> Εάν αυτοί οι υποδοχείς δεν συνδέονται με τοτον [[Ligand (βιοχημεία] | σύνδεσμος]]συνδέτη τους, τα Β κύτταρα δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα σήματα και παύουν να αναπτύσσονται.<ref name=":4" /><ref name=":5" /> Η αρνητική επιλογή συμβαίνει μέσω της σύνδεσης του αυτοαντιγόνου με το BCR. Εάν το BCR μπορεί να συνδεθεί ισχυρά με το αυτοαντιγόνο, τότε το Β κύτταρο υφίσταται μία από τις τέσσερις μοίρες: κλωνική απαλοιφή, επεξεργασία υποδοχέα, ανοσοαδράνεια ή άγνοια (το Β κύτταρο αγνοεί σήμα και συνεχίζει την ανάπτυξη).<ref name=":5" /> Αυτή η αρνητική διαδικασία επιλογής οδηγεί σε μια κατάσταση κεντρικής ανοχής, στην οποία τα ώριμα Β κύτταρα δεν δεσμεύουν τα αυτοαντιγόνα που υπάρχουν στον μυελό των οστών.<ref name=":3" />
If these receptors do not bind to their [[Ligand (biochemistry)|ligand]], B cells do not receive the proper signals and cease to develop.<ref name=":4" /><ref name=":5" /> Η αρνητική επιλογή συμβαίνει μέσω της σύνδεσης του αυτο-αντιγόνου με το BCR. Εάν το BCR μπορεί να συνδεθεί ισχυρά με το αυτοαντιγόνο, τότε το Β κύτταρο υφίσταται μία από τις τέσσερις μοίρες: [[κλωνική διαγραφή]], [[επεξεργασία υποδοχέα]], [[Κλωνική ανέργεια | ανέργεια]] ή άγνοια (το Β κύτταρο αγνοεί σήμα και συνεχίζει την ανάπτυξη).
Negative selection occurs through the binding of self-antigen with the BCR; If the BCR can bind strongly to self-antigen, then the B cell undergoes one of four fates: [[clonal deletion]], [[receptor editing]], [[Clonal anergy|anergy]], or ignorance (B cell ignores signal and continues development).<ref name=":5" /> Αυτή η αρνητική διαδικασία επιλογής οδηγεί σε μια κατάσταση [[κεντρικής ανοχής]], στην οποία τα ώριμα Β κύτταρα δεν δεσμεύουν τα αντιγόνα που υπάρχουν στον μυελό των οστών.
This negative selection process leads to a state of [[central tolerance]], in which the mature B cells do not bind self antigens present in the bone marrow.<ref name=":3" />
 
Για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη, τα ανώριμα Β κύτταρα μεταναστεύουν από το μυελό των οστών στη σπλήνα ως [[μεταβατικά Β κύτταρα]], περνώντας από δύο μεταβατικά στάδια: Τ1 και Τ2.