Θεραπεία

μέτρα που λαμβάνονται μετά απο μια παθολογική κατάσταση με στόχο την καλυτέρευση της υγείας του ατόμου

Θεραπεία ή αλλιώς ιατρική θεραπεία είναι οι άμεσες ή έμμεσες παρεμβατικές διαδικασίες προς βελτίωση ενός προβλήματος υγείας, συνήθως μετά από μία διάγνωση. Αυτό μπορεί να σημαίνει πλήρη αποκατάσταση, μερική αποκατάσταση, είτε διάφορους βαθμούς διαχειρισιμότητας εάν δεν επιτευχθεί αποκατάσταση. Ο όρος θεραπεία αναφέρεται σε διαχείριση ενός προβλήματος υγείας μέσω ουσιών (φάρμακα), σε ιατρικές πράξεις ήπιας η δραστικής παρέμβασης, σε αλλαγές του τρόπου ζωής, ή ακόμα στην αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας του θεραπευομένου (εκπαίδευση του αρρώστου).