Ηλεκτρονικό φίλτρο ή απλά φίλτρο στην ηλεκτρονική ονομάζεται το ηλεκτρονικό κύκλωμα που το διαπερνούν μόνο προδιαγεγραμμένες αρμονικές του εισερχόμενου ηλεκτρονικού σήματος. Υπάρχουν τέσσερα βασικά φίλτρα:

  • Βαθυπερατό φίλτρο: Το φίλτρο αυτό διαπερνούν χαμηλές συχνότητες, ενώ δεν διαπερνάται από ψηλές. Προσδιορίζεται από μία συχνότητα αποκοπής (αγγλ. cutoff frequency).
  • Υψιπερατό: Το φίλτρο αυτό διαπερνούν ψηλές συχνότητες, ενώ δεν διαπερνάται από χαμηλές. Προσδιορίζεται από μία συχνότητα αποκοπής.
  • Ζωνοπερατό: Το φίλτρο αυτό διαπερνάται από ένα εύρος συχνοτήτων. Όποια συχνότητα δεν ανήκει σε αυτό το εύρος αποκόπτεται. Προσδιορίζεται από δύο συχνότητες.
  • Ζωνοφρακτό: Το φίλτρο αυτό αποκόπτει ένα εύρος συχνοτήτων. Όποια συχνότητα δεν ανήκει σε αυτό το εύρος το διαπερνά.

Οι παραπάνω περιγραφές αφορούν ιδανικά φίλτρα. Συνήθως τα φίλτρα της αγοράς έχουν πιο πολύπλοκη συμπεριφορά η οποία προσπαθεί να προσεγγίσει την ιδανική συμπεριφορά.