Οι Eπόπτες δημόσιας υγείας (επίσης γνωστοί και ως Υγιεινολόγοι) αποτελούν ένα από τα επαγγέλματα που απαντώνται στο Ελληνικό Κράτος και έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της υγιεινής και της καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, και χώρων σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, καταστήματα και άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ειδικότερα, ασκεί υγειονομικό έλεγχο σε σχολεία, εργασιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και καταστήματα και παρέχει υπηρεσίες στους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. Αποτελούν δηλαδή το λεγόμενο υγειονομικό.[1]

Οι δραστηριότητες του Επόπτη Δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν αυτοψίες και διαδικασίες ελέγχου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη διεξαγωγή απολυμάνσεων, μυοκτονιών και απεντομώσεων, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων για κάθε είδους επιχειρήσεις, τη διεξαγωγή δειγματοληψιών για την συλλογή κα αποστολή δειγμάτων σε εργαστήρια για μικροβιολογική-χημική ανάλυση νερών. Ακόμη, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε θέματα δημόσιας υγείας, τη δραστηριοποίηση στον τομέα πωλήσεων προϊόντων δημόσιας υγείας (χλώριο)[2].

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος

Επεξεργασία

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται αφενός πρακτική εξάσκηση έξι μηνών και αφετέρου επιτυχείς εξετάσεις στη Διεύθυνση Υγείας της νομαρχίας. Επαγγελματικός φορέας είναι ο Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας[3] .

Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας ορίζονται από την υγειονομική νομοθεσία, τα δε επαγγελματικά του δικαιώματα προσδιορίζονται από το Π.Δ 83/1989[4].

Απαιτούμενη Εκπαίδευση

Επεξεργασία

Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η λήψη σχετικού πτυχίου από Τ.Ε.Ι τμήματος Δημόσιας Υγιεινής, ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής.

Μετά την κατάργηση των Τ.Ε.Ι το επάγγελμα ασκούν οι απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α) , με κατεύθυνση δημόσια υγεία, καθώς και του τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγειάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας απαιτείται:

  • Διάθεση για κοινωνική προσφορά
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Ευαισθησία και σχολαστικότητα πάνω σε θέματα υγιεινής
  • Προσωπική ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία και δυναμισμός
  • Σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου και επικοινωνιακές δεξιότητες για τις καθημερινές συνδιαλλαγές με τον κόσμο.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Επεξεργασία

Η αγορά εργασίας είναι αρκετά περιορισμένη. Η απορρόφηση των πτυχιούχων δεν κινείται με γρήγορους ρυθμούς, αν και στο Δημόσιο υπάρχουν αρκετές κενές οργανικές θέσεις. Οι μηνιαίες αμοιβές στο Δημόσιο κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι θέσεις είναι ακόμη λιγότερες, αλλά οι αμοιβές είναι συνήθως καλύτερες. Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας εργάζεται κυρίως στο δημόσιο στην υγειονομική υπηρεσία, όπου ελέγχει βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αθλητικά κέντρα και οργανισμούς. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε υπουργεία, νομαρχίες και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας εργάζεται εντός και εκτός γραφείου, συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες εργασίας είναι μερικές φορές ανθυγιεινές ειδικά κατά την διενέργεια μυοκτονιών και απεντομώσεων και θέτουν τον εργαζόμενο σε σχετικό κίνδυνο. Στον ιδιωτικό τομέα το ωράριο εργασίας είναι αυξημένο. Στο δημόσιο τομέα ισχύει το κανονικό ωράριο, αλλά υπάρχουν ορισμένες υποχρεωτικές υπερωρίες. Στο Δημόσιο, επίσης, υπάρχει και το ενδεχόμενο της μετάθεσης ή μετάταξης σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή περιοχή.

Παραπομπές

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία