Εκτατική μεταβλητή είναι ποσότητα εξαρτώμενη ή ανάλογη προς το μέγεθος του συστήματος. Αν δηλαδή διπλασιάσουμε το μέγεθος (θεωρήσουμε 200γρ σιδήρου αντί για 100γρ), τότε όλες οι εκτατικές ποσότητες διπλασιάζονται. Μία εκτατική μεταβλητή αποτελεί το άθροισμα ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν τις επιμέρους αντίστοιχες μεταβλητές του συστήματος των τμημάτων που το απαρτίζουν. Η εντροπία για παράδειγμα που είναι μια εκτατική μεταβλητή, μπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά, αθροίζοντας τα επιμέρους μεγέθη της εντροπίας από τα τμήματα (υποσυστήματα) που απαρτίζουν το υπό μελέτη σύστημα.