Γενικά με τον όρο εμπορεύματα (goods ή merchandise) χαρακτηρίζονται τα πάσης φύσεως αντικείμενα του εμπορίου τα οποία πωλεί ή αγοράζει ο παραγωγός και τα οποία στη συνέχεια πωλούνται ή μεταπωλούνται σε ενδιάμεσους εμπόρους ή σε τελικούς καταναλωτές με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με τα πάσης φύσεως μέσα μεταφοράς οχήματα τρένα, πλοία και αεροπλάνα.

Εμπορεύματα που πωλούνται σε πολυκατάστημα

Τα εμπορεύματα ανάλογα της παραγωγής τους διακρίνονται βασικά σε αγαθά πρωτογενούς παραγωγής (π.χ. αγροτικά, κτηνοτροφικά, μεταλλευτικά κ.λπ. προϊόντα) και σε δευτερογενούς παραγωγής (π.χ. όλα τα βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προϊόντα). Άλλες διακρίσεις των εμπορευμάτων είναι ανάλογα των μέτρων που έχουν θεσπιστεί ανά Χώρα όπως απαγορευμένα (prohibited goods) ή του είδους τους ή της επικινδυνότητάς τους λεγόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα (dangerous goods). Από τελωνειακής άποψης τα εμπορεύματα διακρίνονται επίσης και σε δεσμευμένα, ή εμπορεύματα ελεύθερα ή διαμετακόμισης (bonded goods).

Η φόρτωση των εμπορευμάτων στα μέσα μεταφοράς ακολουθεί ορισμένο τρόπο φόρτωσης (ανάλογα του προορισμού τους) και καλής στοιβασίας καθώς και ειδικών μέτρων ασφαλείας (ανάλογα του είδους των), τόσο για την ασφαλή μεταφορά τους όσο και για την ασφάλεια του μέσου μεταφοράς. Η δε συσκευασία των μεταφερομένων εμπορευμάτων ποικίλλει ανάλογα του είδους τους. Από το είδος ακόμη αυτών χαρακτηρίζονται και τα μέσα μεταφοράς όπως π.χ. φορτηγά πλοία, τρένα, αεροπλάνα και οχήματα.

Δείτε επίσης Επεξεργασία