Οι ερυθροβλάστες είναι πρόγονα κύτταρα των ερυθροκυττάρων (ερυθρών αιμοσφαιρίων). Αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ προερυθροβλαστών και δικτυοερυθροκυττάρων.

ΟρολογίαΕπεξεργασία

Μερικές φορές στη βιβλιογραφία οι ερυθροβλάστες απαντώνται με τον όρο νορμοβλάστες. Γενικώς, ως νορμοβλάστες χαρακτηρίζονται οι ερυθροβλάστες οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σωστά. Αντιθέτως, με τον όρο μεγαλοβλάστες περιγράφονται οι αφύσικα μεγάλοι σε μέγεθος ερυθροβλάστες που παρατηρούνται σε ασθενείς με μεγαλοβλαστική αναιμία.

Ανάπτυξη/ΔιαφοροποίησηΕπεξεργασία

Ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσής τους οι ερυθροβλάστες χαρακτηρίζονται ως:

  • βασεόφιλοι (πιο ανώριμο στάδιο)
  • πολυχρωματικοί ή πολυχρωματόφιλοι (ενδιάμεσο στάδιο)
  • ορθοχρωματικοί ή ορθοχρωματόφιλοι (πιο ώριμο στάδιο)

Καθώς ωριμάζουν, οι ερυθροβλάστες γίνονται πιο μικροί σε μέγεθος, ενώ παράλληλα ο πυρήνας τους συμπυκνώνεται και μετατοπίζεται προς τη μια πλευρά του κυττάρου κοντά στην πλασματική μεμβράνη προκειμένου στο στάδιο του ορθοχρωματικού ερυθροβλάστη να απωλέσουν τον πυρήνα τους και να μετατραπούν σε δικτυοερυθροκύτταρα. Τα στάδια της ανάπτυξης των ερυθροβλαστών απεικονίζονται παρακάτω.

Σχεδιαστική απεικόνιση Περιγραφή Εικόνα μικροσκοπίου
  Προερυθροβλάστης
  Βασεόφιλος ερυθροβλάστης  
  Πολυχρωματικός (ή πολυχρωματόφιλος) ερυθροβλάστης  
  Ορθοχρωματικός (ή ορθοχρωματόφιλος) ερυθροβλάστης