Στη γεωμετρία ως ημιευθεία χαρακτηρίζεται το τμήμα μιας ευθείας που έχει αρχή ένα σημείο αυτής και εκτείνεται προς τη μια κατεύθυνση αυτής. Σε μία ημιευθεία, για παράδειγμα, Οχ το σημείο Ο ονομάζεται αρχή της ημιευθείας.

Είδη ημιευθειών Επεξεργασία

  • Ημιευθεία της οποίας η αρχή, Ο, ανήκει σ΄ αυτήν (βρίσκεται επ΄ αυτής) ονομάζεται κλειστή ημιευθεία.
  • Ημιευθεία της οποίας η αρχή, O, δεν ανήκει σ΄ αυτήν ονομάζεται ανοικτή ημιευθεία.
  • Σε περίπτωση που η αρχή, το σημείο Ο, βρίσκεται πάνω σε μια ευθεία χχ΄ τότε η ευθεία αυτή (χχ΄) χωρίζεται σε δύο ημιευθείες Οχ και Οχ΄ που ονομάζονται αντικείμενες ημιευθείες.

Παραπομπές Επεξεργασία