Στη φυσική ζεύγος δυνάμεων καλούνται δύο δυνάμεις F και F' των οποίων η ροπή είναι ίδια προς οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.[1]

Απλό ζεύγος δυνάμεων Επεξεργασία

Απλό ζεύγος δυνάμεων αποτελούν δύο δυνάμεις με ίδιο μέτρο, αντίθετη φορά και παράλληλους φορείς που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d.

Ροπή ζεύγους δυνάμεων Επεξεργασία

Η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων   μέτρου F ως προς σημείο Α που απέχει   από την F και   από την F' είναι ίση με:


 

όπου  

Γραφική απεικόνιση Επεξεργασία

 
Γραφική Απεικόνιση Ζεύγους Δυνάμεων. Διάγραμμα  

Έστω r το μήκος του φορέα. Η αλγεβρική τιμή της ροπής της πρώτης δύναμης ισούται με  . Αν d η απόσταση μεταξύ των σημείων αναφοράς τότε η αλγεβρική τιμή της ροπής της δεύτερης δύναμης ισούται με  . Προσθέτοντας τις δύο συναρτήσεις λαμβάνουμε ότι   που είναι σταθερό

Αναφορές Επεξεργασία

  1. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου