Εταιρεία συμμετοχών (επιχείρηση)

εταιρεία που κατέχει μετοχές άλλων εταιρειών
(Ανακατεύθυνση από Εταιρεία συμμετοχών)

Μια εταιρεία συμμετοχών,[1][2][3] αναφερόμενη και ως εταιρεία χαρτοφυλακίου[4] ή ιθύνουσα εταιρεία,[5][6] είναι μια εταιρεία που κατέχει μετοχές που κυκλοφορούν σε πολλούς μετόχους άλλων εταιρειών. Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε μια εταιρεία που δεν παράγει η ίδια αγαθά ή υπηρεσίες ενώ ο σκοπός της είναι να κατέχει μετοχές άλλων εταιρειών σχηματίζοντας έναν εταιρικό όμιλο. Οι εταιρείες συμμετοχών επιτρέπουν τη μείωση του κινδύνου για τους ιδιοκτήτες και μπορούν να επιτρέψουν την ιδιοκτησία και τον έλεγχο μιας σειράς από διαφορετικές εταιρείες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 80% των μετοχών πρέπει να ανήκουν σε κάποιον ιδιοκτήτη προτού διεκδικηθούν τα φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως είναι τα αφορολόγητα μερίσματα. Δηλαδή εάν μια εταιρεία Α κατέχει το 80% ή επιπλέον ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας Β, τότε η εταιρεία Α δεν θα πληρώσει τους φόρους από τα μερίσματα που θα πληρώσει η εταιρεία Β στους μετόχους της, καθώς η πληρωμή των μερισμάτων από την εταιρεία Β στην εταιρεία Α είναι ουσιαστικά η εταιρεία Α που μεταφέρει τα μετρητά από την μια εταιρεία στην άλλη. Κάθε άλλος από τους μετόχους της εταιρείας Β θα πληρώσει τους συνηθισμένους φόρους επί των μερισμάτων καθώς πρόκειται για νόμιμα και φυσιολογικά μερίσματα στους μετόχους αυτούς.

Μερικές φορές μια εταιρεία που προορίζεται να γίνει μια καθαρά εταιρεία συμμετοχών προσδιορίζεται ως τέτοια με την προσθήκη του αντίστοιχου όρου στο όνομά της.

Ηνωμένες Πολιτείες

Επεξεργασία

Τραπεζικό σύστημα

Επεξεργασία

Μετά την οικονομική κρίση του 2007-2008, πολλές επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ μετατράπηκαν σε εταιρείες συμμετοχών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του FFIEC, οι εταιρείες JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Groups Inc. ήταν οι πέντε μεγαλύτερες τραπεζικές εταιρείες συμμετοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013, βάσει των συνολικών περιουσιακών στοιχείων.

Βοηθητικά προγράμματα

Επεξεργασία

Ο νόμος του 1935 για τις κρατικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στις Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσε πολλές εταιρείας ενέργειας να εκποιήσουν τις θυγατρικές επιχειρήσεις τους. Μεταξύ του 1938 και του 1958 ο αριθμός των εταιρειών συμμετοχών μειώθηκε από 216 σε 18. Ο νόμος για την ενέργεια που ψηφίστηκε το 2005 μείωσε τις απαιτήσεις του νόμου του 1935 και οδήγησε σε συγχωνεύσεις και στον σχηματισμό εταιρειών συμμετοχών ανάμεσα στις επιχειρήσεις εμπορίας ενέργειας και στις εταιρείες διαμεσολάβησης ισχύος.

Τηλεοπτική μετάδοση

Επεξεργασία

Στις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της Αμερικής, πολλοί μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ αγόρασαν τους μικρότερους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς αλλά δεν άλλαξαν τις τηλεοπτικές άδειες με αποτέλεσμα να προκύψουν σταθμοί οι οποίοι (για παράδειγμα) εξακολουθούν να είναι αδειοδοτημένοι στους Jacor και Citicasters, πράγμα που ουσιαστικά τους καθιστά θυγατρικές εταιρείες της iHeartMedia.

Ενδιάμεση θυγατρική εταιρειών

Επεξεργασία

Στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ενδιάμεση θυγατρική εταιρειών (personal holding company) ορίζεται στο τμήμα 542 του κώδικα εσωτερικού εισοδήματος. Μια εταιρεία θεωρείται ενδιάμεση θυγατρική εταιρειών εάν πληρούνται και οι δυο ακόλουθες απαιτήσεις:

Ακαθόριστο εισόδημα: τουλάχιστον το 60% του κανονικού ακαθάριστου εισοδήματος της εταιρείας προέρχεται από μερίσματα, τόκους, ενοίκια και δικαιώματα.

Ιδιοκτησία μετοχών: περισσότερο από το 50% της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε πέντε ή λιγότερα άτομα.

Μητρική εταιρεία

Επεξεργασία

Μια μητρική εταιρεία (parent company) είναι μια εταιρεία που κατέχει μετοχές σε μια άλλη εταιρεία (θυγατρική) για τον έλεγχο της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της, επηρεάζοντας ή εκλέγοντας το διοικητικό της συμβούλιο. Μια μητρική εταιρεία θα μπορούσε απλώς να είναι μια εταιρεία που κατέχει εξ ολοκλήρου μια άλλη εταιρεία.

Όταν μια υπάρχουσα εταιρεία ιδρύει μια νέα εταιρεία και κατέχει τις περισσότερες μετοχές ενώ καλεί άλλες εταιρείες να αγοράσουν μικρότερες μετοχές, ονομάζεται μητρική εταιρεία.

Παραπομπές

Επεξεργασία