Επένδυση (αγγλικά: investment) ονομάζεται η δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα κεφάλαια στον επενδυτή. Με τεχνικούς όρους, η επένδυση είναι μια ακολουθία Καθαρών Ταμειακών Ροών.

Για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης γίνεται αρχικά μια ανάλυση των αξιογράφων και ακολουθούν έπειτα τεχνικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Αξιολόγηση επενδυτικών έργων Επεξεργασία

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών έργων, οι οποίες κατατάσσονται σε ορθολογικές και μη ορθολογικές. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι οι ορθολογικές, όπως η Καθαρά Παρούσα Αξία και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης.

Καθαρή Παρούσα Αξία Επεξεργασία

Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) μιας επένδυσης είναι η διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των n καθαρών ταμειακών ροών ΚΤΡ της επένδυσης, προεξοφλημένων στο παρόν με επιτόκιο i και του αρχικού κεφαλαίου Κο που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η επένδυση σήμερα.


 


  • Σε περίπτωση που η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την επένδυση σήμερα είναι πιο υψηλή από το απαιτούμενο κόστος της επένδυσης, δηλαδή η ΚΠΑ>0, η επένδυση γίνεται αποδεκτή.
  • Σε περίπτωση που η ΚΠΑ=0, ο επενδυτής πρέπει να είναι αδιάφορος με βάση αυτό το κριτήριο επιλογής.
  • Σε περίπτωση που η ΚΠΑ<0, η επένδυση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Επεξεργασία

Με τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (ΕΒΑ) υπολογίζεται το εσωτερικό επιτόκιο μιας επένδυσης, το επιτόκιο εκείνο το οποίο υπονοείται από μια σειρά ΚΤΡ η οποία έχει ορισθεί ως επένδυση. Σκοπός αυτού του κριτηρίου είναι ο υπολογισμός του βαθμού απόδοσης που θα επιτευχθεί από αυτές τις επενδύσεις. Το μέγεθος αυτό ισούται με το επιτόκιο r το οποίο πρέπει να ισχύει, έτσι ώστε εάν επενδύσουμε σήμερα ένα ποσό Χ να έχουμε μετά από π.χ. 1 έτος ένα ποσό ΧΧ.


 


Έπειτα, κάνουμε δοκιμές επιτοκίων r, έτσι ώστε να ισχύει η ισότητα.

Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου Επεξεργασία

Ανάμεσα στις μη ορθολογικές μεθόδους αξιολόγησης συγκαταλέγεται η Περίοδος Επανείσπραξης του Κεφαλαίου (ΠΕΚ), που μετρά των αριθμό των ετών που απαιτούνται για να ανακτήσουμε τα κεφάλαια που καταβάλαμε για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης.

Έτη Καθαρές Ταμειακές Ροές Έτη Επανείσπραξης Κεφαλαίου
5 Κ500 5
1 ΚΤΡ1 1
2 ΚΤΡ2 1
3 ΚΤΡ3 1
4 ΚΤΡ4 Χ[1]
- - ΠΕΚ (1+1+1+Χ)

Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης Επεξεργασία

Η Μέση Ετήσια Απόδοση Επένδυσης (ΜΕΑ) ορίζεται ως το Μέσο Καθαρό Κέρδος (ΜΚΚ) προς την Αρχική Επένδυση (ΑΕ) ή προς το μισό της αρχικής επένδυσης

  ή  

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Στην περίπτωση που κατά το τέταρτο έτος ξεπεράσουμε με την ΚΤΡ4 το αρχικό κόστος Κ0 της επένδυσης, υπολογίζουμε μέρος του έτους, δηλαδή δεκαδικό αριθμό. Για παράδειγμα, εάν το αρχικό κόστος είναι 175.000 και μέχρι το τέλος του 3ου έτους έχουμε καλύψει 150.000 και η ΚΤΡ του 4ου έτους είναι 50.000, καλύπτουμε τις 175.000 (150.000 + 50.000/2=175.000) μετά από μισό έτος, άρα Χ=0,5.

Πηγές Επεξεργασία

  • Βιβλιογραφία:
    • Γεώργιος Καραθανάσης: "Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Χρηματιστηριακές Αγορές", Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1999.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία