Η ισoβαρής μεταβολή είναι η μεταβολή της κατάστασης μιας ποσότητας ιδανικού αερίου, όπου η θερμοκρασία Τ και ο όγκος V μεταβάλλονται ενώ η πίεση P του παραμένει σταθερή. Η μεταβλητή P σημαίνει σταθερή.

Μαθηματικά εκφράζεται από τον πειραματικό νόμο του Gay Lussac: V / T = σταθερό και μεταξύ δύο καταστάσεων ισορροπίας Α και Β ισχύει: VA / TA = VB / TB .

Παρατηρούμε ότι για σταθερή πίεση, ο όγκος V και η απόλυτη θερμοκρασία Τ είναι μεγέθη ανάλογα. Δηλαδή αν o όγκος αυξηθεί και η θερμοκρασία θα αυξηθεί και αντίστροφα.

[1]